PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Józef Rusiecki, Pętla Toruńska;
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, Toruń 2004.

W lipcu bieżącego roku ukazał się wydany przez Zarząd Główny PTTK przy współudziale finansowym Związku Miast Nadwiślańskich nowy przewodnik dla turystów kajakarzy Pętla Toruńska autorstwa Józefa Rusieckiego, wieloletniego kajakarza toruńskiego klubu kajakowego "Stara Paka" i działacza Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu. Opracowania tej jakże potrzebnej w środowisku wodniaków książeczki podjęło się Wydawnictwo Urbański z Torunia. Andrzej Urbański to także wieloletni działacz naszego Towarzystwa, zamiłowany przewodnik turystyczny PTTK.

Jest to kolejny zeszyt z serii "szlaki wodne" opisujący szlak kajakowy nazywany "Pętlą Toruńską , który prowadzi z Torunia Wisłą, Nogatem, Kanałem Jagiellońskim, rzeką Elbląg, Kanałem Elbląskim do Ostródy i dalej Drwęcą z powrotem do Torunia.

Zawiera w swojej pierwszej części kilometraż trasy szlaku z informacją o atrakcjach krajoznawczych w mijanych miejscowościach, a druga część składa się z 30 kolorowych mapek przebiegu szlaku wodnego z naniesionym kilometrażem tego szlaku. Zamierzeniem naszym było oddanie do rąk Czytelników małego, wygodnego przewodnika pomocnego w organizowaniu kajakowego ruchu turystycznego na kolejnym popularnym już szlaku wodnym.

Śmiało można stwierdzić i należy to podkreślić, że przewodnik ten jest dobrym i konkurencyjnym w stosunku do istniejących od lat na tematycznym rynku wydawniczym: Wydawnictwa PTTK "Kraj" czy Wydawnictwa "Pascal". Należy pogratulować i podziękować autorowi za podjęte i dobrze zrealizowane zadanie oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do wydania tej publikacji.

Dystrybucję handlową tego przewodnika prowadzić będzie Oddział Miejski PTTK w Toruniu. Cena 1 egzemplarza wynosi 9,00 zł.

Zachęcamy wszystkich miłośników królowej polskich rzek - Wisły - i jej prawego dopływu Drwęcy do poznawania polskiego krajobrazu podczas turystycznych spływów kajakowych.

Barbara Kalinowska
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT