PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Świętowali krajoznawcy

W Inowrocławiu uroczyście obchodzono jubileusz 50--lecia istnienia miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a jednocześnie 40-lecia działającego przy nim Koła Przewodników im. dra Zygmunta Wilkońskiego.


Goszczących na spotkaniu powitał prezes Zarządu Tadeusz Konieczka. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków oddziału. Historię i dorobek obu Jubilatów przedstawił w obszernym wystąpieniu Bogdan Wojtkowiak - wieloletni działacz, publicysta i przewodnik. Dalej głos zabierali zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu - Urszula Iwicka, Prezydent Miasta Inowrocławia - Ryszard Brejza, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia - Jan Koziorowski, przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK, oddziałów PTTK w Kruszwicy, w Toruniu i w Żninie oraz Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy FLANDRIA w Inowrocławiu, którzy przekazali na ręce prezesa Tadeusza Konieczki okolicznościowe upominki.

Moment kulminacyjny stanowiła ceremonia nagradzania grupy najbardziej zasłużonych działaczy oddziału. Honorową Odznakę PTTK otrzymali: złotą - Teresa Buraczewska, Andrzej Dargacz, Gabriela Konieczka i Wiktor Michalski, srebrną - Zbigniew Buraczewski, Edmund Jendrzejczak, Regina Michalska, Danuta Anna Romanowska, Roman Różewicki i Wojciech Świstak; Odznakę "Zasłużony Przewodnik PTTK" - Hanna Jankiewicz, Alfred Krysiak, Wojciech Paluszyński, Bogdan Wojtowiak; Dyplomy PTTK - Zbigniew Buraczewski, Edmund Jendrzejczak, Regina Michalska, Roman Różewicki; srebrną Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - Wojciech Paluszyński. Wymienione osoby dekorowali: wiceprzewodniczący Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK - Wiesław Kędzierawski, przewodniczący Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego jednocześnie członek Zarządu Głównego PTTK - Henryk Miłoszewski, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej PTTK w Toruniu - Antoni Ziółkiewicz.

Oprawę artystyczną imprezy zapewnił chór CANTABILE pod kierownictwem Urszuli Malczak Jankowskiej, funkcjonujący przy Inowrocławskim Domu Kultury.

Spore zainteresowanie wzbudziła okolicznościowa ekspozycja prezentująca publikacje książkowe, kroniki, pocztówki, legitymacje, plakietki, plakaty, wycinki prasowe, proporczyki, medale, odznaki, breloczki, exlibrisy, zdjęcia, filatelia, tematycznie poświęcone jubilatom. Akcentem kolekcjonerskim jubileuszu było wydanie okazałego stempla upamiętniającego działalność inowrocławskich krajoznawców.

Imprezę zakończyła wspólna kolacja.

Dzieje PTTK w Inowrocławiu

Relacja z obchodów stanowi okazję, by przypomnieć bogate dzieje lokalnego ruchu krajoznawczego spod znaku PTTK. W styczniu 1954 r. grupa inowrocławskich entuzjastów krajoznawstwa i turystyki postanowiła zorganizować w swoim mieście oddział na wzór istniejącego już od czterech lat w Warszawie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Pierwszy Zarząd nowego oddziału (od 24 lutego) tworzyli: Edmund Bątkowski - prezes, Jacek Janicki - wiceprezes, Władysław Jordanowski - sekretarz i Urszula Nadzieja - skarbnik.

Wkrótce powołano do życia sekcje turystyki wodnej, kolarskiej i pieszej. Rok później działały już koła przy Inowrocławskich Zakładach Sodowych w Mątwach, Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM, Liceum Pedagogicznym w Inowrocławiu, I i II liceach ogólnokształcących, Liceum Wychowawczyń Przedszkoli. Niewątpliwym sukcesem było powstanie koła w Kruszwicy, które później dało początek Nadgoplańskiemu Oddziałowi PTTK.

Organizowano pierwsze wycieczki po Inowrocławiu, a ich czołowymi przewodnikami byli Ignacy Domański, Tadeusz Kaliski i Zenon Kopeć. Częste stawały się wyjazdy, głównie młodzieży, do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Zakopanego, rajdy kolarskie (np. Bydgoszcz - Toruń - Włocławek - Inowrocław - Kruszwica), spływy kajakowe (jeziora mazurskie, Gopło, Brda), wygłaszano prelekcje poświęcone tematyce turystyczno-krajoznawczej, przeprowadzano konkursy (np. "Moje wspomnienia z wakacji").

W 1957 r. Oddział PTTK w Inowrocławiu liczył 225 członków, w roku 1964 - 480, w roku 1970 - 637, w roku 1974 - około 1000, w 1980 r. zaś już - 2 241.

W dniu 2 maja 1960 r. uruchomione zostało Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego (BORT), oddziałowi przydzielono zaś pomieszczenia umożliwiające lokalizację biur przy ulicy Narutowicza 2. Nieco później rozpoczął pracę punkt informacji turystycznej ("it").

Pewną osobliwością było powstanie sekcji motorowej (4 maja 1963 r.), przekształconej następnie w Klub Motorowy "Piast".

Od czerwca 1965 r. inowrocławski PTTK dysponował już autokarem wycieczkowym marki "San", co pomogło w uruchomieniu roku następnego ajencji Biura Turystyki Zagranicznej. Znaczącym wydarzeniem było powołanie 10 lipca 1965 r. koła przewodników. Oddział działał w owym czasie bardzo aktywnie. Rozpoczęto prace wydawnicze, zorganizowano bazę noclegową w Szymborzu, utworzono kolejną sekcję, mianowicie turystyki górskiej.

Funkcję prezesa Zarządu Oddziału pełnili kolejno: Edmund Bątkowski, Kazimierz Dąbek, Albin Wilk, Leonard Napiórkowski, Bronisław Pawłowski, Leonard Napiórkowski (ponownie), Bogdan Wojtkowiak, Teresa Buraczewska i Tadeusz Konieczka, kierujący trzecią kadencję pracami organizacji.

Obecnie oddział jest właścicielem budynku o powierzchni 84 m2 przy ulicy Narutowicza 4. Zrzesza 120 członków. Jest jednym z dwu (obok Kruszwicy) funkcjonujących na terenie powiatu inowrocławskiego. Świadczy usługi z zakresu organizacji wypoczynku krajowego i zagranicznego.

Grzegorz Roczek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT