PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Zaproszenie do współpracy

Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy Zarządu Głównego PTTK w dniach 28-30 lipca bieżącego roku obradowała w Stanicy Wodnej PTTK Stare Jabłonki pod Ostródą.


O twierając posiedzenie, przewodniczący komisji Ryszard Kunce powitał obecnych członków komisji oraz zaproszone osoby: wiceprezesa Zarządu Głównego PTTK - Stanisława Janowicza, prezesa zarządu OZGT PTTK spółka z o.o. w Olsztynie - Bronisława Karpiaka, prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PTTK - Mariana Juraka oraz prezesów zarządów spółdzielni: Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Jerzego Okulicza i Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" w Olsztynie - Zenona Procyka.

Olsztyńscy organizatorzy turystyki PTTK przedstawili bogatą ofertę tanich i sprawdzonych imprez turystyczno-krajoznawczych. Szczególnie zachęcali do uprawiania turystyki aktywnej i wszelkich form wędrówek rodzinnych.

Jerzy Okulicz w swej interesującej wypowiedzi skoncentrował się na możliwościach wspomagania działalności osiedlowych organizatorów turystyki przez spółdzielnie. Wskazał, że spółdzielnie z dobrymi tradycjami dysponują funduszem społeczno-wychowawczym, który - na wniosek zainteresowanych - może być wykorzystywany przez jednostki PTTK działające na rzecz mieszkańców osiedli. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przystąpić do tworzenia takich funduszy wszędzie tam, gdzie ich nie ma. Prezes Stanisław Janowicz podkreślił ważną rolę wzajemnego przepływu informacji o imprezach turystycznych organizowanych zarówno przez olsztyńskie oddziały PTTK, jak i przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Wanda Socha - członek komisji i jednocześnie wiceprezes zarządu Oddziału PTTK w Opolu - jako tegoroczny organizator VI Ogólnopolskiego Zlotu Przedstawicieli Kół i Oddziałów PTTK Działających w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy "Ziemia Opolska 2004", omówiła przygotowania organizacyjne tej dorocznej centralnej imprezy komisji organizowanej w październiku br. w Jarnołtówku.

W drugiej części posiedzenia członkowie komisji i goście uczestniczyli z inicjatywy Waldemara Nalewajki w rejsie pochylniami po Kanale Ostródzko-Elbląskim.

A.K. i B.K.
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT