PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

50. Turystyczna Wiosna na Ziemi Kościańskiej

W dniu 16 kwietnia 2005 r. odbył się kolejny rajd turystyczny pod nazwą "50. Turystyczna Wiosna na Ziemi Kościańskiej" z metą w Świńcu. Organizatorem imprezy był Oddział PTTK w Kościanie, przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kościanie, Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Klubu Młodzieżowego w Świńcu.


Uczestnicy trasy pieszej mieli do przebycia trasę z Wławia przez Kopaszewo do Świńca szlakiem zielonym i czarnym. Trasa rowerowa była dowolna, zgodna z regulami nem Kolarskiej Odznaki Turystycznej. W rajdzie wzięły udział 364 osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymali tradycyjną grochówkę i okolicznościową plakietkę rajdową. Turyści mieli okazję zakupić przewodniki turystyczne, plakietki rajdowe z różnych imprez, książeczki odznak turystycznych i inne materiały statutowo-organizacyjne. Dla młodzieży szkolnej odbyły się konkursy sprawnościowe oraz konkurs krajoznawczy. W najważniejszym konkursie krajoznawczym o Ziemi Kościańkiej i w konkursie wiedzy o Adamie Mickiewiczu (który przebywał w tych okolicach) pierwsze 3 miejsca zajęli: Maciej Michalski, Michał Sikora i Anna Smoczyk, wszyscy z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. Osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca we wszystkich konkursach otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

W rajdzie turystycznym najliczniej reprezentowana była młodzież z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. Oprócz turystów z powiatu kościańskiego przybyli także turyści z powiatów śremskiego i leszczyńskiego. We Wławiu uczestnicy mogli podziwiać rzeźby wykonane przez miejscowego rzeźbiarza, a w Kopaszewie zwiedzić zespół pałacowy, w którym w roku 1831 przebywał Adam Mickiewicz (obecnie znajduje się tu izba poświęcona pamięci poety) oraz park przy pałacu z okazałymi dębami - pomnikami przyrody.

Turyści piesi mieli zapewniony przewóz autobusami na start rajdu oraz powrót.

Włodzimierz Kozłowski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT