PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Udana reanimacja

Nie doszłoby do odbudowy Oddziału PTTK w Mysłowicach bez takich osób, jak: Zbigniew Orłowski, Jerzy Matuszewski, Ireneusz Kocoń, Damian i Sabina Gałązka, Janusz Duda. To one postanowiły, że Oddział PTTK w Mysłowicach musi być najlepszy i do tego zmierzają, nie szczędząc czasu, energii i sił.


Po zmianach społeczno-gospodarczych, jakie zaszły w kraju, dwa oddziały PTTK w Mysłowicach zaniechały aktywnej programowej działalności, a były to - zakładowy przy Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice "Gwarek" (obecnie istnieje i pracuje Koło Zakładowe PTTK) i Oddział Miejski PTTK, który praktycznie nie istniał, nie posiadał lokalu ani środków na działalność, a jedynie długi sięgające około 25 tysięcy złotych i "garstkę" działaczy zagubionych z czasem w gąszczu różnorakich problemów.

Indywidualni członkowie z różnych kół PTTK z terenu miasta zwołali XI zjazd oddziału, na którym wybrano nowe władze z prezesem Zbigniewem Orłowskim na czele. Okres dwóch pierwszych lat był dla prezesa i całego Zarządu niezmiernie trudny, ale nie na darmo mówi się trzeba umieć chcieć. Oni wszyscy chcieli i umieli podnieść prestiż Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w oczach mieszkańców Mysłowic i najbliższej okolicy.

W pierwszym etapie musieli pozyskać przychylność władz miasta do konieczności istnienia w Mysłowicach prężnego oddziału PTTK. Uzyskali pomoc finansową i poparcie w dalszych działaniach. Mając przyrzeczenie, z ogromnym zaangażowaniem zaczęli działać:

  • w centrum miasta uzyskali okazały lokal, płacąc za wynajem symboliczną kwotę;
  • pozyskali sponsorów, na przykład firmę budowlaną Antoniego Gelińskiego - pomogła w remoncie lokalu - i innych, którzy wyposażyli biuro w meble, w fax, w ksero, w telefon i w komputer;
  • zlikwidowali zadłużenie oddziału, uzyskując płynność finansową, w drodze porozumień i pomocy również sponsorów;
  • zorganizowali punkty informacji turystycznej w siedzibie Zarządu i w innych centralnych punktach miasta, informując mieszkańców o ciekawym programie organizowanych wycieczek krajoznawczych;
  • założono przy oddziale 8 kół SKKT - 70% członków oddziału stanowi młodzież;
  • najstarsi członkowie oddziału powołali Klub Seniora, w przeszłości dobrze pracujący;
  • zwiększono liczbę członków oddziału - na koniec roku 2003 oddział miał 219 członków z opłaconą składką, a na koniec roku 2004 oddział liczył 371 członków z opłaconą składką.

Po uporaniu się z powyższymi problemami uwagę skierowano na własną działalność programową zaproponowaną przez Zarząd Główny PTTK. W "Międzynarodowym Roku Gór" brało udział 120 turystów z Mysłowic, którzy przeszli głównym szlakiem górskim i uczestniczyli w spotkaniu na szczytach, a 59 osób weszło na dwutysięcznik w Tatrach, co było odnotowane w prasie lokalnej, turystycznej i w "Teleekspresie". Być może dlatego wzrosło zainteresowanie, zwłaszcza młodzieży, sprawami turystyki górskiej, zdobywaniem odznak. W ramach tej akcji oddział zorganizował konkurs pt. "Znam góry w Polsce" oraz imprezę "Zwiedzamy górskie parki narodowe", które cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży (ogółem brało udział 780 osób). Sponsorzy zaś, jak Urząd Miasta, dawna firma "Alpinus", "Real" w Mysłowicach ufundowały nagrody.

W akcji "Spotkania u źródeł rzek" uczestniczyło 250 osób z Mysłowic, których dokonania są następujące:

  • umieszczono tablicę informacyjną u źródeł rzeki Buczynki pod Pilskiem;
  • wystąpiono do marszałka województwa śląskiego o objęcie ochroną miejsca źródliskowego rzeki Koszarawy;
  • członkowie Klubu Rowerowego dotarli do źródeł rzeki Boliny pod Mysłowicami.

Z imprez własnych zorganizowanych przez działaczy oddziału należy wymienić wystawę "Dawne Mysłowice w zbiorach mieszkańców" umieszczoną w Miejskim Centrum Kultury i w Bibliotece Miejskiej - dzięki tej wystawie pozyskano wiele bardzo ciekawych materiałów z przeszłości Mysłowic.

W roku 2004 ogółem przygotowano 27 wycieczek w różne regiony kraju, w których wzięło udział około 1300 osób. Turyści z Mysłowic uczestniczyli również w rajdach organizowanych przez inne oddziały PTTK. Nie sposób wymienić wszystkich form działalności, jakimi zajmowali się członkowie Zarządu Oddziału. Jednakże należy koniecznie wspomnieć o dwudniowej wycieczce z okazji otwarcia sezonu w dniach 13-14 marca 2004 r., w której i ja brałam udział wraz ze 138 innymi uczestnikami. Byli także obecni prezydent miasta Mysłowice, Grzegorz Osyra, i jego zastępca, Adam Dzieża - wraz ze swoimi rodzinami, oraz sponsorzy i dobrodzieje oddziału. W czasie trwania wycieczki krajoznawczej na trasie Mysłowice-Zator-Wadowice-Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona-Dobczyce-Skawinki-Stryszów-Wadowice-Mysłowice zadałam Panu Prezydentowi pytanie: Jakiego fortelu użył prezes oddziału, by namówić obu Panów do udziału w typowo turystycznej imprezie? Usłyszałam wówczas następującą odpowiedź: Przez dwa lata obserwowałem wysiłki tej grupy społeczników działających na rzecz mieszkańców. Poznałem ich zaangażowanie, odpowiedzialność za to, co robią i dlatego nie mogło nas tu nie być. Pragnę zapewnić, że taką działalność będę wspierał i propagował. Uważam, że takim społecznikom należy pomóc, gdyż robią wspaniałą robotę dla miasta, dając możliwość tanich wyjazdów młodzieży i osobom starszym. Pragnę też podkreślić, że sam lubię wędrować i chciałbym to zaszczepić córce.

W restauracji "Sielanka" w Lanckoronie prezes oddziału złożył obszerne sprawozdanie za rok 2003 i przedstawił zamierzenia na rok 2004. Były też wręczane odznaczenia i wyróżnienia, były słowa serdecznych podziękowań tak ze strony władz miasta, jak i samych turystów, zwłaszcza młodzieży.

Srebrną Honorową Odznakę PTTK otrzymali Oddział PTTK w Mysłowicach i prezes oddziału - Zbigniew Orłowski, "Medal PTTK za pomoc i współpracę" - prezydent miasta Mysłowice Grzegorz Osyra oraz zastępca prezydenta Adam Dzieża, "Dyplomy PTTK za pomoc i współpracę" - radny i prezes firmy budowlanej Antoni Geliński, dyrektor "Realu" w Mysłowicach Artur Rychel. Prezydent miasta Mysłowice na ręce prezesa oddziału, Zbigniewa Orłowskiego, przekazał dyplom przyznany przez marszałka województwa śląskiego za "wkład w rozwój infrastruktury turystycznej". Dalej były wyróżnienia "Srebrną Odznaką PTTK za pracę wśród młodzieży", "Śląską Honorową Odznaką PTTK", "Zasłużony dla Oddziału PTTK w Mysłowicach". Prezes oddziału wręczył też puchar w kategorii "Turystyczna rodzina" oraz legitymacje członka PTTK najmłodszym, były dyplomy uznania i podziękowania. Wręczano także zdobyte odznaki turystyki kwalifikowanej w liczbie około 95 - w różnych dyscyplinach.

W tak oto miłej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze odbyło się otwarcie sezonu roku 2004, z tradycyjnymi szaszłykami przygotowanymi przez panów na Jałowcowej Górze w Dobczycach.

Pragnę podkreślić, że nie doszłoby do odbudowy Oddziału PTTK w Mysłowicach bez takich osób, jak: Zbigniew Orłowski, Jerzy Matuszewski, Ireneusz Kocoń, Damian i Sabina Gałązka, Janusz Duda. To one postanowiły, że Oddział PTTK w Mysłowicach musi być najlepszy i do tego zmierzają, nie szczędząc czasu, energii i sił - kosztem rodziny i wypoczynku. Zapewne główną postacią i motorem tych dokonań jest Zbigniew Orłowski - sztygar zmianowy, w nocy pracuje w kopalni, w dzień zaś biega, załatwiając sprawy PTTK. Swą wytrwałością i nieustępliwością udowodnił, że i wrogów można przekonać do tego, co się z serca robi. To dobry przykład i dowód na to, że nie wszyscy społecznicy w naszym Towarzystwie wymarli, zaniechali realizacji swych pasji - są tacy, jak w Mysłowicach. Dają przykład innym, że można dokonać wiele - ten przykład zapewne przyda się młodzieży z Mysłowic.

Nela Szlompek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT