PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Odra - rzeka, która łączy

Zorganizowany w roku 1986 spływ - przez wrocławskich kajakarzy z inicjatywy wieloletniego sympatyka tej formy rekreacyjno-poznawczej, Krzysztofa Białobłockiego - pod hasłem "Spływ kajakowy wodami Polski do Granicy Pokoju" zapoczątkował współpracę polskich i niemieckich kajakarzy. Niestety negatywne stanowisko władz NRD i komisji Polskiego Związku Kajakowego przerwało tę inicjatywę. Nie zaprzestali jednak w dążeniu do celu inicjatorzy tego zamierzenia i dzięki współpracy kajakarzy wrocławskich z Krzysztofem Białobłockim na czele i LKV Branderburgii, kierowanych przez Hilmara Schmidta, od 1996 r. organizowane są międzynarodowe spływy kajakowe (ECA)na trasie Wrocław - Szczecin pod hasłem "Odra - rzeka, która łączy". Spływy odbywają się co dwa lata, a 520-kilometrowa trasa podzielona jest na 13 etapów o długości 30-60 km.


Organizatorem tegorocznego V Jubileuszowego Międzyna rodowego Spływu był Klub Turystyki Kajakowej "Ptasi Uskok" we Wrocławiu i LKV Branderburg-Sportrereiniugung Rotation Schevedt, a komandorami zostali Krzysztof Uciski i Hilmar Schmidt. Cele, które przyświecały temu spływowi to: podtrzymanie wieloletniej tradycji spływu przyjaźni na Odrze, ułatwianie nawiązywania przyjacielskich kontaktów wodniakom różnych narodowości - głównie Czechom, Niemcom i Polakom w pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej, uświadomienie społeczeństwu atrakcyjności zdrowej rekreacji bez uzależnień, popularyzacja piękna doliny nadodrzańskiej z jej unikatowymi zabytkami kultury i techniki oraz umożliwienie zdobywania odznak turystycznych i sportowych.

Zainteresowanie spływem wzrasta, a w dwóch ostatnich uczestniczyło ponad 100 osób i ponad 60 jednostek pływających. W tegorocznym spływie trasę Wrocław - Szczecin pokonało 110 kajakarzy, w tym 26 Polaków, 15 Czechów, 67 Niemców, 1 Belg i 1 Holender.

Stałym miejscem etapowym spływów jest Krosno Odrzańskie, ponieważ - jak powiedział Hilmar Schmidt, któremu w odrzańskiej przygodzie zawsze towarzyszy żona Hilda - przygotowane tu warunki biwakowo-rekreacyjne są najlepsze. Słowa uznania, głównie za stworzenie możliwości korzystania z ciepłej wody na polu biwakowym, kierowali do kierownictwa krośnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz do władz miasta. Z dumą wyrażali się i gratulowali mieszkańcom Krosna Odrzańskiego wspaniałego obiektu - portu turystycznego, który na pewno będzie magnesem dla wodniaków różnych specjalności, stwierdził wicekomandor spływu Jerzy Gerc.

Spotykając się z uczestnikami spływu, burmistrz Krosna Odrzańskiego - Andrzej Chinalski - z zadowoleniem przyjął uznanie dla gościnności nadodrzańskiego grodu, przedstawił projekt planów uczynienia tu prawdziwej mekki dla wodniaków i życzył wspaniałych wrażeń, jak najlepszej pogody oraz sprzyjających warunków i stopy wody pod kilem. Wyraził także ubolewanie z powodu braku wśród grona uczestników spływu kajakarzy z Ziemi Lubuskiej oraz nadzieję, że znajdą się w następnych spływach.

Krosno Odrzańskie było półmetkiem na trasie spływu, ale na twarzach uczestników nie widać było zmęczenia, a radość i opaleniznę będące dowodem zadowolenia, mimo iż średnia wieku przekraczała 50 lat i znacznej liczby kobiet wśród kajakarzy. W kajakarstwie wiek ani płeć nie odgrywają więc znaczącej roli, a spływy są wspaniałą formą rekreacji.

J.C.
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT