PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Przyszłość ruchu Przyjaciół Przyrody

W dniach 14-15 stycznia br. w stolicy Austrii odbyła się konferencja przedstawicieli organizacji należących do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody na temat przyszłości i najważniejszych zadań NFI.W dniach 14--15 stycznia br. w stolicy Austrii odbyła się konferencja przedstawicieli organizacji należących do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody na temat przyszłości i najważniejszych zadań NFI.


Otwarcia dokonał prezes NFI - Herbert Brückner. Po przywitaniu gości z 11 krajów, z IYNF - części młodzieżowej NFI, przedstawił on plan dwudniowej konferencji oraz powody jej zorganizowania, najważniejsze zagadnienia i problemy, które miały być poruszone. Zaproponował, aby w pierwszej części skupić się na trzech tematach:

 • stosunek NFI do nasilającego się globalizmu (akceptacja czy odrzucenie);
 • stosunek NFI do konstytucji Unii Europejskiej (akceptacja czy szukanie własnych rozwiązań);
 • relacje ludzi ze środowiskiem przyrodniczym (solidarność, zaspokajanie własnych potrzeb bez szkody wobec innych, nieustanne uzmysławianie sobie, że człowiek jest nieodłączną częścią natury, przeciwdziałanie zanieczyszczaniu i degradacji natury).

Następnie głos zabrał socjolog - dr Ernst Gehmacher. Podziękował przedstawicielom NFI za wkład i godną postawę w obronie natury. W swym ponadgodzinnym referacie poruszył kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim zwrócił uwagę na fakt, że zauważamy tylko największe katastrofy, jak niedawna u wybrzeży Azji, ale zapominamy o innych tragediach życia codziennego: terroryzmie, wojnach, ubóstwie w Afryce, itp. Na tym polu brakuje aktywności, zwłaszcza ze strony państw kapitalistycznych, które muszą sobie zdać sprawę z odpowiedzialności jaka na nich spoczywa. Gehmacher przedstawił krótki plan, według którego będzie można rozwiązać przynajmniej niektóre problemy:

 • Jaka jest pozycja moja i mojego kraju w stosunkach globalnych?
 • Jaka część podatków trafia na cele związane z ochroną przyrody?
 • Uświadomienie sobie, że oprócz fauny to ludzie są podstawową częścią przyrody.
 • Kapitalizm i gospodarka nie mogą ciągle prowadzić do degradacji natury.
 • Być takim jak inni, ale jeśli wymaga tego sytuacja - być innym niż wszyscy.
 • Brać odpowiedzialność za przyrodę.
 • Albo idziemy razem, albo oddzielnie.
 • Katastrofy zawsze będą się pojawiać, nie możemy być aktywni bez motywacji.
 • Do rozwiązywania powyższych problemów potrzebne są siły polityczne i władze państwowe, ale czynnik państwowy powinien być ograniczony.

Należy zatem przyłączyć się do globalnej dyskusji na temat zagrożeń o skali globalnej w celu odnalezienia wspólnych, ponadnarodowych problemów, a co ważniejsze - sposobów ich rozwiązania.

Potem nastąpiła dyskusja, w trakcie której wielu uczestników nie podzieliło opinii doktora o mniejszej roli państw. Słuchacze twierdzili, że to państwo głównie ze względów finansowych ma największe możliwości realizacji przedstawionego programu. Poza tym zwrócono uwagę na jeszcze kilka innych kwestii: konflikt międzyklasowy, możliwości ochrony przyrody, perspektywy dla Europy Środkowowschodniej.

W drugi dzień obrad przedstawiciele poszczególnych organizacji i krajów występowali z referatami, w których to starali się przedstawić sytuację bieżącą towarzystw, a poza tym oczekiwania od NFI, jak również własną wizję. Kolejno wystąpili przedstawiciele: Holandii, Szwajcarii, Niemiec, Czech, IYNF, Austrii, Francji, Słowacji, Belgii, Polski, Szwecji, Grecji. Spośród masy różnorodnych projektów należy wspomnieć te najważniejsze, które niekiedy powtarzały się:

 • stworzenie organizacji ambasadorów w celu lepszej komunikacji;
 • włączanie młodzieży w aktywność NFI;
 • ochrona środowiska;
 • działania przeciw energii atomowej;
 • poszukiwanie wolontariuszy;
 • wspólny program NFI i IYNF;
 • promocja młodych ludzi;
 • wykorzystywanie nowości technologicznych, technologicznych - w tym przede wszystkim Internetu;
 • stworzenie specjalnego programu dla krajów Europy Środkowowschodniej;
 • przeciwdziałanie katastrofom na szczeblu lokalnym (np. w Tatrach);
 • poszukiwanie partnerów z innego kontynentu.

Swoje pięć minut miało również Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W wystąpieniu zaprezentowałem najważniejsze dane statystyczne i wydarzenia z roku 2004, w których uczestniczyło PTTK. Zapoznałem słuchaczy również z kalendarzem na rok 2005, w tym zwróciłem szczególną uwagę na Zjazd Walny we wrześniu roku 2005. Poinformowałem również uczestników o ostatnich wydarzeniach, w szczególności dotyczących osób młodych: powołanie Rady Orlego Lotu, w skład której weszli młodzi z całej Polski. Jako oczekiwania ze strony PTTK, przedstawiłem poniższy program:

 1. Efektywny podział doświadczeń kulturowych, turystycznych i dziejowych pomiędzy Polską i NFI, jak również z innymi krajami.
 2. Kontynuacja wzajemnej współpracy.
 3. Uczestnictwo przedstawicieli NFI w przedsięwzięciach PTTK.
 4. Zachęcanie i wciąganie w nasze struktury osób młodych i dopuszczanie ich do współpracy na szczeblu międzynarodowym.

Następnie nastąpiła długa i owocna dyskusja, w czasie której utwierdzano się w przekonaniu, że założone postulaty są słuszne, trudne, ale możliwe do zrealizowania. Później została przeprowadzona prezentacja multimedialna "Zukunft und Aufgaben der NFI" przez Manfreda Pilsa. Był to ostatni punkt programu.

Janusz Mazurek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT