PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Julian Rummel - pionier turystyki morskiej w Polsce


Działalność inż. Juliana Rummla (1878-1954) w Gdyni związana jest ściśle z początkami Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK). Julian Rummel przybył na stałe do Gdyni w 1927 r., a rok później 3 maja 1928 r. powołano Oddział Morski PTK, którego prezesem został inż. Wacław Głogowski. Julian Rummel i Wacław Głogowski spotkali się po raz pierwszy w Komitecie Rozbudowy Wybrzeża (Komisja Międzyministerialna dla Rozwoju Wybrzeża Morskiego), do którego był dokooptowany prezes W. Głogowski. Szersze kontakty Julian Rummel nawiązał z drugim z kolei prezesem oddziału - dr. Teofilem Zegarskim, od 1931 r. dyrektorem prywatnego gimnazjum w Orłowie.

Oddział Morski PTK w Gdyni prowadził rozległą działalność, przede wszystkim w zakresie turystyki przyjazdowej oraz nadmorskiej. Po pierwszym okresie owocnej działalności nastąpiło pewne zahamowanie w pracy oddziału. Właśnie wtedy - w 1931 r. - z pomocą młodemu, bo 3-letniemu oddziałowi, przyszedł Julian Rummel. Oddział Morski PTK został zreorganizowany przy współudziale nowo utworzonego przez Juliana Rummla - Gdyńskiego Związku Propagandy Turystycznej, przekształconego w 1932 r. w Gdyński Związek Popierania Turystyki. Z inicjatywy Komisariatu Rządu uzgodnione zostały zasady współpracy obu organizacji. Równocześnie porozumiano się z Prezydium Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej w sprawie budowy schroniska turystycznego w Gdyni.

Julian Rummel i Teofil Zegarski współpracowali ze sobą bardzo owocnie dla dobra Gdyni i gdynian. W 1933 r., także dzięki wsparciu J. Rummla, Oddział Morski PTK uzyskał własny lokal przy ul. 10 Lutego 39, a liczba członków wzrosła do 300. Oddział Morski PTK realizował zamierzenia J. Rummla, między innymi w 1933 r., organizując wycieczki morskie na statku "Czajka" i innych. Sam J. Rummel zaś organizował I regaty Gdynia - Borholm oraz regaty na Zatoce Gdańskiej, uczestnicząc w nich na własnym jachcie "Irka".

Oddział uczestniczył również w pierwszych obchodach Święta Morza, zorganizowanych przez J. Rummla. Współpraca Juliana Rummla z Oddziałem Morskim PTK trwała także za kadencji trzeciego prezesa oddziału - Bolesława Polkowskiego, który pełnił tę funkcję w latach 1934-1939.

10 maja 1934 r. uruchomiono w Gdyni, blisko dworca głównego, biuro Informacji Turystycznej i schronisko.

Julian Rummel zasłużył się szczególnie jako prekursor turystyki morskiej w Polsce.

Zasłużył na pamięć wielkiej rzeszy turystów i krajoznawców Gdyni i Pomorza, a także całej Polski. W imieniu tych wszystkich składam rodzinie Juliana Rummla serdeczne, turystyczne podziękowania.

prezes OM PTTK w Gdyni Ryszard Wrzosek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT