PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Jesienne obrady rowerzystów

W dniach 22-24 października 2004 r. w Żarkach Letnisko k. Myszkowa obradowała na dziewiątym w bieżącej kadencji posiedzeniu Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.


W toku obrad omówiono kwestie szkolenia przodowników turystyki kolarskiej i znakarzy nizinnych szlaków rowerowych, zdecydowano o potrzebie opracowania broszur-konspektów do poszczególnych tematów kształcenia przodowników i znakarzy, sprecyzowano zadania koordynatora imprez centralnych (koordynatorem 44. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej w Sulęcinie, zaplanowanego na koniec maja 2005 r., mianowano Jerzego Winsze, a 54. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy w połowie sierpnia 2005 r. w Iławie - Romana Kościńskiego), zapoznano się z projektem aktualnie opracowywanej instrukcji znakowania tras kolarskich, w którym przewidziane jest prawie sto wzorów tabliczek niezbędnych do wytyczania szlaków, zaakceptowano nowe zasady tworzenia numeracji szlaków rowerowych (system wzorowany jest na tablicach rejestracyjnych aut). Poruszono też sprawy udokumentowania 50-letniej działalności Komisji i tworzenia archiwum imprez centralnych, przystąpienia rowerzystów spod znaku PTTK do Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej, tworzenia elektronicznej ewidencji szlaków rowerowych oraz pilnej potrzeby zwiększenia liczby prenumeratorów "Informatora" (oficjalnego organu Komisji). Zdecydowano, że wzorem ubiegłego roku zostanie wydany kalendarz imprez kolarskich PTTK na rok 2005.

W toku posiedzenia obejrzano kasetę video z zarejestrowanym przebiegiem zlotu centralnego w Krajence oraz zdjęcia komputerowe prezentujące ośrodek w Sulęcinie, w którym odbędzie się przyszłoroczny ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej. Parę sobotnich, słonecznych godzin przeznaczono na krajoznawczą wycieczkę po ziemi myszkowskiej zakończoną przyznaniem uczestnikom odznak "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej" (po raz pierwszy w 52-letniej historii Komisji uczestnicy wyjazdowego posiedzenia mieli tak zorganizowany program, że zakończył się zdobyciem lokalnej odznaki krajoznawczej).

Tekst i zdjęcia Marian Kotarski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT