PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Marian Wójcik (1934-2004)


W dniu 2 kwietnia 2004 r. grono przyjaciół pożegnało prezesa Koła Przewodników Beskidzkich Oddziału PTTK w Bielsku-Białej - Mariana Wójcika.

Urodził się 1 czerwca 1934 r. w Kozach k. Bielska-Białej. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1967 r. W latach 1974-1988 był prezesem Koła PTTK nr 47 przy Zakładach Przemysłu Wełnianego "Weldoro", a w latach 1975-1980 członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Bielsku-Białej. Uprawnienia przewodnickie uzyskał w 1971 r. W następnych latach był członkiem Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich, a od roku 1995 - jego prezesem. Był również przodownikiem turystyki górskiej. Jego pasją było narciarstwo. W styczniu tego roku był kierownikiem tras narciarskich na III Międzynarodowym Zimowym Zlocie Turystycznym, prowadząc najtrudniejszą trasę. Bardzo cieszył się z podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy turystami Czech, Słowacji i Polski. Był człowiekiem o bogatym doświadczeniu turystycznym, które chętnie przekazywał młodszym. Przedwczesna śmierć wyrwała Go z naszych szeregów. Zmarł w dniu 31 marca 2004 r.

Za swe bezinteresowne oddanie sprawom turystyki był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także otrzymał: medale - "Za zasługi dla turystyki zakładowej" i "Za zasługi dla Oddziału PTTK w Bielsku-Białej", oraz odznaki - Złotą Honorową Odznakę PTTK i srebrną Polskiego Związku Narciarskiego.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako człowiek z uśmiechem na twarzy oddany bez reszty sprawom turystyki.

Józef Binda
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT