PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Porozumienie o współpracy z dnia 13 października 2004 r.


Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 120a, reprezentowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Jerzego Posmyka, a Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym - Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego zwanym dalej Porozumieniem Oddziałów, reprezentowanym przez Członków Zarządu Głównego PTTK Jolantę Śledzińską i Ryszarda Mamenasa, w sprawie zasad współdziałania pomiędzy Kuratorium Oświaty w Łodzi, a Porozumieniem Oddziałów na rzecz krajoznawstwa i turystyki szkolnej, jako zadania spełniającego ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne.

§1

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 676, poz. 329 ze zmianami) strony postanawiają, co następuje:

§2

1. Kuratorium Oświaty w Łodzi i Porozumienie Oddziałów uznają działalność turystyczną i krajoznawczą za niezwykle ważne ogniwo w procesie wychowawczym i edukacyjnym polskiej szkoły, szczególnie zaś ich funkcje polegające na pogłębianiu wiedzy o kraju, kształtowaniu postaw patriotycznych i prospołecznych wśród dzieci i młodzieży oraz wdrażanie do racjonalnego organizowania i spędzania czasu wolnego.

2. Porozumienie Oddziałów deklaruje współpracę z działającymi na terenie szkół organizacjami. Oddziały PTTK będą wychodziły do środowiska nauczycielskiego z ciekawymi propozycjami turystycznymi, a Szkolne Koła PTTK będą współautorem propozycji turystycznych adresowanych dla całej społeczności szkolnej.

3. Porozumienie Oddziałów będzie na bieżąco wspomagało działania szkół w zakresie edukacji regionalnej m. in. poprzez Regionalne Pracownie Krajoznawcze w Łodzi i Zduńskiej Woli. Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi, Regionalne Muzeum PTTK w Warcie, opracowywanie materiałów dydaktycznych z zakresu krajoznawstwa i turystyki szkolnej, oddziały PTTK na terenie województwa łódzkiego.

4. Porozumienie Oddziałów i Kuratorium Oświaty w Łodzi uznają, że "Młodzieżowa Szkoła Turystyki" - przygotowująca kadrę Młodzieżowych Organizatorów Turystyki, jest ważną wakacyjną formą wypoczynku połączoną ze szkoleniem.

5. Porozumienie Oddziałów będzie corocznie organizatorem spotkania z najbardziej zasłużonymi nauczycielami dla krajoznawstwa i turystyki szkolnej w celu zapoznania się z bieżącymi problemami ich pracy. W spotkaniu tym będzie uczestniczył przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi.

6. Porozumienie Oddziałów będzie corocznie przedstawiać wykaz imprez i przedsięwzięć, które będą umieszczane w informatorze Kuratorium Oświaty w Łodzi.

§3

Porozumienie zostaje sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

§4

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Rozwiązanie porozumienia przez każdą ze stron może nastąpić po uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniu.

§5

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania

Łódzki Kurator Oświaty
Porozumienie Oddziałów
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT