PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Szacunek dla misji przodków i nowe pokolenie w PTTK

W dniach 22-24 października 2004 r. w Tarnowie oraz 23 października w Grybowie odbyły się dwie znaczące imprezy związane z naszym Towarzystwem, których przesłanie wypełniło zawartą w nagłówku myśl. Oddział PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie święcił podwójny jubileusz - 80-lecia swojego istnienia i 50-lecia Koła Przewodników "Leliwa" - a Koło PTTK nr 1 przy Oddziale PTTK w Gorlicach zorganizowało czwarty już Festiwal Piosenki Turystycznej "Śpiewać każdy może". Sprawy i wydarzenia rangą całkowicie odmienne, ale czyż nie jednakowo ważne dla naszego Towarzystwa dzisiaj?


Podwójny jubileusz w Oddziale PTTK "Ziemia Tarnowska"

Goszczący w Tarnowie prezes Zarządu Głównego PTTK - Janusz Zdebski - w propagowaniu piękna polskiej ziemi, w miłości do Ojczyzny, w kształtowaniu przyjaźni na górskim szlaku upatruje wypełnianie najszlachetniejszych wartości oraz najbardziej trwałego sposobu kontynuacji misji PTTK od roku 1873. Nasze Towarzystwo może i powinno kształtować taki właśnie model uprawiania turystyki jako przeciwwagę dla bezdusznej komercji osiągającej obecnie szczyty popularności.

Jakby kontynuując myśl naszego szefa, prezydent Tarnowa - Mieczysław Bień - zwrócił uwagę, że gdy ubiera plecak i rusza na turystyczny szlak wszelkie troski i kłopoty zostają w siedzibie jego urzędu, a on sam staje się w jednej chwili innym, lepszym człowiekiem.

Małopolskę odwiedza rocznie 4 miliony turystów. Tarnowska ziemia, przede wszystkim dzięki pracy PTTK, w pełni ukazuje swoje krajoznawcze bogactwo z podkreśleniem aspektów patriotycznych uprawiania turystyki - potwierdzili wicemarszałek województwa małopolskiego i reprezentanci wojewody małopolskiego.

Starostwo w Tarnowie ocenia Oddział PTTK "Ziemia Tarnowska" bardzo wysoko, również poprzez edukacyjną rolę tutejszego środowiska przewodnickiego skupionego w "Leliwie" i dobry stan szlaków turystycznych.

Prezes Oddziału PTTK w Tarnowie - Andrzej Łabno - uważa, że kierowany przez niego oddział, a przez Juliana Lewanderskiego Koło Przewodników "Leliwa", robią tylko to, co do nich należy. Starają się kontynuować dziedzictwo takich nestorów turystyki, jak ks. Walenty Gadowski, czy pierwszych turystów w historii związanych z dziejami tej ziemi, jak między innymi Beata Łaska.

W celu pełniejszego ukazania swojego dorobku podwójny jubilat przygotował specjalną ekspozycję typu historyczno-krajoznawczego w tarnowskim ratuszu pod tytułem "Historia turystyki na Ziemi Tarnowskiej" obejmującą, między innymi szczegółowe kalendarium wydarzeń, a zarazem dokonań dla turystyki w całym regionie.

Tarnów pozostaje jednym z ważnych ośrodków przewodnictwa beskidzkiego, któremu przewodzi koło "Leliwa" wypełniające takie najważniejsze - według Tadeusza Staicha - kanony przewodnickie: (...) Przewodnik to człowiek dobrze wychowany i taktowny. Jest w równej mierze dobrym fachowcem co przyjacielem i towarzyszem na szlaku wędrówki (...).

Wśród lawiny wyróżnień i odznaczeń - co jest normalne dla tak znaczących jubileuszy - szczególnie zapamiętałem podnoszące prestiż patriotyczny i historyczny tej ziemi "Dukaty Tarnowskie" od prezydenta Tarnowa Mieczysława Bienia oraz "Grosze Tarnowskie" od starosty powiatu tarnowskiego Michała Wojtkiewicza.

Uroczystość w sali lustrzanej Banku Przemysłowo-Handlowego - tradycyjnego już miejsca nie tylko PTTK-owskich jubileuszy - zaszczycili czterej Członkowie Honorowi PTTK: Zbigniew Siudak z Bochni oraz Barbara Twaróg, Zbigniew Twaróg i Zbigniew Kresek z Krakowa.

W niedzielę, 24 października, o godzinie 9.00 w katedrze pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny odprawiona została msza święta w intencji przewodników i członków PTTK przez biskupa Wiktora Skworca, ordynariusza Diecezji Tarnowskiej.

IV Festiwal Piosenki Turystycznej "Śpiewać każdy może"

Podczas, gdy w sobotę 23 października br. dla gości jubileuszu miała miejsce wycieczka krajoznawcza po ziemi tarnowskiej, w niezbyt odległym od Tarnowa Grybowie odbył się IV Festiwal Piosenki Turystycznej "Śpiewać każdy może". O tej wartościowej imprezie staram się pisywać każdego roku, więc z satysfakcją mogę obserwować jej rozwój i coraz większą popularność wśród turystycznej społeczności.

Koło PTTK nr 1 przy Oddziale PTTK w Gorlicach, a ściślej dwóch bardzo doświadczonych i zaprawionych w festiwalowych bojach pedagogów - Grażyna Orlewicz i Barbara Obrzut - proponują dla dzieci i młodzieży piosenkę turystyczną jako dobry sposób spędzania wolnego czasu. Choć nie jest to może w pełnym tego słowa znaczeniu dobry sposób na życie, turystyczne muzykowanie stanowi alternatywę mądrą, społecznie pożyteczną i potrzebną, a dla młodego pokolenia PTTK-owców wręcz niezbędną.

Cała impreza powstawała dosłownie z niczego, aby w roku 2004 skupić ponad 350 uczestników. Oprócz znacznej części terenów Beskidów i Pogórza udało się turystyczną piosenką zainteresować i przyciągnąć do udziału w śpiewaniu liczne grono młodzieży ze Słowacji, a do finansowej opieki nad całym zgromadzeniem licznych sponsorów i wybitnych protektorów, co w chwili obecnej jest nie lada sztuką.

W roku 2004 honorowy patronat nad festiwalem objęli: senator Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Chronowski, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK - Jerzy Kapłon oraz prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach - Stanisław Kogut.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek festiwalu, śmiało można zaryzykować tezę, że zespolił w turystycznym śpiewie kilka tysięcy fanów z PTTK oraz gremia z nimi zaprzyjaźnione, a krąg zainteresowanych stale się poszerza. Jest to fenomen nie tylko na skalę działań PTTK, ale wśród całego środowiska młodzieżowego.

Przedstawiciele sponsorów, mediów i gości - co należy odnotować jako nowość - zyskali w roku 2004 możliwość poznania Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio w Stróżach oraz związanego z tym centrum - Ośrodka Hipoterapii.

Nie opodal - także w Stróżach - posiada swoją siedzibę Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Anny i Janusza Kasztelewiczów wraz z Muzeum Pszczelarstwa im. Bogdana Szymusika. Zapoznanie się z historią i zbiorami "Sądeckiego Bartnika" przez gości festiwalu stało się nową formą promocji regionu grybowskiego, na którego terenie co roku organizowana jest ta festiwalowa impreza.

Na przykładzie festiwalu w Grybowie nasze Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ukazuje prawidłowe wzorce uprawiania turystyki wśród dzieci i młodzieży, połączone z umiejętnym reklamowaniem walorów oraz osobliwości całego regionu.

Andrzej Matuszczyk
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT