PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Jurku żegnamy cię

We wtorek 7 grudnia 2004 r. na Kochłowickim cmentarzu pożegnaliśmy jednego z najwybitniejszych z naszego grona - Jerzego Żydka, przewodnika beskidzkiego i terenowego, pierwszego prezesa Oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej, na co dzień człowieka wielkiego serca i wielkiej skromności.


Urodził się 13 kwietnia 1920 r. w Kochłowicach i całe swoje życie związał ze Śląskiem. W roku 1938 ukończył Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Katowicach i podjął pracę w Urzędzie Gminnym w Kochłowicach. W czasie okupacji został wywieziony na roboty w głąb Niemiec, następnie wcielony do armii niemieckiej dostał się do niewoli i został wywieziony na Syberię. W roku 1945 powrócił z niewoli i podjął pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, a następnie w kopalni Pokój. Jednocześnie uzupełnił wykształcenie, kończąc technikum, a następnie Akademię Ekonomiczną w Katowicach.

Początki Jego przygody z turystyką zaczęły się w wieku dziecięcym od zwiedzania wraz z rodzicami pobliskich okolic. W swoich wspomnieniach często wracał do gródka - do miejsca, od którego rozpoczęła się historia Kochłowic jako tajemnego, w którym w czasie młodości próbował szukać skarbu, a także do tego, w którego pobliżu w niedalekiej przyszłości zamieszkał.

W czasie nauki w gimnazjum spotkał wspaniałych profesorów, dzięki którym uczestniczył w pierwszych wycieczkach do Jury Krakowsko-Częstochowskej, w Beskid Śląski, w Pieniny.

W roku 1948 sam zaczął organizować pierwsze wycieczki i, jak wspominał, środkiem lokomocji były niekiedy wagony towarowe.

W 1952 r. wstąpił do koła PTTK przy Hucie Kościuszko, gdzie do roku 1955 był członkiem zarządu. W latach 1952-1956 działał społecznie przy Oddziale PTTK w Katowicach. W roku 1955 ukończył kurs przewodników beskidzkich i przewodników narciarskich. Po utworzeniu Oddziału PTTK w Chorzowie w latach 1956-1963 był członkiem Zarządu tegoż oddziału i prezesem Koła Przewodników. W 1956 r. był współzałożycielem Koła PTTK przy kopalni Pokój. W roku 1963 był jednym ze współzałożycieli Oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej, jego pierwszym prezesem, a następnie długoletnim wiceprezesem Zarządu. W czasie zjazdu Oddziału Miejskiego PTTK w roku 2000 przyznano mu tytuł honorowego prezesa oddziału. Jerzy był też aktywnym członkiem koła przewodników w Rudzie Śląskiej.

Był znakomitym przewodnikiem gawędziarzem, turystą, krajoznawcą i regionalistą. Zakochany w swoich Kochlowicach, z pasją o nich opowiadał i uczył tej miłości innych.

Za swoją pracę wyróżniany był wieloma odznaczeniami resortowymi i organizacyjnymi, lecz najbardziej cenił sobie PTTK-owskie, a szczególnie złotą Honorową Odznakę PTTK.

Zmarł po długiej chorobie w dniu 2 grudnia 2004 r. i kilka dni później poprowadził nas w ostatnią wspólną wędrówkę. Będziemy Cię poszukiwać i wyglądać na trasach spacerów po ulicach, ścieżkach i bezdrożach Rudy Śląskiej.

Stanisław Witała
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT