PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Wędrówka z aparatem fotograficznym

Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim zorganizował w ubiegłym roku II Indywidualny Rajd "Śladami kultury sakralnej naszych przodków". To długofalowe zamierzenie o zasięgu ogólnokrajowym - trwające od kwietnia do listopada - adresowane było do sympatyków turystyki i krajoznawstwa, którzy na trasach swych spacerów, rajdów, wycieczek czy złazów odnajdują i, wykonując zdjęcie, dokumentują w ten sposób istniejące w różnych miejscowościach naszego kraju: drewniany kościół, krzyż pokutny czy przydrożną kapliczkę.


Chęć uczestniczenia w rajdzie wyraziło kilkudziesięciu krajoznawców fotografików amatorów, którym przesłano obowiązujący regulamin rajdu, a w ustalonym terminie udokumentowane opracowania przesłało kilkanaścioro z nich.

W opinii oceniającej komisji zgromadzony przez uczestników materiał stanowił bogactwo treści i formy, ujawnił wiele nieznanych bądź zapomnianych elementów sztuki sakralnej, wykonanych często przez bezimiennych twórców.

Zwycięzcami II rajdu zostali Zofia Nycz i Witold Kliza, reprezentujący Wojskowy Oddział PTTK w Chełmie, uzyskując po 1 770 punktów. Na trasach swych wędrówek po Polsce odnaleźli i sfotografowali 25 drewnianych kościołów, 60 krzyży pokutnych i 36 przydrożnych kapliczek. Tym samym potwierdzili, że palma zwycięstwa w pierwszym rajdzie nie była więc przypadkowa i oboje należą do grona najlepszych turystów krajoznawców Wojska Polskiego.

Kolejne miejsca zajęli: Damian Palar (410 pkt.), który utrwalił aparatem fotograficznym ponad 40 kapliczek w Jaśle, oraz Stefan Zdubniewek z Warszawy (405 pkt.). W gronie wyróżnionych znaleźli się również Piotr Wójcik z Rybnika i Bogdan Kaufman ze Słubic. Otrzymali oni nagrody ufundowane przez Zarząd Oddziału. Prezes oddziału - Danuta Cierpisz - wyraziła ubolewanie, że w minionej edycji rajdu zabrakło turystów krajoznawców z Ziemi Lubuskiej, na której znajduje się przecież tak wiele obiektów związanych z tematem rajdu.

Tekst: J.C.
Zdjęcia: Witold Kliza
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT