PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Turystyka morska w Polsce

Polska Organizacja Turystyczna i Urząd Miasta Gdyni zorganizowali 29 listopada 2004 r. na pokładzie promu "Stena Baltica", cumującego w Bazie Promowej w Gdyni, seminarium na temat "Turystyka morska w Polsce". Celem seminarium było zapoznanie wszystkich zainteresowanych podmiotów i organizacji ze stanem turystyki morskiej w Polsce, głównie o wpływach z tego tytułu, możliwościach, zagrożeniach i planach na przyszłość. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób z województwa pomorskiego, reprezentujących między innymi samorządy miast, uczelnie turystyczne, biura podróży i inne organizacje turystyczne, w tym Oddział Morski PTTK w Gdyni.


Rozpoczynając seminarium, Joanna Zielińska - wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni - powitała prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej dra Adama Zaborowskiego oraz gościa specjalnego Johna Turgoose - eksperta w dziedzinie turystyki morskiej. Następnie przedstawiła program seminarium i poprosiła Prezydenta Gdyni o zabranie głosu.

Wojciech Szczurek również powitał uczestników seminarium i wyraził nadzieję, że tak interesujący temat nie jest obojętny dla Gdyni, jak również dla kraju. Turystyka morska jest bardzo ważną i istotną tkanką gospodarczą miasta zarówno w sferze usług, jak i innych funkcji turystycznych związanych z morzem oraz z rozwijającą się infrastrukturą miejską. Gdynia stawia na rozwój turystyki morskiej, a organizując międzynarodowe imprezy żeglarskie promuje miasto i region.

Gospodarz seminarium - dyrektor "Stena Baltica" - przywitał uczestników na pokładzie promu i zapraszał na rejsy morskie, które przygotowuje armator promu. Współpraca armatora z samorządem miejskim i z portem Gdynia układa się zadowalająco, co wpływa na zyski zainteresowanych podmiotów.

Obszerne wystąpienie miał wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej - Adam Zaborowski - który omówił cele i zadania stojące przed tą organizacją oraz koncepcję rozwoju turystyki morskiej w Polsce. Jest wiele barier hamujących rozwój turystyki morskiej w kraju, w sferze organizacyjnej i w infrastrukturze. W sferze organizacyjnej Adam Zaborowski zwrócił uwagę między innymi na brak produktów turystycznych w turystyce morskiej, nieobecność Polski na światowych targach morskich, nieobecność portów morskich w organizacjach międzynarodowych, niewystarczającą współpracę między portami i na inne braki, w tym na małą liczbę przewodników turystycznych władających biegle językiem angielskim. Ważne są także bariery w sferze infrastruktury związanej z turystyką morską , ponieważ braki w tej dziedzinie mają ujemny wpływ na rozwój turystyki morskiej. Wiadomo jest, że turystyka morska przynosi duże zyski do budżetu państwa, jeśli jest dobrze zorganizowana. Turysta morski wydaje średnio 1 400 USD. Trzeba więc rozwijać turystykę morską, głównie rejsy morskie, żeglugę promową i jachtową. W marcu 2004 r. Polska po raz pierwszy uczestniczyła w targach morskich na Florydzie, a porty Gdańsk i Gdynia stały się członkami "Cruise Europe" - organizacji promującej porty bałtyckie.

Interesujący wykład na temat " Turystyczne funkcje portów morskich" przedstawił prof. Władysław Włodzimierz Gaworecki - rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Jego zdaniem, turystyka morska to wielka szansa dla gospodarki kraju.

Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Janusz Jarosiński - omówił działania i perspektywy rozwoju turystyki morskiej na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Stwierdził on, że od roku 1995 zaznaczył się dynamiczny rozwój żeglugi promowej w Polsce i wzrost ruchu pasażerskiego. W roku 2004 przybyło do portu gdyńskiego 72 jednostki, w tym ponad 70 tysięcy pasażerów.

Jako ostatni z referentów wystąpił John Turgoose - ekspert w dziedzinie turystyki morskiej - przedstawiciel "Cruise Europe". Wygłosił on referat na temat "Wzorcowa współpraca miasto - port - biura turystyczne". Omówił model współpracy tych podmiotów mający na celu maksymalizację zysków z turystyki morskiej. Główne hasło organizacji brzmi: "Zawładnąć sercem pasażera". Na przykładzie trzech portów morskich: Kopenhagi, Sztokholmu i Dover przedstawił działania organizacyjne, głównie promujące, w celu maksymalnego obłożenia rezerwacją miejsc pasażerskich. Na tej podstawie nawiązał do turystyki morskiej w Polsce, gdzie współpraca władz samorządowych z portami jest lepiej zorganizowana niż na zachodzie, a efekty są mierne. Wymienił trzy etapy tworzenia zapotrzebowania na usługi:

  • I etap - właściwe zaprezentowanie walorów krajoznawczych regionu, głównie poza granicami kraju. Potrzebna jest dobra współpraca branży turystycznej z władzami samorządowymi i ośrodkami uniwersyteckimi przy ustalaniu harmonogramu prac i budżetu.
  • II etap - przygotowanie materiału promocyjnego, ustalenie jego wykorzystania i organizacja konferencji biznesowych.
  • III etap - najważniejszy jest właściwy marketing, dotarcie do konkretnych ludzi w żegludze i uzgodnienie z nimi warunków współpracy oraz własnych ofert.

Należy pamiętać, że wycieczki morskie trzeba planować z dwuletnim wyprzedzeniem. John Turgoose Referat zakończył gratulacjami dla portów w Gdyni i w Gdańsku za dobre wyniki w zakresie współpracy oraz cytatem polskim: Port i miasto to jeden organizm - powiedział już w okresie budowy portu gdyńskiego, Eugeniusz Kwiatkowski.

Bardzo ożywiona dyskusja świadczyła o dużym zainteresowaniu problematyką morską w turystyce. Przedstawicielka Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku omówiła archeologię podwodną i związaną z nią tak zwaną turystykę wrakową. Przygotowany projekt "Bałtycka turystyka wrakowa" będzie realizowany do maja 2005 r. Współpracuje przy tym projekcie także Klub Płetwonurków "Koral" przy PTTK Oddział Morski w Gdyni. W wystąpieniach dyskutantów przejawiała się troska o zrozumienie naszych celów przez wszystkich Polaków. Z nostalgią nawiązywano do zrywów społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym, kiedy to właśnie cała Polska fundowała żaglowiec "Dar Pomorza". Polska nie ma swojego flagowego statku, takiego jakim był "Batory" czy "Stefan Batory"do lat dziewięćdziesiątych XX w. Historia żeglugi oceanicznej zakończyła się w 2000 r. złomowaniem w Turcji ostatniego transatlantyka polskiego. Może warto się zastanowić nad nowym darem społeczeństwa, który przywróci marzenia morskie Polaków.

Seminarium morskie było bardzo dobrym forum wymiany doświadczeń i spostrzeżeń zarówno dla organizatorów, jak i usługodawców związanych z tego typu turystyką morską.

Ryszard Wrzosek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT