PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Inauguracja obchodów 100-lecia krajoznawstwa polskiego w województwie lubelskim


W dniach 2-3 października 2004 r. odbyła się w Lublinie uroczysta "Inauguracja obchodów 100-lecia PTK-PTTK w wjewództwie lubelskim" przygotowana przez Radę Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego i Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie pod patronatem honorowym marszałka województwa lubelskiego, prezydenta miasta Lublina i prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Spotkanie inauguracyjne zorganizowane zostało w 60. rocznicę śmierci Aleksandra Janowskiego i nawiązywało do bogatego dorobku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego utworzonego w roku 1906 oraz do treści Sejmików Przedkongresowych i Zlotu Oddziałów PTTK w Ogrodzieńcu, odbywających się przed Kongresem Krajoznawstwa Polskiego "Gniezno 2000".

Główne cele Inauguracji to przybliżenie uczestnikom spotkania korzeni krajoznawstwa na Lubelszczyźnie, miejsc uobecniających Aleksandra Janowskiego, jego dorobek i wędrówki, a ponadto związków krajoznawstwa lubelskiego z krajoznawstwem polskim. Spotkanie składało się z dwóch części programowych:

 • I część (2 października) - spotkanie inauguracyjne w Lublinie według programu:
  • zwiedzanie Lublina " Jagiellońskim szlakiem Unii Lubelskiej",
  • udział w uroczystym otwarciu nowej trasy "Szlakiem Znanych Lublinian" i przejście kilku odcinków,
  • spotkanie w Muzeum Lubelskim na zamku - wręczenie medali PTTK rektorom lubelskich uniwersytwtów,
  • uroczysta "Inauguracja 100-lecia krajoznawstwa polskiego w województwie lubelskim" w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (sesja, cykl referatów "W kręgu organizatorów Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego"),
  • zwiedzanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Marii Curiie-Skłodowskiej oraz wystaw towarzyszących inauguracji.
 • II część (3 października) - wycieczka krajoznawcza na Podlasie i Małe Mazowsze "Śladami Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 60. rocznicę śmierci Aleksandra Janowskiego".
Tekst: Mieczysław Tokarski
Zdjęcia: Archiwum Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT