PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Kurs przodownicki w Siedlcu koło Częstochowy

Centralny Kurs Kandydatów na Przodowników Imprez na Orientację jest coroczną imprezą wpisaną do Kalendarza Ogólnopolskich Imprez na Orientację na rok 2004. Kurs jest organizowany na przemian w Polsce Północnej i Południowej. Organizatorem jest Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK, a wykonawcą w tym roku był Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie. Kurs odbywał się w dniach 19-21 listopada 2004 r. Bazą szkolenia było Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu koło Janowa w powiecie częstochowskim.


Informacja o terminie i miejscu kursu była przekazywana zainteresowanym elektronicznie, w piśmie naszego środowiska "Tramwaj" oraz w "Gościńcu PTTK". Kadrę szkoleniową stanowili:

  • Waldemar Fijor (Toruń) PInO nr leg. 210 - członek Komisji Imprez na Orienatcję Zarządu Głównego PTTK ds. szkoleniowych;
  • Zbigniew Tarnowski (Częstochowa) PInO nr leg. 257 - członek Komisji Imprez na Orienatcję Zarządu Głównego PTTK ds. przodownickich;
  • Piotr Hercog (Częstochowa) PInO nr leg. 343 - członek Komisji Imprez na Orienatcję Zarządu Głównego PTTK ds. marketingu.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymali: dwa noclegi w schronisku młodzieżowym, wyżywienie podczas kursu, materiały szkoleniowe.

Program szkolenia był zgodny z "Programem Szkolenia Specjalistycznego Przodowników Impreza na Orientację PTTK" zawartym w "Regulaminach Turystycznych Imprez na Orientację", a zatwierdzonym przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK w dniu 13 stycznia 1996 r. Obejmował on: organizację imprezy na orientację, przygotowanie tras, sędziowanie, regulaminy i inne zagadnienia związane z imprezami na orientację.

Uczestnikami szkolenia byli działacze PTTK ( uczniowie, nauczyciele i inne osoby) z: Dąbrowy Górniczej - 6 osób, Częstochowy - 3 osoby, Andrychowa - 2 osoby oraz po jednej osobie z Knurowa, z Lublina, ze Strzelina i z Ostrowca Świętokrzyskiego. Na kurs nie dojechały dwie osoby z Częstochowy i ze Szczecina. Uczestnicy byli rozlokowani w kilku pokojach wieloosobowych. Mieli do dyspozycji kuchnię turystyczną oraz w pełni wyposażony węzeł sanitarny.

Rozpoczęcie kursu nastąpiło w piątek 19 listopada o godzinie 18.00. Pierwszymi zajęciami było seminarium i wykłady dotyczące "Przygotowania imprezy na orientację" oraz "Regulaminów", a następnie "Historia imprez na orientację" i "Metodyka szkolenia początkujących". Zajęcia te prowadził Zbigniew Tarnowski. W drugiej części wieczornych zajęć były wykłady Waldemara Fijoła dotyczące "Realizacji imprezy na orientację" oraz I część zagadnień "Przygotowanie tras". Zajęcia te zakończyły się po godzinie 23.00. Oczywiście, była też przerwa na kolację. Niektórzy uczestnicy do późnej nocy studiowali regulaminy i zasady punktacji. Rano, w sobotę, po śniadaniu Waldemar Fijor dokończył wykłady dotyczące "Przygotowania tras", rozdzielił zadania do wykonania w terenie oraz przydzielił niezbędne wyposażenie. Piotr Hercog przeprowadził I część zajęć dotyczącą "Zasad sędziowania". O godzinie 11.00 uczestnicy ruszyli w teren, by przygotować trasę marszu na orientację zgodnie z przydzielonymi zadaniami. Poprzedniego dnia była silna wichura i gwałtowne opady śniegu, stąd też typowo zimowa sceneria zajęć terenowych. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej - Piotr Hercog i Zbigniew Tarnowski - przeprowadzili kontrolę precyzyjności zbudowania trasy. Jak zwykle namieszali nieco w ustawieniu punktów kontrolnych. Dopuścili się nawet przestępstwa zrywania lampionów! Oczywiście wszystko dla dobra szkolonych osób. Po zbudowaniu trasy uczestnicy otrzymali karty startowe i wyruszyli, by ją pokonać. Po powrocie z niej i odpoczynku w bazie wszyscy z wielkim apetytem zjedli obiad w sąsiednim gospodarstwie agroturystycznym.

Po przerwie obiadowej dokończono zajęcia teoretyczne. Piotr Hercog omówił zagadnienia związane z "Zasadami punktacji", a Waldemar Fijor przedstawił pozostałe zagadnienia. Sesja wieczorna to praktyczne podsumowanie zajęć terenowych. Omówiono trasę zbudowaną przez uczestników oraz sprawdzono karty startowe, z którymi przebyli oni tę trasę. Niestety kilku kandydatów nie potrafiło poprawnie odczytać mapę. Stąd też wynikły kłopoty z lokalizacją punktów kontrolnych. Niektórzy uczestnicy nie umieli zaś poprawnie obliczyć liczbę punktów karnych na karcie startowej. Każdy z kandydatów miał również przydzieloną "pracę domową". Na arkuszu należało znaleźć błędy i poprawnie zweryfikować Odznakę Imprez na Orientację. Materiał ten opracował Andrzej Krochmal z Warszawy - PInO leg. nr 157.

Po śniadaniu kandydaci przystąpili do egzaminu pisemnego. Wypełniali dwa testy: z regulaminów (test wyboru - 20 pytań) opracowany przez Zbigniewa Tarnowskiego oraz test z terenoznawstwa opracowany przez Waldemara Fijora. Czas przeznaczony na testy wynosił 50 minut. Po krótkiej przerwie uczestnicy przystąpili do egzaminów ustnych z budowy tras i sędziowania. Cała sesja egzaminacyjna zakończyła się około godziny 13.30.

W wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz po spełnieniu warunków formalnych uprawnienia przodownickie uzyskali:

  • Wieszaczewski Jacek ze Strzelina - PInO nr leg. 579,
  • Amurski Dawid z Częstochowy - PInO nr leg. 580,
  • Blukacz Damian z Częstochowy - MPInO nr leg. 581.

Wszystkie egzaminy zaliczyły jeszcze trzy osoby, lecz uprawnienia uzyskają po spełnieniu wymagań formalnych. Trzy osoby nie posiadały "Szkolenia Ogólnego", a aż 10 nie miało zdobytego odpowiedniego stopnia Odznaki Imprez na Orientację! Egzaminów nie zaliczyło 9 osób: dwie - z budowy tras, cztery - z sędziowania, osiem - z regulaminów. Osoby te otrzymały kartę poprawkową, zwaną popularnie "żółtymi papierami" i mogą uzupełnić zaległości w dowolnym czasie u członków Komisji Egzaminacyjnej wyznaczonej przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.

Kurs dla kandydatów na przodowników imprez na orientację w roku 2005 odbędzie się w Gdańsku.

Zbigniew Tarnowski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT