PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Galeria fotografii krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2003 w galerii Zarządu Głównego PTTK w d. pałacu Małachowskich prezentowane były interesujące ekspozycje, tematycznie związane z krajoznawczą działalnością członków naszego Towarzystwa.


Oglądać można było ciekawe zestawy fotograficzne, a w tym:

  • eksponowaną w maju ubiegłego roku wystawę fotografii kolorowej o tematyce tatrzańskiej, autorstwa członków Stołecznego Klubu Tatrzańskiego PTTK, z okazji jego pięćdziesięcioletniej działalności w latach 1953-2003;
  • zorganizowaną przez Komisję Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK i prezentowaną w galerii we wrześniu ubiegłego roku wystawę fotografii pt. "Budownictwo drewniane", autorstwa instruktorów fotografii PTTK. Na wystawie pokazano ciekawe przykłady domów, kościółków oraz ich wnętrz, charakterystyczne dla tego rodzaju dawnego budownictwa ludowego.

Nie tylko jednak fotografia eksponowana była w omawianym okresie na wystawach w galerii. W listopadzie ubiegłego roku pokazywany był plon Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na temat "Spotkania u źródeł rzek". Była to wystawa 33 prac akwarelowych wykonanych przez dzieci. Organizatorem konkursu zaś była Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy Zarządu Głównego PTTK.

Niezależnie od przedstawianych zestawów zbiorowych w galerii prezentowane były w roku 2003 ciekawe wystawy fotograficzne autorów indywidualnych. Do szczególnie interesujących należałoby zaliczyć eksponowaną w marcu wystawę 25. kolorowych fotogramów autorstwa Iwony Machowskiej pt. "Tropie nad Dunajcem - prastary erem św. Świerada", której tematem były artystyczno-nastrojowe widoki krajobrazów, kapliczek i kościołów tego regionu. Otwarcie tej wystawy odbyło się z udziałem nie tylko wielu osobistości reprezentujących nasze władze państwowe, kościelne i samorządowe, ale także gości zagranicznych, ponieważ w przedstawionym w fotogramach obszarze Beskidu Wyspowego następowało niegdyś mieszanie się kultur, zwyczajów narodów i społeczeństw sąsiadujących tam ze sobą.

Ponadto w omawianym okresie roku 2003 w galerii prezentowane były wystawy:

  • "Warszawa" - prace Stefana Stasza i Zdzisława Wyleżyńskiego (w styczniu);
  • "Wzory, faktury, abstrakcje" - 25 fotogramów Joanny Kosiorek (w lutym);
  • "Od wschodu do zachodu" - kolorowa fotografia przyrodnicza Ewy Polańskiej, stanowiąca plon wędrówki autorki wzdłuż południowej granicy Polski (w kwietniu);
  • "Pod gontem, pod strzechą" - przykłady dawnego budownictwa regionalnego w czarno-białej fotografii Witolda Sicińskiego (w czerwcu);
  • "W stronę Tybetu" - ekspozycja przedstawiająca interesujące, malownicze fragmenty tamtejszych krajobrazów na 33 fotogramach w technice koloru, autorstwa Wojciecha Biedrzyckiego (w lipcu).

Urządzone w galerii Zarządu Głównego PTTK wystawy w roku 2003 były nie tylko ciekawym efektem krajoznawczych zamiłowań i penetracji terenowych jej autorów, ale również przedstawiały - jak i w latach poprzednich - wysoki poziom estetyki ich opracowania i nienagannej techniki warsztatowej ich wykonania.

Stefan Stasz
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT