PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Najznamienitszy Członek Honorowy PTTK


Turysta. Wędrował przeważnie z bardzo zżytą z sobą grupą z Krakowa. Czasami też sam zarzucał na plecy chlebak i robił wypady w Gorce, Beskidy czy Tatry.

Organizacyjnie związany był najpierw z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim (od 1946 roku), a później z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (od 1951 roku). Należał do Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie. Jest zatem jednym z tych turystów, którym przyświeca hasło Towarzystwa sformułowane przez Aleksandra Janowskiego: Tylko poznawszy swój kraj - można go kochać i owocnie dla niego pracować. Nic więc dziwnego, że X Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, obradujący 14 listopada 1981 roku w Warszawie - kierując się głębokim przeświadczeniem - jak czytamy w uchwale - że najznakomitszym spośród członków zwyczajnych Towarzystwa jest Karol Wojtyła - Jego Świątobliwość Jan Paweł II - na podstawie § § 12 i 18 statutu PTTK nadaje Jego Świątobliwości Papieżowi Janowi Pawłowi II godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W dwa lata później, 23 czerwca 1983 roku, kilka godzin przed udaniem się do Doliny Chochołowskiej w Tatrach, Ojciec Święty przyjął sześcioosobową delegację Zarządu Głównego PTTK w składzie: Andrzej Gordon - prezes Zarządu Głównego, Adam Chyżewski - wiceprezes Zarządu Głównego, Janusz Grzybowski - członek prezydium Zarządu Głównego, Stanisław Pawlicki - prezes Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Krakowie oraz Janusz Czyszczonik - prezes Koła Grodzkiego PTTK1 .

Przybyła delegacja wręczyła Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II insygnia Członka Honorowego PTTK oraz Złotą Honorową Odznakę PTTK. Wręczając - prezes Zarządu Głównego PTTK, Andrzej Gordon powiedział: - Przychodzimy w imieniu tych, co wędrują po pięknych szlakach górskich i nizinnych, co przepływają jeziora i rzeki. Od tych, co wtulając się w ciszę i piękno rodzinnego krajobrazu, uczą się poznawać kraj, miłować go i najlepiej służyć najdroższej Ojczyźnie.

Przypadł nam zaszczyt wypełnienia misji zleconej przez X Krajowy Zjazd PTTK, który nadał Waszej Świątobliwości godność Członka Honorowego. Bliska jest nam, turystom, prezentowana przez Waszą Świątobliwość, koncepcja wzbogacania ludzkiej osobowości, wrażliwości, wychowywania przez krajoznawstwo i turystykę, wychowywania dla pokoju, przyjaźni między narodami, wychowywania dla pracy, będącej podwaliną naszego dziedzictwa narodowego i naszej przyszłości.

Jan Paweł II natomiast w serdecznych słowach podziękował za to, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, z którym przez długie lata był związany uprawianiem turystyki i krajoznawstwa oraz ich krzewieniem, zaliczyło Go do grona najgodniejszych.

Jak napisał w "Wierchach" w swej relacji z uroczystości Jerzy Pawlik - Papież obdarowany został na zakończenie jubileuszu pięćdziesiątym tomem "Wierchów", który z zaciekawieniem przekartkował.

Z "Wierchami" - rocznikiem poświęconym górom, prowadzonym od wielu lat przez redaktora Wiesława Aleksandra Wójcika, Ojciec Święty zetknął się już nie raz. Jak ostatnio doniesiono ("Wierchy" 54/1985 rok); przy okazji pobytu w Watykanie, w dniu 25 marca 1985 roku profesor Jacek Woźniakowski, członek kolegium redakcyjnego naszego rocznika wręczył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II egzemplarz świeżo wydanego 51. tomu "Wierchów".

- Będzie co poczytać - powiedział Papież, kartkując z zainteresowaniem otrzymany rocznik.

Spośród innych, turystycznych i krajoznawczych zaszczytów, jakimi wyróżniono Ojca Świętego, należy z całą pewnością wymienić: Jan Paweł II jest Członkiem Honorowym Związku Podhalan, Honorowym Przewodnikiem Tatrzańskim, Honorowym Członkiem Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie, Honorowym Członkiem Oddziału PTTK "Zaspa" w Gdańsku...

Jego narty wraz z butami, plecak i wiosło, które towarzyszyło Mu na licznych spływach kajakowych, zdobią dziś jedną z sal "Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach".

Na szlakach turystycznych natomiast często spotkać można tablice pamiątkowe z informacją, że tędy wędrował Jeden z nas - Turysta, który obecnie piastuje godność Następcy św. Piotra, i który - jak sam żartobliwie powiedział - w 1978 roku przesiadł się z kajaka na Łódź Piotrową.2


1 W sześcioosobowej delegacji był również - nie wymieniony w książce - Zbigniew Kresek, wówczas członek Zarządu Głównego PTTK.

2 Tekst jest przedrukiem z książki pt. Papież, jakiego nie znamy napisanej przez Stanisława Stolarczyka, która została wydana w Warszawie w roku 1997 przez Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną "Adam"; zdjęcie zaś z Polany Chochołowskiej wykonał Arturo Mari (w:) E. Moskała, Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej, Dom Wydawniczy ANKAR, Warszawa 1991; zdjęcie powyżej pochodzi z Archiwum Prywatnego A. Gordona.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT