PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Konferencja "Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych - bez granic i barier"

Dotychczasowe działania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wpłynęły na istotne poszerzenie skali organizacji imprez na rzecz i z udziałem osób niepełnosprawnych. Jednak dużo jest jeszcze do zrobienia. Od każdego z nas zależeć będzie, czy PTTK spełni osobiste oczekiwania i nadzieje osób niepełnosprawnych, takich samych członków PTTK bądź jego sympatyków. Zbliża się rok 2006, w którym całe Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze chce jak najgodniej ukazać i promować imponujący dorobek krajoznawczy powstały w okresie ostatniego stulecia, tj. od założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Ten szczytny jubileusz stawia przed nami poważne wyzwania.


Zarząd Główny PTTK, mając na względzie wzmocnienie społecznego prestiżu naszego Towarzystwa, dysponując doświadczoną kadrą przewodników i organizatorów turystyki wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową - uczelnią odważnie i skutecznie kształcącą kadry do obsługi turystyki i krajoznawstwa osób niepełnosprawnych - podejmują się wspólnej organizacji międzynarodowej konferencji pod hasłem "Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych - bez granic i barier", która odbędzie się w dniach 23-25 września 2005 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy w Roskoszy k. Białej Podlaskiej.

Organizatorzy zakładają, że konferencja ta zgromadzi osoby niepełnosprawne z Litwy, z Białorusi, z Ukrainy, ze Słowacji i z Polski oraz przedstawicieli środowisk naukowych, zajmujących się problematyką integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w obszarze krajoznawstwa i turystyki.

Kwestie współistnienia ludzi, wzajemnego przenikania się kultur przy jednoczesnym głębokim poszanowaniu własnej tożsamości narodowej, a także znoszenia istniejących barier mentalnych, społecznych i technicznych - będą głównymi tematami obrad i proponowanych podczas tej konferencji tras wycieczkowych (spływ kajakowy i rajd kolarski).

Dorobek posiadany przez PTTK i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz zakres wspólnych przygotowań stwarzają szansę, aby podczas konferencji wykreować nowoczesny model organizowania obsługi turystycznej osób z czasową i trwałą niepełnosprawnością, pogłębić metodykę pracy, określić nowe wyzwania i szanse, wykorzystując istniejące możliwości oraz wzorce i metody stosowane w zjednoczonej Europie. Jednocześnie będzie to forum wymiany doświadczeń związanych z organizacją imprez turystyczno- krajoznawczych dla osób niepełnosprawnych.

Program konferencji

Piątek - 23 września 2005 r.

Zlot gwiaździsty ekip krajowych i zagranicznych (Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja) różnymi trasami (grupy kajakowe i kolarskie) po wytyczonych trasach Podlasia i Polesia dla 50 osób niepełnosprawnych.

 • godz. 15.00 - wspólny obiad w ośrodku OHP w Roskoszy;
 • godz. 16.00-19.00 - obrady plenarne (referaty i komunikaty):
  1. Stan obecny i wizja krajoznawstwa i turystyki osób niepełnosprawnych na obszarach przygranicznych.
  2. Podlasko-poleskie dziedzictwo kulturowe - ludzie, skarby kultury i przyrody.

Sobota - 24 września 2005 r.

 • godz. 9.00-13.00 - wycieczki krajoznawcze na 4 wytypowanych trasach;
 • godz. 13.00-14.00 - wspólny obiad;
 • godz. 15.00-18.00 - spotkania w czterech zespołach problemowych, wystąpienia i dyskusja:
  1. Krajoznawcze przygotowanie do życia - promocja krajoznawstwa i turystyki osób niepełnosprawnych.
  2. Organizacja międzynarodowych imprez krajoznawczo-turystycznych dla osób z różnymi niedomaganiami zdrowotnymi - przykładowe formy i metody pracy.
  3. Problemy szkolenia przewodników i pilotów oprowadzających grupy osób niepełnosprawnych.
  4. Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych jako efektywne wdrożenie procesu rehabilitacji zdrowotnej i społecznej.
 • godz. 19.00-22.00 - integracyjne spotkanie rekreacyjne.

Niedziela - 25 września 2005 r.

 • godz. 9.00-12.00 - sesja plenarna:
  1. Prezentacja dorobku zespołów problemowych.
  2. Dyskusja.
  3. Uchwalenie stanowiska konferencji i zakończenie obrad.
 • godz. 12.00 - obiad.

Zgłoszenia do udziału w konferencji oraz do ewentualnych tematów swoich wystąpień proszę przesyłać na adres: Zarząd Główny PTTK, 00-075 Warszawa, ul.Senatorska 11; tel. (0-prefiks-22) 826-01-56.

Szczegółowy program konferencji przesłany zostanie w kolejnym komunikacie.

Uwaga! Tematy wystąpień mogą ulec pewnej zmianie w zależności od pozyskanych wykładowców!

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT