PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Spotkanie Członków Honorowych PTTK

W dniach 21-23 maja 2004 r. w kompleksie hotelowym "Nad Zalewem" w Wasilkowie k. Białegostoku odbyło się coroczne spotkanie Członków Honorowych PTTK, tworzących Krąg Seniorów PTTK. W spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Główny PTTK przy współudziale Oddziału "Białostockiego" PTTK wzięło udział 37 Członków Honorowych.


W programie spotkania ujęte były: dyskusja w gronie plenarnym Członków Honorowych PTTK o aktualnych sprawach dotyczących działalności Towarzystwa, spotkanie z władzami naczelnymi oraz cykl wycieczek krajoznawczych po województwie podlaskim.

W pierwszym dniu, po przyjeździe do Wasilkowa i serdecznym przyjęciu w hotelu "Nad Zalewem" przez Ryszarda Koziarę - prezesa Oddziału "Białostockiego" PTTK i jednocześnie Członka Honorowego PTTK, Członkowie Honorowi PTTK zwiedzili z przewodnikiem Białystok oraz Muzeum Wsi Białostockiej w Jurowcach.

Tego samego dnia, tradycyjnie wieczorem, odbyły się plenarne obrady Kręgu Seniorów PTTK, którym przewodniczył jego dziekan - Janusz Żmudziński. W spotkaniu uczestniczyli także: Ewa Szepiel i Adam Szepiel - przedstawiciele Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku oraz Henryka Okrasińska, Witold Baszeń, Jakub Półtorzycki, Stanisław Skłodowski i Tomasz Pac - przedstawiciele Oddziału "Białostockiego" PTTK.

Po uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłych Członków Honorowych PTTK, a od ostatniego spotkania w czerwcu 2003 r. w Dobczycach odeszli "na niebiańskie szlaki": Tadeusz Gumiński z Legnicy, Włodzimierz Reczek z Warszawy, Marian Wajgiel z Czeladzi i Ignacy Zatwarnicki z Sanoka, dziekan poinformował o aktualnym stanie i kondycji Kręgu Seniorów PTTK (jest ich aktualnie 85) oraz o jego działalności w minionym roku. Przekazał także, że na wydanie "Księgi Pamiątkowej Członków Honorowych PTTK 1950-2000", z biogramami 195 Członków Honorowych Towarzystwa od I do XIV kadencji władz naczelnych, zostały zarezerwowane przez Zarząd Główny PTTK środki finansowe, a opracowaniem biogramów osób, którym godność Członka Honorowego PTTK została przyznana na XV Walnym Zjeździe PTTK w 2001 r. zajmie się specjalnie powołany zespół.

Następnie Barbara Twaróg - Członek Honorowy PTTK i prodziekan Kręgu Seniorów PTTK, reprezentująca także Komisję Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK - poinformowała o działalności tej komisji w minionym roku, w tym między innymi o kontynuowaniu badań nad działalnością Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz o pracach w Internecie.

W podjętej, po obu wystąpieniach, dyskusji wskazywano na konieczność szybkiego wydania "Księgi Pamiątkowej Członków Honorowych PTTK 1950-2000" dla żyjących Członków Honorowych PTTK, poruszano sprawy członkostwa w PTTK, informowano o podejmowanych przez Członków Honorowych PTTK w ciągu minionego roku działaniach na rzecz swoich macierzystych oddziałów i środowisk zainteresowań. Włodzimierz Łęcki rozpropagował wśród uczestników spotkania, poprzez sprzedaż "cegiełek", ideę odbudowy zamku królewskiego w Poznaniu, a Tadeusz Martusewicz, dziękując wszystkim za wkład w budowę witraży w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, zaprosił na uroczystość poświęcenia kolejnych witraży i tablic okolicznościowych, która odbędzie się 24 lipca 2004 r.

W drugim dniu spotkania Członkowie Honorowi PTTK wzięli udział w wycieczce krajoznawczej po Podlasiu. Podczas wycieczki zwiedzono, między innymi, zabytkowe obiekty w Choroszczy (barokowy pałac Jana i Izabeli Branickich zbudowany w latach 1757-1759 - obecnie Muzeum Wnętrz Pałacowych i XVIII-wieczny późnobarokowy kościół oraz klasztor podominikański), w Tykocinie (XVIII-wieczny barokowy kościół, XVII-wieczną synagogę, Dom Talmudyczny ze stałą ekspozycją poświęconą Zygmuntowi Glogerowi), w Supraślu (zespół klasztorny oo. Bazylianów z późnobarokową bramą-dzwonnicą i z barokowym pałacem Opatów, odbudowaną cerkiew z XVI w.). Ponadto tego dnia obejrzano jeszcze Muzeum Narwiańskiego Parku Narodowego, odbyto spacer jedną z jego ścieżek przyrodniczych, odwiedzono Pentowo - Europejską Wioskę Bocianią oraz Arboretum w Kopnej Górze w samym środku Puszczy Knyszyńskiej.

Wieczorem zaś odbyło się spotkanie towarzyskie dla Członków Honorowych PTTK zorganizowane przez Ryszarda Koziarę.

W trzecim dniu w godzinach rannych, przed spotkaniem z władzami naczelnymi Towarzystwa, Członkowie Honorowi PTTK wzięli udział we mszy świętej w miejscowości Święta Woda, którą wraz z miejscowym proboszczem celebrował Członek Honorowy PTTK - ks. prałat dr Jerzy Pawlik.

Spotkanie z władzami Towarzystwa odbyło się w sali konferencyjnej hotelu "Nad Zalewem" i wzięli w nim udział: Janusz Zdebski - prezes Zarządu Głównego PTTK, Andrzej Gordon - sekretarz generalny Zarządu Głównego PTTK oraz Stanisław Dygasiewicz - prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK i Członek Honorowy PTTK.

W trakcie spotkania Janusz Zdebski wręczył listy gratulacyjne z okazji 75-, 80- i 85-lecia urodzin: Jerzemu Pawlikowi, Marianowi Chudemu, Zbigniewowi Twarogowi, Januszowi Biegajło i Zygmuntowi Bracławikowi. Analogiczne listy gratulacyjne zostały również przygotowane dla Zofii Biedrzyckiej-Gozdek, Jerzego Załęskiego, Zbigniewa Garbaczewskiego i Alojzego Szupiny. W związku z ich nieobecnością na spotkaniu - listy będą wręczone przy najbliższej okazji.

Prezes poinformował również Członków Honorowych PTTK o aktualnych pracach Zarządu Głównego PTTK, w tym o trwających przygotowaniach do Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 2006 r., do XVI Walnego Zjazdu PTTK w 2005 r. oraz o dalszej rekonstrukcji polityki gospodarczej Towarzystwa. Stwierdził, że Towarzystwu potrzebne są mocne oddziały, wspierane przez silne struktury wojewódzkie, konieczna jest integracja Towarzystwa i stworzenie w nowej rzeczywistości kraju właściwego wizerunku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz utrzymanie jego tożsamości i aktywności. Powiedział też o potrzebie odmłodzenia Towarzystwa, a także wskazał na konieczność przywrócenia więzi między oddziałami PTTK oraz między oddziałami i Zarządem Głównym PTTK. Potwierdził, że w następnym roku zostanie, dla potrzeb Członków Honorowych PTTK i nie tylko, wydana "Księga Pamiątkowa Członków Honorowych PTTK".

Stanisław Dygasiewicz - prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK - powiadomił o dokonanych w minionym roku przez Główną Komisję Rewizyjną kontrolach finansowo-księgowych dotyczących gospodarowania majątkiem Towarzystwa oraz o kontrolach spółek PTTK. Poinformował także, że Główna Komisja Rewizyjna PTTK przekazała swoje uwagi i opinie do "Strategii gospodarczej Towarzystwa", oceniała sprawozdania finansowe i wykonanie budżetu Zarządu Głównego PTTK, była organizatorem szkoleń dla głównych księgowych i skarbników oddziałów PTTK, aktywnie udzielała pomocy oddziałowym komisjom rewizyjnym PTTK.

W dyskusji, która wywiązała się potem, Członkowie Honorowi PTTK wskazywali na konieczność: "zagospodarowania" członków PTTK po likwidujących się oddziałach zakładowych, prowadzenia ciągłej pracy nad odmłodzeniem Towarzystwa, podjęcia wzmożonej pracy w szkołach na rzecz tworzenia nowych kół i klubów PTTK, dążenia do zahamowania spadku członkostwa w Towarzystwie, uchwalenia takiego statutu, by mógł funkcjonować przez kilka kadencji i nie był zmieniany co 4 lata, wzmocnienia pozycji oddziałów PTTK. Członkowie Honorowi PTTK mówli także o działaniach podejmowanych przez swoje macierzyste oddziały.

Do poruszonych w dyskusji spraw odniósł się Andrzej Gordon - sekretarz generalny Zarządu Głównego PTTK, ale również powiadomił o przyjętym przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK toku prac nad zmianami statutu Towarzystwa, o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska szkolnego, o udziale PTTK w pracach nad zmianami niektórych ustaw, o osiągnięciach Towarzystwa, jak na przykład: otwarcie schroniska "Pilsko" na Hali Miziowej, wykupienie schronisk górskich "Pasterka" oraz na Szczelińcu (do remontu).

Podczas zakończenia spotkania dziekan Kręgu Seniorów PTTK podziękował Ryszardowi Koziarze za wielki wkład pracy przy organizacji i przeprowadzeniu tegorocznego spotkania Członków Honorowych PTTK. Słowa podziękowania skierował także do pracowników Biura Zarządu Głównego PTTK - Elżbiety Moszczyńskiej i Urszuli Grzywacz - za współpracę w organizacji i w przeprowadzeniu spotkania oraz opiekę nad Członkami Honorowymi PTTK.

Kolejne spotkanie Członków Honorowych PTTK odbędzie się we wrześniu roku 2005, przy okazji XVI Walnego Zjazdu PTTK.

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Moszczyńska
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT