PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

APEL krajoznawczy w związku z 60-leciem ponownej przynależności ziem zachodnich i północnych do Państwa Polskiego


Rok 2005 obfituje w Polsce w liczne rocznice wydarzeń niezwykle istotnych dla naszego Państwa i Narodu. Wśród nich na czoło wysuwa się zakończenie II wojny światowej z różnorodnymi jej skutkami. Społeczeństwo naszego Kraju poniosło ogromne straty ludnościowe, materialne i kulturowe. Polska utraciła znaczącą część swego terytorium na wschodnich Kresach. Równocześnie jednak otrzymała decyzją zwycięskich aliantów ziemie, które dziś stanowią jej północne i zachodnie województwa, należące w dużej mierze do niej w historycznej przeszłości.

Niezależnie od oceny tych wydarzeń niezaprzeczalnym faktem jest funkcjonowanie na wspomnianych terenach nowej polskiej społeczności i to w wymiarze kilku już generacji, dla których są one nie tylko Ojczyzną, ale i coraz bliższą, serdeczniejszą ojcowizną. Pokolenia te wniosły do krajobrazu i dorobku tych ziem swój własny, wielki dorobek, zespalając je z resztą regionów Polski. Specyfikę ich stanowi spadek w postaci historii i zabytków różnych kultur, różnych narodowości, co sprawia, że obecni mieszkańcy są dziedzicami bogatych wartości składających się na obraz Europejskiego Domu.

Apelujemy więc o przypominanie okoliczności budowy nowych społeczeństw na ziemiach północnych i zachodnich, kontynuowania przyniesionych tradycji i kształtowania nowych wartości tych terenów w wymiarze państwowym i europejskim. Rok 1945 był na nich i dla przybywających tu Polaków wyjątkowo dramatyczny i szczególny - nie zapomnijmy o tym!

Warszawa, dnia 22 stycznia 2005 r.
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT