PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Rajd Kolarski im. Dezyderego Chłapowskiego

W dniu 11 września 2004 r. odbył się tradycyjny rajd turystyczny pn. "XXVII Rajd Kolarski im. gen. Dezyderego Chłapowskiego" z metą w Turwi. Organizatorem imprezy był Oddział PTTK w Kościanie przy udziale Starostwa Powiatowego w Kościanie, Urzędu Miejskiego w Kościanie, Urzędu Gminy w Czempiniu i Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uczestnicy mogli dotrzeć do Turwi dowolną trasą, ale z uwzględnieniem wybranych odcinków szlaków turystycznych: czerwonego - dydaktycznego im. Dezyderego Chłapowskiego, czarnego - zwanego "Kopaszewska Droga Krzyżowa" i zielonego imienia Adama Mickiewicza. Stali bywalcy rajdu nie pamiętali, kiedy ostatnio wędrówce do Turwi towarzyszyła tak piękna pogoda jak podczas tego rajdu.


Na metę przy Szkole Podstawowej w Turwi przybyło na rowerach i pieszo 315 osób. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali tradycyjną grochówkę i okolicznościową plakietkę rajdową. Turyści mieli okazję zwiedzić pałac w Turwi i park z okazałymi pomnikami przyrody oraz wystawę przyrodniczą w Rogaczewie Małym.

Na mecie rajdu można było kupić przewodniki turystyczne i inne materiały statutowo-organizacyjne. Młodzież szkolna brała udział w konkursie krajoznawczym i w zabawach rekreacyjno- -sprawnościowych: żółwiej jeździe, rzucie lotką, sprawdzenie refleksu. W najważniejszym konkursie krajoznawczym pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie: Błażej Gawełek, Maciej Michalski i Angelika Piotrowska. Zwycięzcy tego i pozostałych konkursów otrzymali nagrody rzeczowe. Najliczniej na rajd przybyły drużyny z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie (126 uczestników) oraz ze szkoły podstawowej w Śremie (31 uczestników).

Podczas zakończenia rajdu prezes Zarządu Oddziału PTTK w Kościanie, Tadeusz Krzyżanowski, wręczył Jolancie Kalewskiej - wieloletniej dyrektorce Szkoły Podstawowej w Turwi - "Medal PTTK za pomoc i współpracę" przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Rajd zakończył się w godzinach popołudniowych, a jego uczestnicy udali się w drogę powrotną do miejsc swojego zamieszkania.

Turew - wieś położona 11 km na południowy wschód od Czempinia, nad Rasockim Rowem (prawym dopływem Obry). Znajduje się tu barokowy pałac Chłapowskich wybudowany w latach 1760-1770, później przebudowany. W latach 1846-1847 do pałacu dobudowano neogotycką kaplicę NMP Niepokalanie Poczętej.

Najprawdopodobniej w rodowym majątku Chłapowskich w Turwi (lub w Śmiglu) urodził się w roku 1788 (zm. 1879 r.) Dezydery Chłapowski - generał, działacz gospodarczy i kulturalny, uczestnik kampanii napoleońskich i powstania listopadowego, pionier postępowej gospodarki rolnej. W Turwi stworzył wzorowe gospodarstwo rolne, w którym kształcił młodych rolników, a w okolicy sadził pasy wiatrochronne, wzbogacające krajobraz i przyczyniające się do rozrostu plonów (Oprac. Redakcja na podstawie Wielkopolska. Słownik krajoznawczy).

Leszek Michalczak
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT