PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Pamiętaj "Nie Jesteś Sam"

Rok 2003 ogłoszony był Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych - było to impulsem do podjęcia inicjatywy zorganizowania I Pikniku dla tej grupy mieszkańców spółdzielczych osiedli mieszkaniowych. Po wielu rozmowach i staraniach o środki finansowe Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjęła rolę wiodącą, a 8 spółdzielni mieszkaniowych zgłosiło swych uczestników w liczbie 292 osoby do udziału w I Pikniku pod hasłem "Nie Jesteś Sam".


Nie mając doświadczenia w pracy z tą grupą osób staraliśmy się tak przygotować program, aby każdy znalazł coś dla siebie, by był bezpieczny i by otaczali go ludzie życzliwi. Z wielkim przejęciem obserwowaliśmy reakcje, radość i zadowolenie, prowadziliśmy rozmowy indywidualne i z opiekunami, by uzyskać opinię, co sami o takiej imprezie myślą, jak ją odbierają i czy chcą uczestniczyć w gronie takich samych osób. Już w czasie I Pikniku gromadnie zwracano się z prośbą o dalsze takie imprezy organizowane w plenerze, a od sześciolatka padło - chociaż niewyraźnie - stwierdzenie: Ja jutro też przyjadę tu do was.

Na podstawie powyższych obserwacji i wypowiedzi już w roku 2003 wraz z zespołem podjęliśmy decyzję, że tej grupy osób nie można na osiedlach nie zauważać i musimy za wszelką cenę umieścić w kalendarzu roku ich dzień - dzień osób takich samych, choć trochę innych. W przekonaniu tym utwierdzili nas prezesi spółdzielni, sponsorzy uczestniczący w I Pikniku. W roku 2004 nie było więc już potrzeby przekonywania kogokolwiek o potrzebie organizacji II Pikniku Osób Niepełnosprawnych.

Obowiązki spółdzielni wiodącej - organizującej piknik - przyjęła Spółdzielnia Mieszkaniowa "Silesia" w Katowicach, a osobiście wiceprezes Halina Baczyńska, bardzo dobra propagatorka działalności społeczno-kulturalnej, w tym turystycznej, a w latach 1977-1981 członek Komisji Osiedlowej ZW PTTK w Katowicach. Z ogromnym zaangażowaniem podjęła się organizacji II Spółdzielczego Pikniku Osób Niepełnosprawnych, czyniąc wiele, by pozyskać środki finansowe na zabezpieczenie wszystkich ustalonych świadczeń. Myślą przewodnią tych poczynań było uczynienie ze spotkania z osobami niepełnosprawnymi dnia wyjątkowego pod każdym względem. Tego też dokonały wraz z Dorotą Ostrowicz i z innymi pracownikami spółdzielni.

II Spółdzielczy Piknik Osób Niepełnosprawnych odbył się 15 maja 2004 r. w Siewierzu-Warężynie z udziałem 413 osób zgłoszonych przez 10 Spółdzielni Mieszkaniowych. Najwięcej osób zgłosiła Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator" z Dąbrowy Górniczej - 105 osób, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Silesia" w Katowicach i Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi - po 65 osób, pozostałe spółdzielnie - po 40, 30, 25 osób.

Tak kierownictwo ośrodka w Siewierzu-Warężynie - w osobie Marioli Łabaj - jak i cały zespół zadbali o kolorowy wystrój ośrodka, o dobre wyżywienie, zapewniono wszystkie potrzeby uczestnikom pikniku. Program spotkania był również bogaty: przygrywał zespół muzyczny, zabawy grupowe prowadzili klauni, zajęcia ruchowe - instruktorzy, występowała młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej osób z upośledzeniem umysłowym z Jaworzna z przedstawieniem współczesnej "Królewny Śnieżki", występowali także sami uczestnicy, recytując wiersze, śpiewając piosenki.

Każdy uczestnik otrzymał garnuszek z okolicznościowym napisem oraz indywidualny dyplom uczestnictwa. Wszyscy brali udział w loterii fantowej "Każdy los wygrywa" - dzięki zapobiegliwości organizatorów były bardzo ciekawe, pożyteczne upominki. Uczestnicy mieli zapewnione dwa posiłki, w tym jeden ciepły, herbatę, soki, ciastka i słodycze.

Pogoda tego dnia również dopisała, a w szczególności pogodny i radosny nastrój osób biorących udział w pikniku, co zostało utrwalone na wielu zdjęciach i w Kronice Filmowej - Program 3 lokalny TVP. W obecności wszystkich uczestników organizatorzy I Pikniku przekazali kronikę w celu zamieszczenia danych o II Pikniku. Kronika ta będzie przekazywana następnym organizatorom kolejnych pikników - postanowiono bowiem, że co roku będzie wybierana inna Spółdzielnia Mieszkaniowa. Chętnych jak na razie nie brakuje i to nas bardzo cieszy, jak również osoby niepełnosprawne.

Jako działaczka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od kilkudziesięciu lat współpracuję ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi województwa śląskiego i mogę z całą stanowczością stwierdzić po raz kolejny, że znajdujemy wspaniałą atmosferę do współpracy, zrozumienie i pomoc zarówno organizacyjną, jak też i finansową. Zarządom Spółdzielni Mieszkaniowych i ich Radom Nadzorczym zależy na więzi z mieszkańcami, dlatego więc w poszczególnych spółdzielniach prowadzona jest działalność społeczno-kulturalna, przejawiająca się, między innymi, w organizacji wielu różnorodnych imprez lokalnych dla mieszkańców w różnym wieku, jak: wycieczek, spotkań w plenerze, itp.

Chciałabym podkreślić, że poza Spółdzielniami Mieszkaniowymi również znajdujemy sojuszników i chętnych do wszechstronnej współpracy, jak na przykład w Korporacji Ubezpieczeniowej "Filar" Delegatura w Katowicach.

Wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do przygotowania i przeprowadzenia II Spółdzielczego Pikniku Osób Niepełnosprawnych w dniu 15 maja bieżącego roku w imieniu uczestników i swoim składam serdeczne podziękowania, a w szczególności - wiceprezes Halinie Baczyńskiej i Dorocie Ostrowicz ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Silesia" w Katowicach. Dziękujemy również prezesom i członkom Rad Nadzorczych z poszczególnych Spółdzielni Mieszkaniowych, że nas wsparli swoją obecnością na pikniku.

Nela Szlompek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT