PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Złaz rodzinny w Siamoszycach


Pragnąc przybliżyć nowy, mało znany rejon Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w roku 2004 metę XXIII Regionalnego Złazu Rodzinnego Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych zlokalizowano w Ośrodku Wypoczynkowym "Ciechan-Zdrój" w Siamoszycach - we wsi położonej 8 km na południe od miejscowości gminnej Kroczyce, w ulubionym miejscu letniego wypoczynku. Obszar gminy Kroczyce należy do szczególnego zainteresowania mieszkańców aglomeracji śląskiej, zwłaszcza Zawiercia, z powodu swoich walorów krajobrazowych i przyrodniczych oraz dogodnego połączenia komunikacyjnego.

Na terenie gminy Kroczyce znajdują się trzy zbiorniki wodne: Dzibice (pow. ogólna 34 ha) na rzece Białce, Siamoszyce (pow. 20 ha) na rzece Krztyni i Przyłubsko (pow. 12,5 ha) na rzece Krztyni, oraz Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych (10 346 ha, czyli 94% ogólnej powierzchni parku jest na obszarze gminy). Siamoszyce zaś to zbiornik przepływowy, nad którym to położony jest Ośrodek Wypoczynkowy "Ciechan-Zdrój" dopuszczony do kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wodnych. Powierzchnia łącznie z plażami wynosi 23,88 ha.

Zainteresowanie naszym spółdzielczym złazem z roku na rok wzrasta. W roku 2004 pięć nowych spółdzielni mieszkaniowych zgłosiło swych mieszkańców do udziału w jesiennym złazie. Reprezentowane były więc 32 spółdzielnie mieszkaniowe z województwa śląskiego - ogółem 1 845 osób wraz z obsługą tras i mety. Byłoby jeszcze więcej, ale ograniczono liczbę miejsc dla spółdzielni do stu osób z powodów organizacyjnych tak dużej imprezy. Cieszy fakt, że wraz z mieszkańcami wędrują także prezesi i członkowie rad nadzorczych - w tym roku uczestniczyło w złazie 24 prezesów.

Na złazie wytyczonych było 9 tras pieszych - od 4 km do 11 km - drogami rolno-leśnymi, ponieważ ośrodek położony jest nieco na uboczu szlaków jurajskich. Przy wspaniałej pogodzie na metę XXIII złazu - po przejściu wybranych tras - zgłaszały się drużyny z kolorowymi dodatkami, jak: kapelusiki, parasolki, kwiaty, ubrani w jednakowe peleryny czy koszulki. Był to bardzo barwny pochód, aż organizatorom było trudno w to uwierzyć. Osoby zaś, które pierwszy raz przybyły zobaczyć rodzinny złaz mieszkańców osiedli spółdzielczych, jak na przykład prezydent miasta Zawiercie Jerzy Mach oraz członek Prezydium Zarządu Głównego PTTK w Warszawie Jerzy Kapłon, nie miały słów podziwu, że na imprezie turystycznej, integracyjnej i zróżnicowanej wiekowo (najmłodszy uczestnik miał 3 miesiące, a najstarszy 92 lata) ludzie w tak dużej grupie chcą się co roku spotykać. Dużą pomysłowością oraz inwencją wykazali się pracownicy społeczno-kulturalni i kierownicy klubów osiedlowych, przy ogromnym wsparciu zarządów i rad nadzorczych spółdzielni - kierujemy do nich serdeczne słowa podziękowania.

Na mecie złazu uczestnikom zapewniono: gorący posiłek, upominek złazowy, konkursy, wspólną zabawę prowadzoną przez clowna, dzieciom zaś możliwość korzystania z urządzeń "dmuchanych".

Nad bezpieczeństwem uczestników, czuwali lekarze, SOPR, przewodnicy PTTK i ochrona ośrodka.

Panowała miła, serdeczna i rodzinna atmosfera, jak zawsze na spółdzielczych tradycyjnie wrześniowych złazach.

Tytus Szlompek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT