PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Posiedzenie Rady Naukowej KPN

W dniu 29 kwietnia we Wrocławiu na pierwszym posiedzeniu w kadencji 2004-2009 zebrała się Rada Naukowa Karkonoskiego Parku Narodowego. W wyniku zmian ustawowych jej skład został nieco uszczuplony w stosunku do poprzedniej kadencji i liczy 20 osób. Rada przyjęła regulamin działalności i wybrała prezydium.


Przewodniczącym Rady Naukowej został prof. Krzysztof R. Mazurski - geograf zatrudniony na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, w społeczeństwie szeroko znany jako autor licznych publikacji krajoznawczych o Dolnym Śląsku. Na wiceprzewodniczącego wybrano dra Bronisława Wojtunia - botanika z Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ponadto do prezydium weszli: dr Janusz Czerwiński - emerytowany pracownik Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr inż. Bogdan Malinowski - burmistrz Karpacza i dr inż. Jacek Zientarski - leśnik z Akademii Rolniczej w Poznaniu. Członkowie Rady Naukowej jednogłośnie uchwalili nadanie długoletniemu przewodniczącemu, prof. Leszkowi Szerszeniowi, godności honorowego przewodniczącego Rady.

Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego - Ryszard Mochola - poinformował członków Rady Naukowej o wprowadzeniu kadencyjności na stanowiskach dyrektorów parków narodowych i konkursów na te stanowiska. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Ryszard Mochola ponownie został powołany na stanowisko dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego na lata 2005-2010. Przedstawiając swoje priorytety na rozpoczynającą się kadencję, stwierdził, że:

  • najpilniejszą sprawą jest dokończenie prac nad planem ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego; jego brak utrudnia działanie, a także opracowywanie przez gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • nie planuje zmian kadrowych, natomiast mogą nastąpić zmiany zakresu obowiązków niektórych pracowników;
  • będzie dążył do rozwijania działalności dydaktycznej opierając się na Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie; placówka ta zdobywa coraz większe uznanie, zainteresowanie jej działalnością jest bardzo duże, a Park ma już podpisane umowy z instytucjami finansującymi wyposażenie ośrodka;
  • kontynuowany będzie monitoring procesów przyrodniczych, efektów przeprowadzanych zabiegów ochronnych oraz monitoring ruchu turystycznego;
  • dyrekcja Parku będzie dążyła do dalszego rozwoju badań naukowych na terenie Karkonoszy;
  • kontynuowane będą niezbędne zabiegi ochronne; po latach klęski ekologicznej stan środowiska w parku jest obecnie już dobry, a nawet bardzo dobry, w związku z czym należy rozważyć ewentualność zaniechania niektórych działań w ekosystemach i zwiększenia zakresu ochrony biernej; będzie się w tej sprawie konsultował z Radą Naukową;
  • będzie dążył do podniesienia na wyższy poziom współpracy ze społecznością lokalną i z władzami samorządowymi wszystkich szczebli;
  • kontynuowana będzie współpraca międzynarodowa - przede wszystkim z Krkonošskim Narodnym Parkiem, a także z Europejską Federacją Parków Narodowych; podkreślił przy tym, że oba parki narodowe w Karkonoszach uzyskały certyfikat Parku Transgranicznego i w skali międzynarodowej są w tej chwili faktycznie jednym parkiem narodowym.

Ponadto Ryszard Mochola przedstawił problemy Karkonoskiego Parku Narodowego wynikające z niespójności obowiązujących przepisów, zwłaszcza dotyczących spraw finansowych i funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego.

Uzupełniając tę wypowiedź, prof. Ludwik Tomiałojć wskazał, że problemy finansowe parków narodowych są wynikiem odchodzenia Państwa od realizacji założeń polityki ekologicznej, która wbrew przyjętym dokumentom spychana jest na margines. Ponadto ochrona przyrody traktowana jest po macoszemu nawet w samym Ministerstwie Środowiska, co wyraża się żenującym poziomem jej finansowania (na ochronę przyrody przeznacza się zaledwie ok. 1% budżetu ministerstwa).

Członkowie Rady Naukowej zapoznali się z aktualną sytuacją w rejonie Szrenicy, związaną ze sporem dotyczącym planów rozbudowy bazy narciarskiej. Dyrektor Ryszard Mochola poinformował o podpisaniu w październiku ubiegłego roku w obecności Głównego Konserwatora Przyrody porozumienia i stwierdził, że Park na bieżąco współpracuje z władzami miasta nad dopracowaniem szczegółów mających zapewnić realizację uzgodnionych ustaleń. Potwierdził to przewodniczący Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby Andrzej Kusztal, będący także członkiem Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego.

Z kolei Jíří Novák poprosił, aby uczulić władze samorządowe, by w wydawanych materiałach promocyjnych nie propagowały niedozwolonych w parku form aktywności. Jako przykład wskazał folder reklamowy Kowar zawierający zdjęcie rowerzystów poruszających się granicznym szlakiem przeznaczonym wyłącznie dla turystyki pieszej.

Członkowie Rady Naukowej zajęli się też sprawą symbolicznego cmentarzyka w Kotle Łomniczki. Wskazano, że praktyka w ostatnich latach znacznie wykroczyła poza pierwotną ideę, by upamiętniać na nim osoby zawodowo związane z Karkonoszami, które zginęły w górach. Cmentarzyk zamienia się w swoistą "aleję zasłużonych", co nie odpowiada warunkom, na jakich wydano zgodę na założenie cmentarzyka w strefie ochrony ścisłej. Liczba umieszczanych tablic zaczyna szybko rosnąć, przy czym zasadność upamiętniania niektórych osób w tym akurat miejscu może budzić zastrzeżenia. Wezwano do przedyskutowania z zainteresowanymi środowiskami zasad dalszego funkcjonowania cmentarzyka i wpisania ich do nowego Planu Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego.

Członkom przedstawiono też roczne zadania ochronne. Wyrażono wątpliwość co do celowości umieszczania w nich niektórych zapisów, wymaganych przez ministerstwo, a praktycznie niemożliwych do realizacji (m.in. maksymalna liczba osób przebywających na poszczególnych szlakach turystycznych).

rzecznik prasowy Rady Naukowej KPN
dr Jacek Potocki
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT