PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Światowy Dzień Turystyki w Żyrardowie w roku 2004

Od 25 lat pod patronatem Światowej Organizacji Turystyki (ang. World Tourism Organization) obchodzony jest co roku w dniu 27 września Światowy Dzień Turystyki (ang. World Tourism Day). Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest jako święto turystów, ludzi aktywnych, a także ludzi, którzy zajmują się turystyką w ramach działalności samorządowej lub społecznej. Jest także doskonałą okazją do integracji przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i środowiska turystycznego. Obchody tego dnia pozwalają na uhonorowanie osób zasłużonych dla turystyki, a także wymianę doświadczeń, podsumowanie podejmowanych działań, a zarazem zapoznanie się z aktualną sytuacją rynkową.


Dzisiaj model spędzania wolnego czasu ulega ewolucji. Co raz więcej ludzi poszukuje alternatywnych dziedzin turystyki i coraz częściej staje się nią sport. Od dłuższego czasu na świecie można zaobserwować zmianę tendencji w kierunku rozwoju tzw. turystyki sportowej.

Rokrocznie Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest pod innym hasłem ustanawianym przez Światową Organizację Turystyki. Tegoroczne hasło brzmi: "Sport i turystyka na rzecz wzajemnego zrozumienia kultury oraz rozwoju społecznego". Hasło nawiązuje do pewnej wybranej problematyki z dziedziny szeroko rozumianej turystyki. Ukazuje to złożoność zjawiska turystyki i zachodzących w niej procesów, uświadamia jednocześnie o interdyscyplinarności turystyki, która "przeplata się" przez różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego.

Obchody Światowego Dnia Turystyki pozwalają na refleksję nad znaczeniem turystyki i jej problemami. Dzisiaj ważne jest, aby turystyka i sport były przesłanką wzajemnego zrozumienia na płaszczyźnie kultury oraz rozwoju społecznego. Istotne jest, aby zastanowić się nad tym, jakie działania podejmowane są w tym zakresie w Europie, a jakie w Polsce, oraz co możemy zrobić, wykorzystując sport dla rozwoju turystyki w naszym kraju.

Krajowe obchody Światowego Dnia Turystyki odbyły się w tym roku w dniach 30 września-2 października w Spale. Uczestniczyli w nich najbardziej zasłużeni dla ruchu krajoznawczo-turystycznego pracownicy i działacze firm i stowarzyszeń.

Inaugurację zaś mazowieckich obchodów XXV Światowego Dnia Turystyki zaplanowano w Solcu nad Wisłą, a w Warszawie - w dniu 18 września 2004 r. w trakcie otwarcia V Jubileuszowego Wielodyscyplinowego Zlotu Turystów pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Starosty Powiatu Lipskiego Romana Ochyńskiego oraz w trakcie otwarcia XII Targów Turystycznych "Tour + Travel' 2004" w Pałacu Kultury i Nauki w dniu 23 września.

W ramach rejonowych obchodów XXV Światowego Dnia Turystyki i obchodzonego równolegle w Polsce Tygodnia Turystyki Młodzieży oraz XII Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego na zachodnim Mazowszu Zarząd Okręgu Zachodniomazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej w Żyrardowie wraz Zarządem Oddziału PTTK i Zarządem Oddziału PTSM w Żyrardowie zaplanowały między innymi:

 • Wyjazd do Zegrza na XXXII edycję Kiermaszu i Wystawy Jachtów na Wodzie "Jacht dla Ciebie" w ramach Warszawskiego Tygodnia Żeglarskiego w dniach 9-12 września 2004 r. (organizator: Klub Turystyki Morskiej i Żeglarskiej "Bryza" w Żyrardowie).
 • Wyjazd do Krasnegostawu na XXXIV Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów "Chmielaki Krasnostawskie" w dniach 10-12 września 2004 r. (organizator: Klub Przyjaciół Szwejka w Żyrardowie).
 • Wyjazd do Włodawy na VII Festiwal Trzech Kultur w dniach 17-19 września 2004 r. (organizator: Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie).
 • Udział przewodników PTTK w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa w Żyrardowie w dniu 18 września 2004 r. (organizator: Koło Przewodników Terenowych PTTK w Żyrardowie).
 • Wyjazd do Biskupina na X Festiwal Archeologiczny "Celtowie - lud Europy" w dniach 18-26 września 2004 r. (organizator: Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie).
 • Wyjazd do Monachium (Bawaria) na 171. Oktoberfest (Święto Piwa) w dniach 18 września-3 października 2004 r. (organizator: Klub Przyjaciół Szwejka w Żyrardowie).
 • XX Wojewódzki Młodzieżowy Sejmik Krajoznawczy "Kraków' 2004" w dniach 23-26 września 2004 r., udział w XXVII Krakowskich Dniach Turystyki (organizator: Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie i Zarząd Oddziału PTSM w Żyrardowie).
 • XXIV Wojewódzki Młodzieżowy Sejmik Marynistyczny "Gdańsk' 2004" w Gdańsku w dniach 25-28 września 2004 r. i udział w obchodach Światowego Dnia Morza (organizator: Klub Turystyki Morskiej i Żeglarskiej "Bryza" w Żyrardowie oraz Zarząd Okręgu Zachodniomazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej w Żyrardowie).
 • XVII Wojewódzki Jesienny Zlot Młodzieży PTTK - PTSM i XVII Wojewódzki Sejmik Krajoznawczy "Poznajemy okolice' 2004" w Puszczy Kampinoskiej w dniach 25-26 września 2004 r. oraz podsumowanie etapu rejonowego konkursów: na najlepszy obóz wędrowny "Szlakiem Szkolnych Schronisk Młodzieżowych" i najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny (organizator: Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie, Zarząd Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej w Żyrardowie i Zarząd Oddziału PTSM w Żyrardowie).
 • 50. Ogólnopolski Rajd "Budy Zosiny' 2004" w Budach Zosinych k. Jaktorowa w dniu 26 września 2004 r. (organizator: Koło Terenowe PTTK w Żyrardowie).
 • XV Posezonowe Szkolenie Opiekunów SKKT w Bieszczadach w dniach 1-3 października 2004 r. (z prezentacją "Zielonego Pakietu") oraz podsumowanie XXIV Akcji "Czysty Las' 2004" (organizator: Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie, Klub Turystyki Górskiej i Ekologicznej "Turnia" w Żyrardowie, Klub Turystyki Morskiej i Żeglarskiej "Bryza" w Żyrardowie oraz Zarząd Oddziału PTSM w Żyrardowie).
 • Wyjazd do Sanoka na IV Międzynarodowe Forum Szwejkowe w dniach 1-3 października 2004 r. (organizator: Klub Przyjaciół Szwejka w Żyrardowie).
 • XXIX Rejonowy Konkurs Krasomówczy w dniu 3 października 2004 r. (organizator: Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie).

Zarząd Oddziału PTTK w Żyrardowie wraz z żyrardowskim Zarządem Oddziału PTSM oraz Zarządem Okręgu Zachodniomazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej w Żyrardowie zwróciły się z apelem do wszystkich kół i klubów PTTK o organizację własnych wycieczek po regionie, okolicznościowych wystaw i spotkań z ludźmi turystyki oraz z prośbą o przesyłanie na adres Zarządu Oddziału PTTK w Żyrardowie (ul. Piaskowa 21/23, skr. poczt. 59, fax (0-prefiks-46) 855 30 74, e-mail: zyrpttk@free.ngo.pl, ptsm@free.ngo.pl, lmr@free.ngo.pl) szczegółowych informacji o przebiegu tych imprez. Sprawozdania z nich będą wykorzystane między innymi przy ocenie pracy Szkolnych Klubów Krajoznawczo-Turystycznych PTTK i PTSM oraz Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej.

Laureaci najciekawszych sprawozdań z przebiegu własnych imprez i konkursów będą uhonorowani nagrodami. Podsumowanie obchodów Światowego Dnia Turystyki i Tygodnia Turystyki Młodzieży odbędzie się w Żyrardowie na przełomie listopada i grudnia br.

Opracował Jerzy Kwaczyński
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT