PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Jan Paweł II - Honorowy Przewodnik Świętokrzyski

W tych dniach na ustach ludzi całego świata jest Papież - Polak, Jan Paweł II, Pielgrzym, który podczas swojego pontyfikatu ponad trzydzieści razy okrążył kulę ziemską. Na trasie Jego ponad stu pielgrzymek leżały także Kielce.


Kiedy w telewizji oglądamy uroczystości związane z ćwierćwieczem niespotykanego dotychczas pontyfikatu, nam, przewodnikom świętokrzyskim z Kielc, serca przyśpieszają rytm. Przypominają się chwile pobytu Ojca Świętego na lotnisku w Masłowie, gdzie 3 czerwca 1991 r. przyjął tytuł Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego. Jak do tego doszło?

W październiku 1989 r. telewizja podała plan pierwszej pielgrzymki Papieża do Ojczyzny. Na trasie tej leżały Kielce. Informacja ta wśród przewodników PTTK z Kielc zrodziła pomysł, aby w czasie pobytu Ojca Świętego w Kielcach prosić Go o przyjęcie tytułu Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego. Z zamiarem tym zapoznano przewodniczącego Głównej Komisji Przewodnickiej PTTK w Warszawie - Tadeusza Stefańskiego, który go zaakceptował. Na walnym zebraniu koła przewodników w Kielcach pomysł ten zgłoszono do komisji wniosków. Wniosek przyjęto z niedowierzaniem, gdyż jego realizacja wydawała się niemożliwa. To zwątpienie w sukces dodało niewielkiej grupce osób sił do intensywnego działania. W marcu 1990 r. na IV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników do Częstochowy sprawa trafiła do bpa Ryszarda Karpińskiego z Lublina, ówczesnego opiekuna przewodników polskich z ramienia Episkopatu. Biskup wniosek uważał za oryginalny i realny, ukierunkowując w działaniach jego realizatorów. W dniu 11 czerwca, podczas pierwszej w historii audiencji przewodników PTTK u Prymasa Polski, ks. kardynał Józef Glemp wykazał duże zainteresowanie naszym pomysłem i obiecał pomoc. W dniu 24 czerwca nastąpiło spotkanie przewodników kieleckich z bp. Stanisławem Szymeckim, podczas którego ustalono dalszy tok starań o zgodę Papieża. W sierpniu jeden z biskupów zawiózł do Watykanu oficjalną pisemną prośbę przewodników świętokrzyskich, pod koniec września zaś otrzymaliśmy telefoniczną informację z Kurii kieleckiej, że Papież wyraził zgodę na przyjęcie naszego tytułu. Zgodnie z życzeniem Kurii propozycje darów przedłożono radzie artystycznej przy biskupie, która po niewielkiej korekcie je zatwierdziła. Przekazanie Papieżowi tytułu Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego nastąpiło podczas uroczystej Mszy Świętej w Masłowie 3 czerwca 1991 r.

Wraz z tytułem przekazano także: gobelin, o wymiarach 70 x 50 cm, przedstawiający odznakę przewodnika świętokrzyskiego, wykonany przez Teresę Dobrowolską, przewodnika ze Starachowic; odznakę metalową przewodnika świętokrzyskiego, zamocowaną na czerwono-czarnej krajce; akt nadania Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego, oprawiony w białą skórę z mosiężnymi okuciami. Przekazania tytułu i darów w imieniu przewodników świętokrzyskich dokonał przewodnik kielecki - Ryszard Woszczyński (na zdjęciu). Przed zakończeniem Mszy Świętej papież powiedział do zebranych: Otrzymałem dzisiaj honorowy tytuł Przewodnika po Górach Świętokrzyskich. Dobrze, że jest to tytuł honorowy. Góry Świętokrzyskie są nam wszystkim drogie także i przez pamięć tych, którzy w czasie ostatniej wojny nie składali broni, walcząc z okupantem. Wielu z nich oddało w tej walce życie za Ojczyznę. Góry Świętokrzyskie są dla mnie drogie dlatego, że są Ziemią Świętego Krzyża. Dobrze, że dostałem ten tytuł przewodnika. Czym bowiem ma być papież, jeżeli nie przewodnikiem po tajemnicy Świętego Krzyża. Tylko krzyż jest mocą Bożą, mądrością Bożą (powiedział św. Paweł). Więc dziękuję, będę się starał dalej być przede wszystkim pokornym sługą tej tajemnicy, a także, na ile mi pozwolą siły ducha, także i przewodnikiem po tej tajemnicy dla moich braci i sióstr, wszędzie, dokądkolwiek skieruje mnie moje posłannictwo.

Kiedy ucichły słowa Papieża i brawa 400-tysiecznej rzeszy słuchaczy, a burza, która szalała nad lotniskiem skryła się za horyzontem, my, przewodnicy świętokrzyscy poczuliśmy wielką satysfakcję z faktu, że jesteśmy przewodnikami po ziemi ŚWIĘTEGO KRZYŻA.

Tak po latach wspominał tamte dni

Ryszard Woszczyński
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT