PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Jerzy Cybulski (1919-2004)


W dniu 3 kwietnia 2004 r. na starym cmentarzu w Warce pożegnaliśmy wspaniałego kolegę i przyjaciela Jerzego Cybulskiego.

Z jego osobą ściśle wiązała się historia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a następnie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w naszym mieście.

Ten wybitny krajoznawca miał duży udział w organizacji i powstaniu Muzeum Regionalnego PTTK. Jego pasja fotografowania znalazła wyraz w urządzaniu kolejnych wystaw fotografii krajoznawczej w naszym muzeum.

Jurek, bo tak Go wszyscy nazywaliśmy w oddziale, był duszą wszelkich działań organizacyjnych. Przez kilka kadencji pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału. W Okręgu Mazowieckim PTTK był członkiem Zarządu, a następnie członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po reorganizacji administracyjnej kraju w roku 1975 był członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Radomiu.

Za jego sprawą powstało koło PTTK przy Fabryce Urządzeń Mechanicznych, któremu prezesował aż do przejścia na emeryturę. Tu realizował swoje pasje turystyczne i organizował liczne spływy kajakowe na Pilicy, wycieczki turystyczne - szczególnie ukochał Góry Świętokrzyskie, brał czynny udział w przygotowywaniu Nocnych Rajdów Południowego Mazowsza. W czasie rajdu można go było spotkać jako przewodnika na trasie lub innym razem gotującego grochówkę na mecie. Był inicjatorem budowy stanicy wodnej nad Pilicą. Zadaniu temu poświęcił wiele swojego czasu i sił. Wkrótce obok stanicy powstały domki kempingowe, estrada i wypożyczalnia kajaków. Obiekt ten obok funkcji turystycznych, przez wiele lat pełnił funkcje kulturalne dla całego miasta. Kolega Jurek był duszą wielu organizowanych tu imprez.

Zawodowo całe życie związany był z Fabryką Okuć Budowlanych "Bracia Lubert", późniejszą Fabryką Urządzeń Mechanicznych. Pracował na ważnych stanowiskach w pionie księgowości. W okresie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej w Oddziale "Głuszec".

Był aktywnym działaczem środowisk kombatanckich, między innymi pełnił funkcję prezesa Koła ZBOWiD, a następnie do końca życia pracował w Zarządzie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W PTTK posiadał uprawnienia przewodnika turystyki kajakowej, strażnika ochrony przyrody i organizatora turystyki. Jego zasługą jest wychowanie szerokiego grona działaczy turystycznych. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Obok wielu wyróżnień kombatanckich był Kawalerem Krzyża Partyzanckiego. Jego działalność turystyczna została uhonorowana odznakami: "Zasłużony dla turystyki w województwie warszawskim", "Zasłużony Działacz Turystyki", "Zasłużony dla województwa warszawskiego", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50-lecia PTTK oraz tytułem Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Zakładowego przy Fabryce Urządzeń Mechanicznych.

Dziękujemy Jurku za wielką pracę Twojego życia i dobro, które wokół siebie roztaczałeś. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

Władysław Gwardys
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT