PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

W Myślenicach


W auli Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach w dniu 12 marca 2005 r. odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału PTTK "Lubomir" w Myślenicach z udziałem 34 delegatów. Obradom przewodniczył Jerzy Grabowski, a sekretarzem był Jan Ślósarz. W imieniu Zarządu Oddziału sprawozdanie za ubiegłą kadencję złożył prezes Leszek Maślanka, sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił Ludwik Starzak, a Sądu Koleżeńskiego - Bogusław Wójcik. Jednogłośnie udzielono absolutorium dla członków ustępującego zarządu.

Miłym akcentem było wręczenie odznak i legitymacji z okazji 25-lecia członkostwa w PTTK Dorocie Kamińskiej, Janowi Bały, Stanisławowi Cichoniowi, Józefowi Matoga, Marianowi Mrozickiemu, Stanisławowi Pikulskiemu, Romanowi Pitak, Bogusławowi Wójcikowi i Mariuszowi Zahl. Zarząd wystąpił także o stosowne odznaki i legitymacje dla Stanisławy Walków i Kazimierza Pardyaka, którzy mają już 50-letni staż w szeregach PTTK.

W głosowaniu tajnym wybrano władze oddziału. W skład 7-osobowego zarządu weszli: Jan Batko, Stanisław Cichoń, Jerzy Grabowski, Stanisław Pikulski, Jan Stankiewicz, Jacek Ślósarz, Stanisława Walków. W skład Komisji Rewizyjnej - Ludwik Starzak (przewodniczący), Józef Matoga i Jan Ślósarz, a Sądu Koleżeńskiego - Leszek Maślanka (przewodniczący), Kazimierz Pardyak, Bogusław Polak, Alojzy Tylek i Bogusław Wójcik. Delegatem na regionalną konferencję oddziałów PTTK został Ludwik Starzak. Postanowiono wystąpić do Walnego Zjazdu PTTK w Warszawie, aby przyznać tytuł Członka Honorowego PTTK Stanisławie Walków i Ludwikowi Starzakowi.

W trakcie obrad ukonstytuował się zarząd, który wybrał na swojego prezesa Stanisława Cichonia, skarbnikiem został Jan Batko. Najważniejszym zadaniem nowego zarządu będzie uregulowanie spraw dzierżawy związanych ze schroniskiem PTTK na polanie Kudłacze, bowiem Jan Kudłacz zrezygnował z dalszego gospodarzenia i dzierżawy obiektu. Delegaci zgłaszali także postulaty bardziej aktywnego włączenia się w prace na rzecz oddziału PTTK koła przewodników działającego przy oddziale, podjęcia wszelkich działań zmierzających do reaktywowania bądź tworzenia kół PTTK w gimnazjach i w szkołach średnich, zainteresowania młodzieży szkolnej Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursem Krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę".

W imieniu nowego Zarządu Oddziału PTTK "Lubomir" w Myślenicach składam podziękowania za przygotowanie zjazdu i wszelką pracę na rzecz turystyki i krajoznawstwa w minionej kadencji byłemu zarządowi, a w szczególności prezesowi Leszkowi Maślanka.

prezes oddziału PTTK Stanisław Cichoń
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT