PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Nowe władze Oddziału PTTK Ropczyce

Stosownie do uchwał Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 czerwca 2004 r. w IV kwartale 2004 r. przeprowadzono Walne Zebrania Kół (SKKT) PTTK stanowiących integralną część Oddziału PTTK Ropczyce, na których dokonano oceny działalności tych ogniw Towarzystwa w minionym okresie sprawozdawczym. Wytyczono również główne kierunki działania na przyszłość. Wybrane zostały nowe władze tych ogniw PTTK oraz delegaci na Walny Zjazd Oddziału PTTK Ropczyce.


Zarząd Oddziału PTTK Ropczyce postanowił zorganizować XIII Walny Zjazd Oddziału PTTK w dniu 11 grudnia 2004 r. Zjazd odbywał się w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Ropczycach. Uczestniczyło w nim 25. delegatów reprezentujących ogniwa podstawowe PTTK działające na terenie powiatu. W zjeździe uczestniczyło ponadto 11. zaproszonych gości, a wśród nich: Stanisław Dąbroś - kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Stanisław Polański - przewodniczący Podkarpackiego Forum Oddziałów PTTK w Rzeszowie, zastępca redaktora naczelnego Miesięcznika Powiatowego "Ziemia Ropczycka - Teresa Kiepiel.

Zjazd Oddziału PTTK otworzył Władysław Chmura - wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK Ropczyce, witając serdecznie zaproszonych gości oraz wszystkich delegatów reprezentujących koła (SKKT) PTTK.

Na zjeździe wybrano prezydium w składzie: Leopold Jedynak - przewodniczący, Aldona Kołczak - zastępca przewodniczącego, Małgorzata Sąsiadek - sekretarz, którzy kierowali tokiem obrad.

Najaktywniejsi działacze Oddziału PTTK Ropczyce otrzymali z rąk przewodniczącego Podkarpackiego Forum Oddziałów PTTK - Stanisława Polańskiego - wyróżnienia przyznane im przez Zarząd Główny PTTK. Srebrną Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Leopold Jedynak i Stanisław Róg, Złotą Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - Wanda Klimek, Zofia Król, Robert Pieczonka i Eugeniusz Stępak, Srebrną Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - Jerzy Chmura, Edyta Jedynak, Renata Kopala, Kazimierz Tyrański, a Dyplomy Honorowe Zarządu Głównego PTTK - Władysław Chmura, Irena Kurek, Paweł Plezia.

Zarząd Oddziału PTTK w Ropczycach wyróżnił Odznaką "25 lat w PTTK" Barbarę Marciniec oraz dyplomami uznania za aktywną pracę w PTTK - Beatę Franczak, Aldonę Kołczak, Elżbietę Śniegowską.

Na zjeździe uchwalono Statut Oddziału PTTK Ropczyce. Ustępujące władze oddziału przedstawiły swoje sprawozdania. Sprawozdanie Zarządu Oddziału przedłożył Władysław Chmura wiceprezes Zarządu Oddziału.

W latach 2001-2004 nastąpiło ożywienie działalności Towarzystwa na terenie naszego powiatu. Podczas przeprowadzonej w 2002 r. kampanii wymiany legitymacji członkowskich PTTK, reaktywowana została znaczna liczba ogniw PTTK, szczególnie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W latach następnych powstały SKKT w gimnazjach nr 1 i nr 2 w Ropczycach oraz w Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim.

Na koniec 2004 r. Oddział PTTK Ropczyce zrzeszał 309 członków zwyczajnych PTTK w 12 kołach i Szkolnych Kołach Krajoznawczo-Turystycznych, w tym zdecydowana większość to młodzież szkolna.

Z myślą o tej grupie członków organizowane były cykliczne imprezy turystyki kwalifikowanej: Rajd Kolarski "Śladami Akcji V", Młodzieżowy Rajd Turystyczny "Klonowy", Zlot Kolarski do Kamionki i Rajd Turystyczny "Pożegnanie Lata". W ostatnich dwóch latach organizowany był także Rajd Rowerowy "Pogórze" oraz wznowiono organizację Młodzieżowego Rajdu Turystycznego "Śladami Sławnych Ludzi" - imienia Marii Konopnickiej z zakończeniem w Żarnowcu (2003 r.) oraz imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego z zakończeniem w Komańczy (2004 r.). W imprezach tych brali udział członkowie PTTK oraz harcerze z ZHP i niezrzeszeni uczniowie z poszczególnych szkół.

Aktywną rolę w przygotowaniu i przeprowadzaniu imprez turystycznych odgrywały reaktywowane przed trzema laty komisje:

 • - Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK - przewodniczący Wiesław Szczepanek,
 • - Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej - przewodniczący Eugeniusz Stępak,
 • - Oddziałowa Komisja Krajoznawcza - przewodniczący Władysław Chmura,
 • - Oddziałowa Komisja Młodzieżowa - przewodnicząca Renata Kopala.

Zarządy SKKT również organizowały własne małe imprezy turystyczne dla uczniów swoich szkół. Imprezy tego typu najczęściej organizowały SKKT: przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ropczycach, przy Szkole Podstawowej w Nawsie, przy Gimnazjum nr 2 w Ropczycach, przy Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim oraz przy Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Podczas imprez turystycznych ich uczestnicy zdobywali odznaki turystyczne i krajoznawcze.

Osiągnięcia młodzieży

Najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach zdobyli 23 Odznaki Turystyki Pieszej "Siedmiomilowe Buty". Starsi zdobyli 18 Młodzieżowych Odznak Krajoznawczych oraz 5 Odznak Turystyki Pieszej popularnych. Prezesem SKKT jest Małgorzata Sąsiadek. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nawsiu zdobyły 13 odznak popularnych GOT i 3 odznaki brązowe GOT. Ich opiekunem jest Robert Pieczonka, który zdobył małą złotą GOT.

W latach 2001-2004 drużyna SKKT przy Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach pod opieką Stnisława Wójciaka uczestniczyła w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Lesku, uzyskując na przykład w 2001 r. III miejsce w skali województwa w grupie szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2004, po wieloletniej przerwie, w eliminacjach wojewódzkich turnieju startowała drużyna SKKT przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach (pod opieką Małgorzaty Sąsiadek), która uzyskała III lokatę w grupie szkół podstawowych.

W latach 2003-2004 członkinie SKKT przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach pod opieką Zofii Król przystąpiły do Konkursu "Poznajemy Ojcowiznę", w którym w 2003 r. autorki pracy Katarzyna Górska oraz Libusza Wierzchanowska uzyskały wysoką lokatę w skali województwa podkarpackiego.

W roku 2004 Zarząd SKKT przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach zgłosił udział w ogólnopolskim współzawodnictwie o tytuł "Najlepsze szkolne koło krajoznawczo-turystyczne" i przekazał systemem elektronicznym Kronikę SKKT do Zarządu Głównego PTTK.

Problematyka działalności Oddziału PTTK Ropczyce oraz sylwetki zasłużonych działaczy PTTK były wielokrotnie podejmowane na łamach Gazety Powiatowej "Ziemia Ropczycka", Regionalnego Czasopisma PTTK "Wędrowiec Małopolski", a nawet w kwartalniku Zarządu Głównego PTTK "Gościniec PTTK".

Absolutorium i wybór nowych władz

Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej prezes - Zofia Król. Podkreśliła w nim prawidłową działalność Oddziału PTTK Ropczyce oraz wnioskowała w imieniu komisji o uchwalenie absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu Oddziału PTTK Ropczyce.

Na zjeździe oddziału jednogłośnie uchwalono absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu Oddziału PTTK Ropczyce. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego PTTK przedstawił jego prezes - Leopold Jedynak. Do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna sprawa, wobec tego nie prowadził on żadnej rozprawy.

Na zjeździe podjęto uchwałę o liczbowym składzie władz Oddziału PTTK Ropczyce, ustalając, że w skład Zarządu Oddziału wybranych zostanie 9 członków, w skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - 5 członków oraz w skład Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego - 5 członków. Przyjęto zasadę, że kandydatów do nowych władz zgłoszą ustępujące władze Oddziału PTTK Ropczyce. Członkowie PTTK mogli zgłaszać dodatkowo dowolną liczbę osób do poszczególnych władz. Nie zgłoszono jednak żadnej dodatkowej kandydatury.

Komisja Skrutacyjna Zjazdu przeprowadziła wybory, a nowo wybrane władze ukonstytuowały się następująco:

1. Zarząd Oddziału PTTK Ropczyce

 • - prezes - Paweł Plezia,
 • - wiceprezesi - Władysław Chmura i Renata Kopala,
 • - sekretarz - Małgorzata Sąsiadek,
 • - skarbnik - Beata Franczak,
 • - członkowie - Aldona Kołczak, Stanisław Róg, Wiesław Szczepanek, Stanisław Wójciak.

2. Oddziałowa Komisja Rewizyjna

 • - prezes - Zofia Król,
 • - wiceprezes - Kazimierz Tyrański,
 • - sekretarz - Irena Kurek,
 • - członkowie - Marian Magdoń, Elżbieta Śniegowska.

3. Oddziałowy Sąd Koleżeński

 • - prezes - Leopold Jedynak,
 • - wiceprezes - Robert Pieczonka,
 • - sekretarz - Barbara Marciniec,
 • - członkowie - Mariusz Wilk, Anna Wyrwa.

Delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK w Rzeszowie wybrani zostali: Władysław Chmura, Paweł Plezia i Małgorzata Sąsiadek.

Na zjeździe oddziału podjęto uchwałę w sprawie głównych kierunków działania Oddziału PTTK Ropczyce na lata 2005-2008.

Władysław Chmura
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT