PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Konferencja "Informacja turystyczna w województwie pomorskim"


W dniu 30 listopada 2004 r. w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona informacji turystycznej w województwie pomorskim oraz warsztaty dla pracowników punktów "it", zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w swojej siedzibie. Uczestników zapoznano z założeniami wdrażanego programu "Zintegrowany system informacji turystycznej w województwie pomorskim". Jest to trzeci z siedmiu programów operacyjnych, wynikających z przyjętej w maju 2004 r. - przez Sejmik Województwa Pomorskiego - "Strategii rozwoju turystyki w województwie pomorskim na lata 2004-2013". Najważniejszy cel, który ma być zrealizowany, to zapewnienie łatwiejszego i szybszego dostępu do obiektów, wydarzeń i atrakcji służących turystom, a dzięki temu podniesienie konkurencyjności i spójności społecznej, ekonomicznej oraz terytorialnej. W I etapie programu zostanie przygotowana lista rankingowa obiektów atrakcyjnych turystycznie, które będą później oznaczone znakami drogowymi ((E-22a, E-22b, E-22c), wydany będzie folder o punktach "it" w województwie pomorskim, a także wyznaczone zostaną współrzędne GPS tych punktów, dzięki którym stworzyć będzie można mapę wirtualną pomorskich punktów "it". Turyści będą więc mogli łatwiej trafić do punktu "it". Mapa zostanie również zamieszczona na stronie internetowej województwa pomorskiego.

Na konferencję zaproszono 360 osób, reprezentujących władze samorządowe województwa, przede wszystkim gminy i powiaty, instytucje, uczelnie, biura turystyczne i organizacje, w tym Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego, oraz pracowników centrów i punktów "it". Przybyło 160 osób, głównie pracownicy informacji turystycznej.

Konferencję otworzył Jan Kozłowski - marszałek województwa pomorskiego, a zarazem prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gdańsku. Powitał uczestników obrad i nawiązał do roli, jaką odgrywa informacja turystyczna w gospodarce turystycznej. Właściwa informacja i dobra promocja jest podstawą sukcesu w turystyce, przyciąga potencjalnych turystów i zwiększa dochody w gospodarce. Turystyka staje się ważną gałęzią gospodarki, przynoszącą zyski, zwłaszcza na Pomorzu.

Na konferencji wygłoszono trzy referaty:

1. Założenia i realizacja "Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004 - 2013" w zakresie informacji turystycznej - dr Marzena Wanagos, wicedyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

2. Rola i znaczenie Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Województwie Pomorskim - Marcin Wozikowki, dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gdańsku.

3. Działania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie informacji turystycznej w Polsce oraz ich znaczenie w rozwoju turystyki w regionie - Jacek Idzikowski, Polska Organizacja Turystyczna.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały prezentowane przez referentów w systemie audiowizualnym. Po referatach wywiązała się dyskusja, którą rozpoczął radny Sejmiku Województwa Pomorskiego - Jan Kulas. Stwierdził, że nakłady na promocję turystyki w skali kraju uległy zmniejszeniu, chociaż na Pomorzu nieco wzrosły. Bez odpowiednich pieniędzy nie będzie oczekiwanych efektów w gospodarce turystycznej. Ciekawe uwagi wnieśli pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, przywołując porównania naszej informacji turystycznej z zachodnioeuropejską i światową. Bardzo ważna jest znajomość języków obcych przez pracowników punktów "it".

Po przerwie odbyły się warsztaty dla pracowników informacji turystycznej, w których uczestniczyło ponad 50 osób. Przedstawiono następujące tematy:

  • Prezentacja Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT) - Michał Brzeszkiewicz z Polskiej Organizacji Turystycznej.
  • Prezentacja pomorskiego systemu ISIT (Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski) - Arkadiusz Żukowski z Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
  • Przedstawienie wniosków z analizy badań ankietowych punktów "it" - Arkadiusz Żukowski z Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W dyskusji zwrócono uwagę na brak współpracy między punktami "it" oraz spójności systemu informacji turystycznej, który stanowiłby skuteczny środek promocyjny regionu.

Konferencja była ważnym forum wymiany doświadczeń, jednakże konieczne są szkolenia personelu punktów "it". Potrzebne są również centra sterujące informacją turystyczną w regionie i w gminie. Wiele już zrobiono w tej sprawie, ale nadal nie ma koordynatora z prawdziwego zdarzenia.

Ryszard Wrzosek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT