PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Przewodnicy w Jaworze

Dobrym zwyczajem kół przewodnickich, zrzeszonych w Dolnośląskiej Federacji Przewodnickiej PTTK (należą do niej także koła i spoza województwa dolnośląskiego), jest organizacja spotkań różnego typu na rzecz całej federacji. Koledzy z Legnicy wykorzystali okazję 350-lecia położenia kamienia węgielnego pod coraz słynniejszy (obok świdnickiego) Kościół Pokoju pw. Świętego Ducha w Jaworze, by dokładnie w rocznicę tego ważnego wydarzenia doprowadzić do skutku 24 kwietnia bieżacego roku Warsztaty Przewodnickie w tym dawnym książęcym mieście Śląska. Rzecz całą wsparł Urząd Miejski przez swój Wydział Promocji i Muzeum Regionalne, głównym współorganizatorem zaś stała się tutejsza Parafia Ewangelicko-Augsburska. Szefowie imprezy - Andrzej Banaszyk i Aleksander Salamon - wraz z proboszczem ks. pastorem Romanem Kluzem dołożyli wszelkich starań, by blisko siedemdziesięciu uczestników z całego województwa i terenów ościennych wynieśli jak największy pożytek ze spotkania.


Z uwagi na bardzo nikłą znajomość ewangelicyzmu w Polsce, ks. Kluz najpierw przedstawił różnice między nabożeństwem ewangelickim w rycie luterańskim a mszą katolicką, a następnie wszyscy wzięli udział w nabożeństwie właśnie w Kościele Pokoju. W skupieniu i w powadze przysłuchiwali się części liturgicznej i śpiewom chóru parafialnego działającego przy kościele Wang w Karpaczu. Kazanie ks. Edwina Pecha - nawiązujące do jubileuszu, a odnoszące się do fundamentalnych idei chrześcijaństwa - było okazją do refleksji nad potrzebą ekumenizacji wyznaniowej w Polsce. Duża część uczestników przystąpiła następnie wraz ze zborownikami do komunii.

Po kolejnej przerwie, przeznaczonej między innymi na ogrzanie się gorącymi napojami, ponieważ dzień był zaskakująco chłodny i deszczowy, przewodnicy wysłuchali referatu dyrektor miejscowego muzeum, Anny Grynszpan, na temat wystroju artystycznego kościoła, a później pod opieką ks. pastora Kluza zapuszczali się w niedostępne na ogół zakamarki świątyni. Trzeba przyznać, że jest ona (powstała w 1654 r. wraz z bliźniaczą, acz zbudowaną na innym planie, świdnicką) największą konstrukcją szkieletową w Europie, wybudowaną według projektu wrocławskiego architekta Albrechta von Säbischa, który zaprojektował również kościół w Świdnicy. To dwa unikatowe - w świecie! - kościoły wzniesione po pokoju westfalskim (stąd ta nazwa) w 1648 r., wskutek wymuszenia ustępstw ze strony cesarza austriackiego na rzecz śląskich ewangelików. Po 1945 r. jaworska budowla stała wiele lat nie użytkowana, dopiero w latach osiemdziesiątych zaczęto odtwarzać tutejszy zbór, aż wreszcie przystąpiono do generalnej renowacji na przełomie XX/XXI w. z pomocą niemieckich środków pomocowych. To wspólne dziedzictwo architektury zostało wpisane w dniu 16 grudnia 2001 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO i od tego czasu jest wykorzystywane przez Jawor jako zasadnicza podstawa swojej promocji w kraju oraz na świecie.

Duże zainteresowanie wzbudził też gotycki kościół św. Marcina o interesującym barokowym wyposażeniu i najstarszym na Śląsku kamiennym epitafium z 1362 r. W neogotyckim ratuszu z nastrojową Salą Rajców wysłuchano referatu Henryka Dominika o reformacji i kontrreformacji na Śląsku oraz ich "skutków" w postaci różnorodnych genetycznie kościołów: ucieczkowych, granicznych, Pokoju i Łaski, będących dokumentem historii Europy Środkowej, a dziś - unikatowym walorem krajoznawczym Śląska. Dlatego też przewodnicy z tego regionu muszą i chcą poznawać okoliczności ich powstawania. Muzeum Regionalne dostarczyło z kolei wiedzy o mieście i jego okolicach, bogate materiały promocyjne i przewodniki regionalne zaś wzbogaciły wiedzę przybyłych. To było nader pożyteczne spotkanie!

Tekst i zdjęcia Krzysztof R. Mazurski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT