PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Podejmijmy pracę organiczną - pracę u podstaw


Do napisania do kwartalnika "Gościniec PTTK" skłoniło mnie wiele przyczyn. Przede wszystkim staram się nakłonić Szanownych Kolegów do podjęcia pracy organicznej, pracy u podstaw w celu przywrócenia nauki turyzmu, ba więcej - uczenia Polski i świata przez turystykę dzieci i młodzież w szkołach, w organizacjach młodzieżowych i w placówkach wychowawczych. Sposobów i możliwości jest wiele. Bo takie są Rzeczypospolite..., a liczy się to tym bardziej teraz, po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Mam w tym pewne doświadczenie i drobne osiągnięcia, co zaznaczam tylko w celu przekonania, że jest to możliwe. Doszliśmy z żoną (również doświadczonym pedagogiem, prowadzącym zajęcia z młodzieżą przez wiele lat, a i obecnie, mimo iż jest emerytką, pracuje w policealnych studiach turystyki), że nie powinniśmy robić tego sami, że powinniśmy zachęcić do tego i innych. Jesteśmy przekonani, że mimo spadku zainteresowania tzw. pracą społeczną, to wielu odpowiednio przygotowanych ludzi chętnie tę pracę podejmie, tylko sami nie potrafią do tego odpowiednio podejść.

Bulwersuje nas żenujący stan wiedzy ludzi o swoim nawet najbliższym środowisku. Przekonujemy się o tym w czasie kontaktów z nimi. Na Katolickim Uniwersytecie Ludowym, na wykładach w policealnych studiach tzw. touroperatorów (bardzo nie podoba mi się ten wyraz), na spotkaniach autorskich czy na wycieczkach. Robimy więc wiele, żeby ten stan zmienić. Organizujemy konkursy wiedzy o regionie, wykształciliśmy 56. przewodników ziemi kłodzkiej. Jest to zupełnie nowy rodzaj przewodnictwa, co uczyniło nasz region jako jedyny w kraju, który posiada swoich przewodników na tak małym obszarze. Opracowujemy foldery, mapy, informatory. Wystosowaliśmy apel do pilotów wycieczek zagranicznych, który doprowadził do utworzenia Polskiej Federacji Pilotów. Udało się nam dotrzeć do nauczycieli i razem z nimi zorganizować oraz przeprowadzić kilka rajdów, na przykład "Śladami Marianny Orańskiej". Niestety zmiany personalne w starostwie przerwały nam tę działalność. Poznawszy kilku posłów Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki i jej przewodniczącego T. Tomaszewskiego, nakłanialiśmy ich do zorganizowania wspólnego posiedzenia z komisją edukacji. Nawet wykazywali wielkie zainteresowanie problemem. Z oddelegowanym przez nich posłem Cz. Fiedorowiczem korespondowaliśmy, ale kontakt się urwał po powołaniu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jesteśmy w dalszym ciągu przekonani, że warto zająć się tym problemem i wychować następców, bo jak pisał K. Brodziński Nie przemoc, nie zaborca wygubia lud bratni. Ale własna niepamięć daje cios ostatni. Naród bez tradycji traci swoją tożsamość. Przeciwstawmy się więc temu szkodliwemu zjawisku. Powinno to zrobić nasze pokolenie.

Skoro nie doceniają t u r y s t y k i nasze władze, zróbmy to my, a jest na to wiele sposobów. Najprostszy, to reaktywować, ale na prawie zupełnie nowych zasadach organizatorów turystyki. Nie rozumiem dlaczego tego nie robi Zarząd Główny PTTK ze swoimi komisjami. Wiem i zdaję sobie sprawę, że "Gościniec PTTK" to także Towarzystwo, ale staram się dotrzeć do władz, bo z przykrych doświadczeń wiem, że co ja zgłoszę, to władze odrzucą.

Proponuję zwrócić się z apelem czy z alertem do ludzi, żeby zgłaszali chęć podjęcia opisywanych działań. Następnie wyposażyć ich w odpowiednie dokumenty, teraz modne certyfikaty, literaturę i zobowiązać ich, żeby danego dnia (tego samego w całym kraju) zgłosili chęć współpracy, pomocy w wybranych przez siebie placówkach, a później poinformowali organizatorów o efektach. Organizatorami mogą być ludzie odpowiednio dobrani. Niekoniecznie członkowie odpowiedniej już istniejącej komisji. Sam deklaruję swój udział, nawet jeżeli trzeba będzie pojechać do stolicy.

Leszek Majewski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT