PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

XVI Zjazd Koszalińskiego Oddziału PTTK

W dniu 24 marca bieżącego roku odbył się XVI Zjazd Oddziału PTTK w Koszalinie. Obrady miały miejsce w Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania. Wejście do szkoły oraz salę obrad udekorowano emblematami PTTK i transparentem "Witamy Delegatów".


O brady rozpoczęto od uczczenia pamięci Tadeusza Brzezińskiego - prezesa oddziału, który zmarł we wrześniu 2004 r. - chwilą ciszy i wyświetlenia krótkiego filmu jemu poświęconego.

Podczas zjazdu uhonorowano ponadto kilkadziesiąt osób odznakami, certyfikatami i dyplomami, między innymi: Złotą Honorową Odznaką PTTK - Romana Kucewicza, Srebrną Honorową Odznaką PTTK - Longinę Stańczyk, Irenę Maćkojć, Grażynę Kościerzyńską-Siekan, Dyplomem Zarządu Głównego PTTK - Urząd Gminy w Manowie, Bogdana Fałka, Henryka Brodę i Tadeusza Kucha, Odznaką Złotą "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - Danutę Cudzik, a Odznaką Srebrną "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - Piotra Arnolda, Janusza Skowyrskiego i Marię Antkowiak, Honorowym Certyfikatem Krajoznawcy - Danutę Zielińską, Stefana Warzyńskiego, Leonardę Sobolewską, Jerzego Budnika, Bernarda Konarskiego. Ponadto 23. osobom wręczono Odznakę "25 lat w PTTK", a 11. osobom - Odznakę "Orli Lot". W imieniu odznaczonych serdecznie podziękował Bernard Konarski.

Sprawozdanie Zarządu Oddziału przedstawił wiceprezes Jerzy Budnik. Przypomniał on, że pierwsze ogniwa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego rozpoczęły działalność w Koszalinie w 1950 r. Obecnie do oddziału należy ponad 400 osób, którzy są zrzeszeni w 22 klubach i kołach. Jest jednym z liczniejszych ogniw PTTK w województwie zachodniopomorskim, w którym działają 22 oddziały zrzeszające około 3 000 osób. Rocznie Oddział PTTK w Koszalinie organizuje 20-25 różnych imprez masowych, w których uczestniczy 2 000-2 500 osób. Jerzy Budnik podziękował również licznej rzeszy społecznych działaczy.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w Koszalinie złożył Tadeusz Kuch, który podkreślił ogromne kłopoty finansowe, z jakimi boryka się oddział. Zakończył sprawozdanie wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego przedstawił Bernard Konarski.

W dyskusji zabrali głos: Józef Takarz, mówiący o działalności Komisji Turystyki Pieszej i znakowaniu szlaków turystycznych, Marian Kurtiak - o działalności Klubu Płetwonurków "Maresy", działający już 30 lat, Bogumiła Wasilewska - o kole PTTK przy Instytucie Ziemniaka w Boninie, jego opiece nad Kręgami Kamiennymi w Grzybnicy i o rajdach "Choinkowych", Janusz Skowyrski - o odznakach lokalnych i o prenumeracie "Wędrowca Zachodniopomorskiego", prelekcjach krajoznawczych i historycznych oraz Grażyna Kościerzyńska-Siekan, która przedstawiła projekt uchwały zjazdu w sprawie nadania imienia Tadeusza Brzezińskiego szlakowi zielonemu Doliną Radwi. Głos też zabrał wicestarosta Henryk Pacjan. Przypomniał znakomite walory turystyczne powiatu koszalińskiego, ponad 30 km wybrzeża Bałtyku, 40% powierzchni lasów, liczne jeziora i czyste rzeki. Poinformował o nowych zasadach współpracy z zagranicą, o wymogach unijnych, o potrzebie nowych propozycji i możliwościach promocji turystyki na łamach "Gazety Ziemskiej", serdecznie podziękował i wyraził wdzięczność wszystkim społecznikom.

W tajnych wyborach wyłoniono Zarząd Oddziału. Prezesem został Piotr Telega, a zastępcami - Wojciech Brzeziński i Marian Kurtiak, sekretarzem zaś - Bogumiła Wasilewska i skarbnikiem - Waldemar Szulc. Na czele Komisji Rewizyjnej stanęła Longina Stańczak, a Sądu Koleżeńskiego - Jerzy Budnik. Przyjęto dwie uchwały - wniosek o nadanie imienia Tadeusza Brzezińskiego szlakowi zielonemu Doliną Radwi, wiodącemu między innymi przez Kręgi Kamienne w lesie grzybnickim k. Mostowa, oraz uchwałę określającą główne kierunki działania w rozpoczynającej się czteroletniej kadencji.

W czasie zjazdu prezentowana była również wystawa kronik oraz makiety przyszłego pomnika powstańców listopadowych, którzy w latach trzydziestych XIX w. budowali szosę z Koszalina przez Górę Chełmską do Sianowa.

Bernard Konarski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT