PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Więcej drzew w lesie

W odpowiedzi na odezwę Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie, przygotowaną we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, Koło PTTK "Horyzont" w Solcu Kujawskim jednogłośnie podjęło decyzję o włączeniu się do akcji "Sadzimy las", mającą na celu powiększenie terenów leśnych oraz walory edukacujno-wychowawcze.


Teren gminy Solec Kujawski w przeważającej części zajmuje Puszcza Bydgoska. Główne kompleksy lasów Nadleśnictwa Solec Kujawski już od późno piastowskich cza- sów stanowiły własność królewską pod nazwą "Bydgoskie Bory Królewskie". Dzisiaj nadleśnictwo obejmuje obszar o powierzchni 14 931 ha, który jest podzielony na 11 leśnictw: Będzitowo, Dąbrowa, Dębinka, Dobromierz, Leszyce, Nowa Wieś, Chrośna, Jezierce, Łażyn, Miejskie i Zagórzanka. Na terenie nadleśnictwa znajdują się dwa rezerwaty. Jeden utworzony w celu ochrony stanowiska wisienki stepowej, a drugi to "Łażyn" - podlega tu ochronie bór sosnowy zbliżony do naturalnego, położony na wydmie śródlądowej z ponad 170-letnim drzewostanem z podszytem jałowca. Ze względu na bliskość aglomeracji miejskich, jak Bydgoszcz, Toruń czy Solec Kujawski, lasy te narażone są na dużą penetrację ludzi, a niski poziom opadów oraz znaczny udział sosny w składzie drzewostanów powoduje zagrożenie pożarowe1 i tak w dniu 10 sierpnia 1992 r. w Nadleśnictwie Solec Kujawski spłonęło 3 000 ha lasu od zaprószenia ognia w młodniku sosnowym. Katastrofalna wówczas susza spowodowała obniżenie poziomu wód gruntowych oraz wysuszenie roślinności.

Jako członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego czujemy się w pewnym sensie odpowiedzialni za ten obszar. Z chęcią też zgłosiliśmy się do nadleśnictwa i umówiliśmy się na najbliższy termin, tj. 16 kwietnia 2005 r. Stawiliśmy się w liczbie 12. osób w okolicach miejscowości Chrośna, gdzie po uprzednim instruktażu wspólnie z leśnikami - p. Szafkowskim i p. Janiakiem - sadziliśmy buki.

Krzysztof Skorupka

1 Zgodnie ze stanem na dzień 24 maja 2005 r. w województwie kujawsko-pomorskim występuje średni i mały stan zagrożenia pożarowego (w:) strona internetowa http://www.ibles.waw.pl/bazy/pozary/index.php przedstawiająca mapę zagrożenia pożarowego lasu ustalonego zgodnie z metodą IBL przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w 34. strefach prognostycznych, opracowywaną codziennie w sezonie zagrożenia pożarowego lasu, tj. od 1 kwietnia do 30 września, przez Samodzielną Pracownię Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT