PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

I Międzynarodowa konferencja dotycząca znakowania szlaków turystycznych w Europie

Konferencja odbyła się w dniach 28 kwietnia - 2 maja 2004 r. w miejscowości Bechyne w Czechach. Organizatorem konferencji był EWV oraz Klub Czeskich Turystów. W konferencji uczestniczyło 51 osób, reprezentujących 25 organizacji turystycznych z 17 krajów europejskich oraz z Izraela. Polskę i jednocześnie PTTK reprezentowały 3 osoby: Marek Staffa - wiceprezes Zarządu Głównego, Jerzy Kapłon - członek Prezydium Zarządu Głównego i dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK oraz Grzegorz Łukomski - współpracujący z Komisją Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w zakresie znakowania szlaków.


W czasie narad, które odbywały się 29 i 30 kwietnia na zamku w Bechyne, dominującym elementem była dyskusja na następujące tematy:

  • Różnice w znakowaniu szlaków w poszczególnych krajach;
  • Oznaczenia i przebiegi szlaków międzynarodowych w poszczególnych krajach;
  • Techniki znakowania;
  • Tradycje narodowe i regionalne w znakowaniu szlaków turystycznych;
  • Problemy ze znakowaniem szlaku w terenie;
  • Możliwości wydłużenia przebiegu szlaków międzynarodowych.

Efektem końcowym tych dyskusji było wypracowanie wspólnego tekstu nazwanego "Deklaracją", w którym najważniejszym zapisem jest deklaracja członków EWV o posiadaniu wieloletniej tradycji i dużym doświadczeniu w znakowaniu szlaków turystycznych w Europie. Ponadto ważnym punktem deklaracji jest zapis, że EWV reprezentuje wielomilionową grupę turystów zrzeszonych w poszczególnych organizacjach narodowych. Dla EWV deklaracja ta ma być pomocna między innymi w rozmowach w Brukseli na temat współpracy z Komisją Europejską ds. Turystyki.

Ze względu na wymóg jednakowej treści w trzech językach (angielskim, niemieckim i francuskim), uchwalona deklaracja miała zostać przetłumaczona i wysłana do poszczególnych członków EWV w ciągu 2 tygodni.

W dniu 1 maja dla uczestników konferencji zorganizowano wyjazd krajoznawczy do Krumlowa - miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na zakończeniu prezydent EWV - Jan Havelka - zadeklarował organizację kolejnej konferencji za 2 lata.

Grzegorz Łukomski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT