PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Do krajoznawców i regionalistów!


W 2005 r. mija sześćdziesiąt lat ponownego włączenia ziem zachodnich i północnych do Państwa Polskiego. Żyje tam już trzecie, a nawet czwarte pokolenie, mimo to proces przyswajania znajomości regionu, jego historii i tradycji, ciągle trwa. Jednym z tego aspektów jest stosowanie szczegółowych nazw terenowych: toponimów, określających na przykład mniejsze cieki, pagórki, niwy, itp. Obserwacje wskazują, że często są one rozbieżne w stosunku do map turystycznych i oficjalnych publikacji, miejscowa ludność posługuje się własnymi określeniami. Dlatego też proponujemy podjęcie akcji zbierania takich nazw w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, w ramach zajęć krajoznawczych, szkolnych - z historii, z geografii, z języka polskiego. Ankiety - według przedstawionego schematu (źródło: Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych. Przewodnik toponimiczny. Część 1. Zbieranie nazw w terenie. Guzik 2002) - będą sukcesywnie przekazywane do odpowiednich placówek naukowych. Prosimy o przesyłanie ich do organizatora tej swoistej akcji inwentaryzacyjnej na adres: Zarząd Główny PTTK, Komisja Krajoznawcza, ul. Senatorska 11, 00-970 Warszawa. Czekamy też na informacje o jej przebiegu oraz na komentarze.

W miarę możliwości proszę załączyć dokładny szkic terenowy:

  • w odniesieniu do całej miejscowości,
  • konkretnej lokalizacji,

oraz możliwą skalę odległościową.

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT