PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Wspomnienia z jubileuszowej pielgrzymki na Jasną Górę

Trzy dni przewodnickich spotkań u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej, Czarnej Madonny, Matki Królowej Polski dla przewodników, krajoznawców wędrowców, ukazujących nasz kraj, naszą Ojczyznę były po raz dwudziesty.

Pielgrzymka przewodników PTTK do Sanktuarium Jasnogórskiego zgromadziła w roku 2004 przeszło 1400 osób z około 100 kół przewodnickich. Poprzedziły ją dwudniowe rekolekcje, na kolejnych spotkaniach zaś słuchaliśmy nadzwyczaj interesujące, bogate w treści wystąpienia. Tematy były ciekawe, budujące, w których treści teologiczne splatały się z ciekawostkami krajoznawczymi.


O sobiście przeżyłem duchowo przekazane nam przemyślenia Jego Eminencji arcybiskupa Edmunda Piszcza, wzmocnione słowami ojca Kamila Szustaka - sekretarza przeora ojców Paulinów na Jasnej Górze, który jest także PTTK-owskim przewodnikiem.

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5) - słowa te wypowiedziane przez Matkę Jezusa tuż przed cudem w Kanie Galilejskiej, a skierowane do sług powracają echem do chrześcijan w każdym pokoleniu. Stały się mottem 20. jubileuszowej pielgrzymki do Sanktuarium Jasnogórskiego i zostały podkreślone tak przez arcybiskupa, jak i przez rekolekcjonistę paulina, ojca Kamila, byśmy czynili wszystko, co nam powie Ojciec. Są to słowa, dzięki spełnianiu których przejawia się nasza miłość do Boga, miłość do ludzi, wzajemna przyjaźń w naszej przewodnickiej rodzinie. W tej dziesięciotysięcznej grupie, zorganizowanej w 200 kołach przewodnickich PTTK w całym kraju, od prawie 130 lat działających w społecznych organizacjach - Polskim Towarzystwie Tatrzańskim, Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, a następnie w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Działającej w przyjaźni dla dobra turystów, wędrowców, krajoznawców.

Uspokojenie, radosne przeżycia, przyjaźń. Padają słowa ojca Kamila. Ileż w tym silnej prawdy. Przyjaźń, przyjaźń, przyjaźnie. To w dzisiejszych czasach tak trudne uczucie. Żyjemy w wielkiej przewodnickiej rodzinie. Pozwólmy innym działać, aby nie szkodzili dobru naszego przewodnickiego powołania, naszej służby dla Ojczyzny. Jest nas kilka tysięcy przewodników turystycznych. Pełnych nagromadzonej wiedzy. To bogactwo naszego Towarzystwa, bogactwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tysiące czynnych informatorów ukazujących naszą Ojczyznę, rodzinny krajobraz, gospodarkę, ludzi pracy i ludzką biedę, ludzkie bogactwo. Ukazują polską kulturę i sztukę. Zamki, pałace, muzea. Pokazują Kościół żywy, modlący się. To piękna i odpowiedzialna służba.

Minął dzień pierwszy, drugi i nadszedł trzeci. Znajome twarze, dziesiątki przyjaciół, koledzy, działacze. Pozdrowienia, życzenia, wspomnienia. Każdy z uczestników przeżywał pielgrzymkę zgodnie z własnymi oczekiwaniami, potrzebami, osobowością. Wprowadzone zostały sztandary. Liczyłem: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty ... - doliczyłem do siedemnastu. Różne barwy, wzniosłe hasła, symbole Matki Bożej, Ojczystego Orła i PTTK. Dumnie je niosły poczty sztandarowe. Narodowe barwy, białe rękawiczki i skupione twarze. Świadczy to o zaangażowaniu kół przewodnickich i oddziałów PTTK. Kolejne spotkania, msze święte, Droga Krzyżowa, Apel Jasnogórski.

Nadzwyczaj głębokie wrażenie na każdym wrażliwym człowieku, praktykującym katoliku, ale także na miłośniku sztuki wywarło spotkanie z profesorem Jerzym Dudą-Graczem. Jego osiemnaście dużych obrazów drogi krzyżowej "Golgota Jasnogórska" (umieszczonych na górnej kondygnacji wejściowej w części kaplicy Matki Bożej, tzw. przybudówki, przeprojektowanej w latach 1929-1933) z pozoru tylko wprowadza nas w świat bliski realizmowi, jednakże są one pełne niepokojów czasów współczesnych, deformacji; jest to świat przerysowany, z elementami groteski i nawet karykatury. Jerzy Duda-Gracz przedstawił osoby historyczne i współczesne, będące powszechnie znanymi postaciami, reprezentujące różne zawody, stany, wśród których znalazł się i on sam. Na tle tej rzeszy postaci artysta ukazał cierpiącego, bardzo ludzkiego Jezusa Chrystusa. Jak sam mówił: Zależy mi, aby Golgota Jasnogórska nie była historią obrazkową sprzed 2000 lat, którą z dobrym samopoczuciem (że to nie myśmy krzyżowali) sprawujemy w Wielki Piątek. Ta Golgota jest dzisiaj, teraz i tutaj, w katolickiej Polsce. Drogę krzyżową na obrazach autor uzupełnił pokazem filmowym o tworzeniu malowideł na tle ludzi, domów, krajobrazu, a także wyjaśnił motywy, jakimi kierował się tworząc Golgotę. Film Droga Krzyżowa Chrystusa to droga nasza, żyjących mieszkańców tej ziemi, wierzących, błądzących, poszukujących.

To spotkanie z osobą o światowej kulturze wywarło na mnie niesamowite, życiowe przeżycie.

Bardzo dobrze, że w rocznicowe dwudziestolecie naszej pielgrzymki Wacław Derejczyk - prezes Oddziału Przewodników PTTK w Częstochowie, Członek Honorowy PTTK - opracował i przekazał uczestnikom Jubileuszowe Kalendarium Pielgrzymek. W ten sposób uczcił pamięć inicjatora pielgrzymek, przewodnika PTTK, Zdzisława Dziubka. Także w sposób przewodnicki, swobodny i atrakcyjny Ryszard Woszczyński wspomniał pierwsze pielgrzymki przewodnickie, ich przygotowania, wstępne, prawie tajne rozmowy, uzgodnienia i serdeczne ludzkie spotkania przewodników turystycznych u stóp Matki Bożej Częstochowskiej.

Odbyła się też Droga Krzyżowa na wałach Jasnej Góry. Czternaście realistycznych stacji Męki Pańskiej wykonał rzeźbiarz Pius Weloński (1849-1931) przy współpracy architekta Stefana Szyllera. Jakże odmiennie przedstawionych, ale mających ten sam sens - pobudzić ludzi do refleksji i modlitwy, do rachunku sumienia.

Uczestniczyliśmy jeszcze we mszy świętej, którą koncelebrował i homilię wygłosił Jego Eminencja biskup Ryszard Karpiński, oraz w Apelu Jasnogórskim. Później nastąpiła część sesyjna pielgrzymki w auli ks. A. Kordeckiego. Wykłady mieli ks. prałat Jerzy Pawlik i ojciec dr Jan Golonka.

Potem laurki, medale, kwiaty, podziękowania. Błyskały flesze. Wystąpienie Elżbiety Strzępek - przewodniczącej Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK. Po zmówieniu modlitwy Anioł Pański i udzieleniu błogosławieństwa wszystkim uczestnikom zakończyła się jubileuszowa pielgrzymka.

Nastąpiły pożegnania i uściski, czas wyjazdu do domu, do pracy, do obowiązków. Opuściliśmy Częstochowę wzmocnieni siłą promieniującą z Jasnej Góry.

Tadeusz Stefański
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT