PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

III Rodzinny Rajd Samochodowy po Ziemi Lubuskiej

Rajdy samochodowe są jedną z form aktywnej rekreacji, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz swoistej integracji uczestniczących w nich osób zarówno podczas jazdy w kolumnie, jak i na punktach etapowych. Tę sprawdzoną formę od trzech lat upowszechniają członkowie Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim, organizując rodzinne rajdy samochodowe po Ziemi Lubuskiej. Uczestniczą w nich nie tylko członkowie Towarzystwa, ale i licznie niezrzeszeni sympatycy turystyki motorowej.


W roku 2004 trasa rajdu, którego inicjatorem i komandorem był Józef Cieślak, wiodła malowniczymi rejonami środkowo-zachodniej Ziemi Lubuskiej - ustanowionej Krajobrazem Roku 2003-2004 - poprzez Puszczę Rzepińską - Równinę Torzymską i Pojezierze Łagowskie. Na ustalonych punktach etapowych uczestnicy spotykali się z przedstawicielami miejscowości, poznawali ich historię, walory, zabytki i ciekawostki, rozgrywali przewidziane w rajdzie konkurencje zręcznościowo-sprawnościowe.

W położonej w dolinie Pliszki (jednym z najlepiej zachowanych kompleksów krajobrazowych reprezentujących dolinę niewielkiej rzeki, będącej prawym dopływem Odry) wsi Sądów rajdowicze spotkali się z jej sołtysem - Elżbietą Piórkowską - która przedstawiła historię i losy wsi (w źródłach pisanych Sądów był udokumentowany już w roku 1249, przed 1350 r. uzyskał prawa miejskie, a charakter miejski zachował się do XVI w.). W Sądowie (niem. Sandow) urodziła się Anna Maria Tauscher van den Bosch (1855-1938), która mając 33 lata przeszła na katolicyzm, a w ro-ku 1891 założyła Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Boskiego Serca Jezusowego w Berlinie. Obecnie trwa proces beatyfikacji tej zasłużonej dla Sądowa mieszkanki. Na słowa uznania zasługuje współpraca obecnych mieszkańców Sądowa z by-łymi, którzy musieli opuścić swoje domy i włości, a dziś mieszkają w Niemczech. Efekty tej współpracy korzystne dla wsi są coraz trwalsze od 12 lat, jak stwierdziła pani sołtys.

Na terenie malowniczo położonego między dwoma jeziorami - Głębokim i Krzywym (przy pałacu) - okolonego parkiem i lasami, XVII-wiecznego pałacu "Magnat" w Garbiczu uczestnicy rajdu samochodowego spotkali się z Wiesławą Bugałą - przedstawicielem Urzędu Miasta Torzym, które to miasto przed 10. laty otrzymało ponownie prawa miejskie. W rodzinnej atmosferze, przy tradycyjnym ciastku, herbacie i kawie pani Wiesława przedstawiła walory krajoznawczo-historyczne i rekreacyjno-uzdrowiskowe gminy, czego przykładem jest ośrodek rehabilitacyjno-wczasowy w Garbiczu.

Kolejne etapy rajdu to Jemiołów, gdzie znajduje się Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze zapewniające stały program radiowo-telewizyjny na Ziemi Lubuskiej, oraz Łagów - perła turystyczna tych ziem - miejsce corocznych, od ponad 30 lat, festiwali filmów polskich "Lubuskie Lato Filmowe". Położony na sztucznie usypanym wzgórzu, na przesmyku między jeziorami Trześniowskim (Ciecz) i Łagowskim, zamek joannitów - wybudowany w połowie XIV w. - pełnił od XVII w. godność baliwiatu1 tego zakonu. Trzydziestopięciometrowa wieża warowna jest atrakcyjnym punktem widokowym ukazującym kilkunastokilometrową panoramę okolic z atrakcjami tego regionu - parkiem krajobrazowym i rezerwatami przyrody.

W Toporowie, położonym na szlaku kolejowym Poznań - Berlin, rajdowicze obejrzeli średniowieczną owalnicową zabudowę wsi, zespół pałacowy wraz z parkiem Mantenflidów z XIX w., będący w latach 1960-1980 filią Wrocławskiej Akademii Rolniczej, a dziś Domem Pomocy Społecznej, oraz zachowane przy kościele mauzoleum rodowe Mantenflidów. Interesującą informację na temat historii wsi przedstawił uczestnikom rajdu proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej (pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1467 r.) w Toporowie - ks. Janusz Jóźwiakowski.

Od sześciu lat w trzecią sobotę lipca do miejscowości Lubrza przybywają turyści, goście zaproszeni z całej Polski oraz z partnerskiej gminy Burg, aby obejrzeć niepowtarzalny teatr na wodzie. Bajkowe widowisko przedstawia ciekawą historię o miłości, nawiązującą do legendy o nadaniu nazw poszczególnym jeziorom, jak: "Goszcza", "Lubie", "Oczko Małe", itp., oraz o nadaniu nazwy dla miejscowości Lubrza, pochodzącej od imienia pięknej dziewczyny zaklętej w kwiat nenufaru - Lubrzany. Legenda, poza walorami widowiskowymi, zawiera także treści związane z ochroną roślinności wodnej, głównie grzybienia białego, zwanego "nenufarem". Spektakl na wodzie jezioro "Goszcza", przy dobrym nagłośnieniu dialogów, wystawiany jest przez młodzież z terenu gminy Lubrza i z okolicznych miejscowości. Udział w widowisku bierze 50-osobowa grupa młodzieżowa. Scenografia przypomina średniowieczną wioskę, są też podświetlone nenufary i ucharakteryzowana młodzież w regionalnych strojach. (Od Redakcji)

W Toporowie wręczono okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców przeprowadzonych konkurencji. Byli nimi: Michał Harmider, Lucyna Wróbel, Magdalena Cierpisz, Michał Wenkler, Roman Ratajczak i Karol Lipa. Najmłodszej uczestniczce rajdu - Monice Harmider - również wręczono nagrodę. Fundatorami nagród był kierownik Krośnieńskiego Klubu Garnizonowego, a znacznej pomocy organizatorom rajdu udzielił burmistrz Torzymia - Ryszard Stanulewicz.

Sympatycy krajoznawstwa 3. rodzinnego rajdu samochodowego tworzyła trzydziestoczteroosobowa grupa z Krosna Odrzańskiego, z Sulechowa i z Zielonej Góry. Prezes oddziału - Danuta Cierpisz i popularyzator turystyki motorowej - Jan Wojtowicz wysoko ocenili organizację i przebieg rajdu, atrakcyjność trasy i dyscyplinę jego uczestników. Wskazali jednocześnie na potrzebę organizacji ich w przyszłości, jako że na terenie Ziemi Lubuskiej jest jeszcze wiele atrakcyjnych miejsc dostępnych dla turystów motorowych - zarówno w północnych, jak i w południowych jej rejonach.

Znaczna część uczestników rajdu brała również udział w wieczornym widowisku "Noc Nenufarów" nad jeziorem Goszcza w Lubrzy, a ci, którzy wyjechali w drodze do domu zwiedzili jeszcze pałac myśliwski w Gryżynie.

(J.C.)

1 W XIX w. rozproszeni po Europie kawalerowie maltańscy zaczęli zakładać nieformalne stowarzyszenia świeckie, będące odtworzeniem dawnej struktury przeoratów. Część z nich miała charakter katolicki, a część protestancki. Pierwszym tego rodzaju stowarzyszeniem było Maltańskie Stowarzyszenie Reńsko-Westfalskie, założone w 1806 r., które grupowało katolickich członków dawnego zakonu. Jego konkurencją był popierany przez królów Prus Baliwiat Brandenburski, który stał się elitarnym stowarzyszeniem pruskich junkrów (w:) strony internetowe http://encyklopedia.servis.pl/wiki/Joannici

(J.C.)
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT