PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Włodzimierz Reczek (1911-2004)

Dnia 28 marca 2004 r. pożegnał nas, w szpitalu w Katowicach, doktor praw - Włodzimierz Reczek. Człowiek niezwykle oddany i zaangażowany całym swoim życiem w sprawę popularyzowania kultury fizycznej i olimpizmu, jeden z ojców polskiego sportu, przyjaciel polskiej turystyki.


Doktor Włodzimierz Reczek piastował wiele ważnych funkcji: przewodniczył Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Turystyki, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, przez wiele lat był członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przewodniczył pierwszemu Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Był niewątpliwie jednym z ojców polskiego sportu. Z nazwiskiem dr. Włodzimierza Reczka łączą się złote lata polskiego sportu w wielu dziedzinach, głównie w lekkiej atletyce, w piłce nożnej i w boksie. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia sport polski pod przewodnictwem Włodzimierza Reczka uzyskał szczyty sukcesu. W tym czasie prezesował nie tylko Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, ale był jednym z najpopularniejszych ludzi w Polsce. W ostatnich latach przed emeryturą był także rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Włodzimierz Reczek urodził się przed 93 laty w Krakowie. Mieszkał na Dębnikach. W latach studenckich należał do małej lewicującej grupy Legion Młodych. W tej samej frakcji działał też Stanisław Walczak, po październiku minister sprawiedliwości. W mrocznym czasie okupacji hitlerowskiej Włodzimierz Reczek współdziałał z konspiracyjnym działaczem, więźniem obozów koncentracyjnych - Józefem Cyrankiewiczem i z Lucjanem Motyką. Także po wojnie - jako polityk wywodzący się z Polskiej Partii Socjalistycznej i poseł na Sejm - blisko współpracował z premierem Józefem Cyrankiewiczem.

Włodzimierza Reczka poznałem przed pół wiekiem, w grudniu 1950 r. na Kongresie PTTK, kiedy to nastąpiło połączenie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W wyniku rozwiązania Rady Turystyki w grudniu 1950 r. Włodzimierz Reczek został prezesem Zarządu Głównego PTTK. Wspominam także spotkania z Włodzimierzem Reczkiem na posiedzeniach GKKFiT, któremu przewodniczył, a ja byłem członkiem. Niezwykle miło wspominam także spotkania z dr. Reczkiem w Zakopanem u Jego przyjaciela w Centralnym Ośrodku Sportu - Jurka Ustupskiego, który był współzałożycielem i działaczem Zrzeszenia Polskich Hoteli Turystycznych. Kilka razy miałem również przyjemność rozmawiać z dr. Włodzimierzem Reczkiem w Genewie i w Lozannie, gdy minister Reczek uczestniczył w Palais des Nations w sesjach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a ja uczystniczyłem w posiedzeniach Rady Administracyjnej AIH lub odwiedzałem renomowaną szkołę hotelarską w Lozannie.

Włodzimierz Reczek był człowiekiem wielkiej pogody ducha i niezwykłej życzliwości. Swoją ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem chętnie dzielił się z kolegami i z przyjaciółmi. Tych ostatnich miał wielu, bo każdy, kto Go znał, musiał żywić dlań przyjaźń. Był niewielkiego wzrostu, często uśmiechnięty i zawsze skory do dowcipkowania. W Warszawie przez wiele lat mieszkał przy alei Róż, w domu, w którym, między innymi, mieszkał poeta, satyryk i pisarz - Antoni Słonimski. Kiedy był na emeryturze, często widywałem Go na spacerze z pieskiem, na skwerze przy Sejmie.

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć i funkcji Zmarłego. Włodzimierz Reczek był w latach 1952-1973 przewodniczącym GKKFiT i jednocześnie przewodniczył Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. Od 1961 r. był członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (organizacji, która od ponad stu lat kieruje światowym ruchem olimpijskim), w 1996 r. - ze względu na wiek - zrzekł się mandatu, zostając do końca życia honorowym członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl.). Był przewodniczącym Komisji Kultury MKOl. i członkiem Komisji ds. Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej, w latach 1973-1982 - rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od 15 maja 1965 r. był Członkiem Honorowym PTTK. Przyjacielem Zmarłego był przewodniczący MKOl. - Juan Antonio Samaranch.

Doktor Włodzimierz Reczek był też wybitnym działaczem turystycznym, przyjacielem prezesa Kazimierza Wyszomirskiego, założyciela OST "Gromada". Był autorem w 1968 r. książki Model organizacyjny turystyki w Polsce, wydanej w ramach Biblioteki Podręczników Katedry Turystyki AWF. Książka ta jest poświęcona wciąż aktualnemu zagadnieniu organizacji turystyki w Polsce. Jest to temat niezmiernie ważny, ponieważ turystyka odgrywa w Polsce i na świecie coraz większą rolę społeczną, kulturalną i gospodarczą. W przedmowie do tej książki prof. dr Stanisław Leszczyński, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Geografii PAN i kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej Polski Uniwersytetu Warszawskiego, tak między innymi pisał: Praca dr. Włodzimierza Reczka, obejmująca całokształt zagadnień organizacyjnych, ma szczególne znaczenie, ponieważ daje pełną ocenę modelu organizacyjnego turystyki w Polsce Ludowej. Praca dr. Włodzimierza Reczka przyczyni się w dużej mierze do rozwoju rekreacji i turystyki w naszym kraju dzięki temu, że zaznajamia czytelnika z całokształtem zagadnień organizacyjnych, które wywierają tak poważny wpływ na dalsze losy turystyki w Polsce.

Za zasługi w rozwoju polskiej turystyki i sportu Włodzimierz Reczek został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Komandorskim Orderu "Polonia Restituta" i Złotą Honorową Odznaką PTTK. W 1995 r. został odznaczony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego najwyższym polskim odznaczeniem - Orderem Orła Białego. Był także uhonorowany najwyższym wyróżnieniem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - medalem "Jedności Ruchu Olimpijskiego".

W czasie obchodów 75-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego w orbisowskim Hotelu Francuskim w Krakowie apelował do obecnych, aby te uroczystości nie były tylko wspomnieniami, zachęcał do myślenia o przyszłosci polskiego sportu, miał wizję Polski jako organizatora zimowych igrzysk olimpijskich.

Doktor Włodzimierz Reczek spoczął na zawsze w dniu 2 kwietnia 2004 r. w rodzinnym Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Tadeusz Tulibacki
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT