PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

V Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski

Było pochmurno, ale chwilami przebłyskiwało słońce. Tego dnia - 25 września 2004 r. - z czterystu punktów startowych wyruszyli uczestnicy V Pielgrzymkowego Rajdu Świętokrzyskiego, pod opieką księży z miejscowych parafii i pod turystycznym przewodnictwem około 60. przewodników PTTK ze Starachowic, z Ostrowca, z Radomia, z Sandomierza, ze Skarżyska Kamiennej i z Kielc. Na trasach było około 3 500 młodzieży ze szkół podstawowych, z gimnazjów i z liceów. Pielgrzymkowymi trasami wszyscy zdążali do miejsca wspólnego spotkania, na szczyt Łyśca, na Łysą Górę (595 m n.p.m.), powszechnie zwaną "Świętym Krzyżem" - miejsca modlitw i wiary.


Rajdowcy z różnych punktów startowych szli szlakami przez Świętą Katarzynę, Łysicę, Kakonin, Kobylą Górę, Jeleniów, Bieliński Grzbiet, Podłysicę, Chełmową Górę, Krajno, Przełęcz Hucką. Młodzi turyści zapoznawali się z historią, z geografią i z geologią; ze wspomnieniami z walk partyzanckich podczas II wojny światowej, z dniem dzisiejszym ziemi kieleckiej, z życiem i z twórczością ludzi wiernych oraz oddanych Ojczyźnie.

Było radośnie i wzruszająco. Ksiądz dr Jerzy Ostrowski - kanclerz Kurii Biskupiej w Kielcach - powitał przez mikrofon każdą wchodzącą grupę. Młodzież była zmęczona, ale uśmiechnięta. Przed mszą świętą weszli do kościoła i klasztoru podziękować Bogu za dzień teraźniejszy i każdy, który przeżyli.

Ksiądz Andrzej z wielką energią rozbudzał zapał do śpiewu w parotysięcznym zgromadzeniu młodzieży. Pomagał mu w tym młodzieżowy zespół muzyczny.

Były też gratulacje i podziękowania. Kapituła Odznaczeń Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odznaczyła medalami "Za pomoc i współpracę":

  • Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów, które odebrał superior ojciec Bernard Briks;
  • dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego inż. Bogdana Hajduka;
  • kierownika Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, kustosz Agatę Czeplinę-Miernik.

Następnie orszak z "Relikwiami Krzyża Świętego", które niósł superior klasztoru ojców Misjonarzy Oblatów ojciec Bernard Briks, wkroczył na ołtarzowe wzniesienie. Za ojcem superiorem kroczył orszak z Jego Eminencją prymasem Polski księdzem kardynałem Józefem Glempem, z biskupami ordynariuszami diecezji sandomierskiej, kieleckiej i radomskiej, z księżmi, z ojcami oraz z braćmi z okolicznych parafii i z klasztoru ojców Oblatów oraz z bohaterem walki z komunizmem, księdzem infułatem Józefem Wójcikiem, proboszczem z Suchedniowa.

Podczas celebry mszy świętej płynęły miłe i interesujące słowa o historii, o znaczeniu i pięknie tego świętego miejsca, które przy powitaniu wygłosił gospodarz diecezji sandomierskiej, ksiądz biskup Andrzej Dzięga, a w swoim okazjonalnym kazaniu wzbogacił je Jego Eminencja ksiądz prymas Józef Glemp, uczulając słuchającą młodzież na zagrożenia, jakie istnieją dzisiaj.

Jeszcze odbyły się wspólne modlitwy, komunia, błogosławieństwo Jego Eminencji księdza prymasa, podziękowania i kwiaty, które wielebnym i szanowanym gościom składali przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z Kielc, organizatorzy rajdu: Mieczysław Olech, Alicja Stanisławska, Krystyna Niebudek i Jolanta Cyndrowska.

Rajd pielgrzymkowy dobiegł końca i powoli uczestnicy rozeszli się, aby przed nocą dojechać do swoich domów i do bliskich.

V Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski - 2004 był hołdem złożonym naszemu Panu i hołdem piękna, bogactwa historii kieleckiej ziemi. Wzbogacił młodych uczestników wędrówki o wiedzę krajoznawczą o swojej Ojczyźnie.

Tadeusz Stefański
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT