PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Zjazd Oddziału PTTK w Krotoszynie

W dniu 11 marca bieżącego roku w sali wystawowej krotoszyńskiego muzeum odbył się kolejny Zjazd Delegatów Oddziału PTTK w Krotoszynie. W zjeździe uczestniczyło 42 z 51 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo--wyborczych kół i klubów PTTK. Tę dużą nieobecność delegatów tłumaczyć może śnieżyca, która w tym dniu nawiedziła Krotoszyn.


Zjazd otworzył ustępujący prezes Zarządu Oddziału PTTK - Jan Grząka, który powitał delegatów i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili delegatów: burmistrz miasta Krotoszyn - Julian Jokś wraz z inspektorem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Romanem Wośkiem oraz członek Zarządu Głównego PTTK Adam Gostyński. Minutą ciszy uczczono pamięć turystów, którzy odeszli na niebiańską wędrówkę, między innymi: Henryka Walczaka, Leona Kobusińskiego, Dionizego Kosińskiego, Edwarda Tomczaka i Jana Brinka.

Później nastąpiły miłe chwile wręczania odznaczeń i wyróżnień. Złotą Honorową Odznakę PTTK przyznano Karolowi Piotrowskiemu, a złotą odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - Antoniemu Azgierowi. Ceremonii wręczenia odznaczeń dokonał Adam Gostyński. Jan Grząka wręczył odznaki "25 lat w PTTK" czterem osobom i odznakę "Orli Lot". Dyplomy Oddziału PTTK otrzymały osoby współpracujące z oddziałem, między innymi: Krzysztof Niedbała - dyrektor RCEE w Krotoszynie oraz Paweł Hasiński - kierownik Punktu Obsługi Klienta PZU Życie SA w Krotoszynie. Osobom kończącym czynną pracę w PTTK - dr. Józefowi Zdunkowi i Marii Śniatale - burmistrz Julian Jokś wręczył podziękowania wraz z nagrodami książkowymi, a prezesowi Janowi Grzące - list gratulacyjny i piękne róże. W imieniu nieobecnego wicestarosty Krzysztofa Kaczmarka wspaniałe albumy Józefowi Zdunkowi i Walerianowi Marciniakowi wręczył radny Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusz Poczta.

Następnie po wybraniu protokolantów, sekretarza i przewodniczącego zjazdu, którym został Karol Piotrowski, rozpoczęła się część merytoryczna zjazdu. Zatwierdzono porządek i regulamin zjazdu oraz dokonano wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK w Krotoszynie złożył prezes Jan Grząka, ale było ono jedynie podsumowaniem działań, jakich w okresie 4 lat dokonał oddział. Szczegółowe zaś sprawozdanie, przygotowane przez Halinę Konieczną i Waleriana Marciniaka, delegaci i goście otrzymali w dokumentach zjazdowych.

Zarząd Oddziału PTTK działa na terenie powiatu krotoszyńskiego z wyłączeniem gminy Koźmin Wielkopolski, który ma własny oddział. W chwili obecnej Oddział PTTK w Krotoszynie zrzesza 294 członków z opłaconymi składkami za rok 2004 w 22 kołach i klubach. Kadrę programową oddziału stanowi aktualnie: 11. przewodników terenowych, 13. pilotów wycieczek krajowych, 22. przodowników turystyki pieszej, 12. przodowników turystyki górskiej, 5. przodowników turystyki kolarskiej, 8. przodowników turystyki motorowej, 7. opiekunów przyrody, 9. organizatorów turystyki, 5. instruktorów krajoznawstwa, ochrony zabytków i przewodnictwa, 4. znakarzy szlaków, 15. opiekunów szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych. W ramach oddziału PTTK działa 6 komisji:

 • - turystyki pieszej - przewodniczący Andrzej Chmielarz,
 • - turystyki górskiej - Karol Piotrowski,
 • - turystyki kolarskiej - Antoni Azgier,
 • - turystyki motorowej - Włodzimierz Konieczny,
 • - turystyki młodzieżowej - Władysław Szymczyk,
 • - ochrony przyrody - Kazimierz Mackiewicz.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano: 153 imprezy piesze z udziałem 3 666 uczestników, 38 imprez górskich - 684 osoby uczestniczące, 53 imprezy kolarskie - 826 osób, 8 imprez motorowych - 402 osoby, 10 imprez na orientację - 107 osób, 1 impreza żeglarska - 12 osób, 17 innego typu imprez - 300 osób. Łącznie w latach 2001-2004 przeprowadzono 280 imprez turystyki kwalifikowanej z udziałem 5 997 uczestników oraz 208 wycieczek krajoznawczych z udziałem 6 656 uczestników.

Członkowie PTTK w ramach turystyki kwalifikowanej w okresie sprawozdawczym zdobyli: 267 odznak turystyki pieszej, 32 Regionalne Odznaki Krajoznawcze, 70 odznak "Turysta Przyrodnik", 36 odznak turystyki kolarskiej.

Członkowie jednego z najaktywniejszych kół PTTK działające przy Gimnazjum nr 2 oraz Królewskiego Towarzystwa Łajzów Górskich przy KOK uczestniczą z powodzeniem w zdobywaniu "Korony Gór Polskich". Piotr Szukalski (lat 17) zdobył wszystkie 28 szczytów i Koronę Gór, a 8 kolejnych osób - już 27 szczytów i do zdobycia Korony brakuje im tylko Rysów.

Turystyka to nie tylko aktywne uczestnictwo, ale także przygotowanie tras turystycznych - pieszych, rowerowych i edukacyjnych. Jako oddział posiadamy trzy szlaki piesze i jeden rowerowy zarejestrowane w Zarządzie Głównym PTTK - szlak żółty do Sulmierzyc, szlak zielony do Zdun, szlak czerwony do Baszkowa, szlak czarny rowerowy wokół Krotoszyna oraz ścieżkę edukacyjną wiodącą od rezerwatu Mszar Bogdaniec, przez rezerwat Baszków aż do Leśnej Chaty na Piaskach. Ponadto w roku bieżącym zostanie wytyczony i oznakowany już drugi szlak rowerowy "Krotoszyńskie Dąbrowy", przebiegający przez wschodnią część gminy Krotoszyn.

Kończąc omawianie czynnej turystyki należy wspomnieć, że Oddział PTTK w Krotoszynie ma w swoim kalendarzu 12 rajdów organizowanych cyklicznie, w których w latach 2001-2004 uczestniczyło ponad 6 tys. osób i to w zdecydowanej większości uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. To jest nasz skromny udział w przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży szkolnej.

Ponadto od 1964 r. Zarząd Oddziału prowadzi punkt informacji turystycznej "it", świadczący pomoc osobom fizycznym i prawnym z terenu powiatu, województwa i Polski. Nie zaniedbujemy też, choć jest to coraz trudniejsze, działalności publicystycznej poprzez sprzedaż materiałów turystycznych, organizację wystaw tematycznych oraz wydawanie publikacji książkowych, m.in.: Powiat Krotoszyński, Ekologiczna Ścieszka Przyrodnicza, 50 lat PTTK na Ziemi Krotoszyńskiej, Wykaz członków PTTK w Krotoszynie oraz Rys historyczny Oddziału PTTK w Krotoszynie.

W okresie sprawozdawczym członkowie Oddziału PTTK w Krotoszynie za swoją działalność społeczną i popularyzatorską odznaczani byli wieloma odznaczeniami PTTK i nagrodami Burmistrza Krotoszyna: Złotą Honorową Odznaką PTTK - 6 osób, Srebrną Honorową Odznaką PTTK - 4, Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - 3, Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - 3, Odznaką "50 lat w PTTK" - 1, Odznaką "25 lat w PTTK" - 20, Medalem 50-lecia PTTK - 10, Dyplomem Zarządu Głównego PTTK - 13, Odznaką "Orli Lot" - 29, Medalem Franciszka Jaśkowiaka - 10.

Ważnym wydarzeniem zjazdu było uchwalenie nowego Statutu Oddziału PTTK zgodnego z wymogami prawa. Opracowanie i druk tegoż Statutu to zasługa Waleriana Marciniaka i Juliusza Poczty. W głosowaniu jawnym Statut został przyjęty jednogłośnie.

Pomyślnym wydarzeniem dla naszego oddziału było opracowanie i przyjęcie przez zjazd wniosku do Zarządu Głównego PTTK o nadaniu godności "Członka Honorowego PTTK" dla dra Józefa Zdunka - wieloletniego prezesa Zarządu Oddziału PTTK, twórcy i prezesa Koła PTTK Pracowników Oświaty, ale przede wszystkim popularyzatora turystyki i autora licznych prac o tematyce turystycznej.

Po przegłosowaniu uchwał, wybrano Komisję Wyborczą, a po skompletowaniu list kandydatów do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Komisję Skrutacyjną. Wybory przebiegały sprawnie, a przerwę spowodowaną liczeniem głosów wypełniły rozmowy w kuluarach przy kawie, herbacie i ciastach.

Po przerwie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów, po czym doszło do ukonstytuowania się Zarządu Oddziału, który w nowej kadencji w latach 2005-2008 działać będzie w następującym składzie:

 • - prezes - Jan Grząka,
 • - wiceprezesi - Karol Piotrowski i Antoni Azgier,
 • - skarbnik - Andrzej Chmielarz,
 • - sekretarz - Halina Konieczna,
 • - członkowie - Bogdan Jakubek, Małgorzata Puchała-Wciórka, Elżbieta Gasztka, Paweł Hasiński, Juliusz Poczta, Zofia Wiatrak, Kazimierz Mackiewicz i Władysław Szymczyk.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Marię Śniatałę, Wandę Turzańską, Mirosławę Wolniak, Kazimierę Guzowską i Marię Wicherek. Do Sądu Koleżeńskiego zaś: Marię Ciombor, Jerzego Kaźmierczaka, Włodzimierza Koniecznego, Waleriana Marciniaka i Józefa Zdunka. Delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK (odbędzie się 21 maja we Wronkach) zostali: Jan Grząka, Bogdan Jakubek, Halina Konieczna, Juliusz Poczta, Józef Zdunek i Andrzej Hanisch.

Po złożeniu gratulacji i życzeń owocnej pracy nowym władzom Oddziału PTTK w Krotoszynie przewodniczący zjazdu zamknął obrady.

Antoni Azgier
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT