PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Długodystansowy szlak w 100-lecie urodzin Witolda Gombrowicza

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Witolda Gombrowicza - pisarza urodzonego 4 sierpnia 1904 r. (zm. 25 lipca 1969 r. w Vence we Francji) na ziemi świętokrzyskiej w miejscowości Małoszyce, położonej na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej, pomiędzy Opatowem i Ostrowcem Świętokrzyskim. Chcąc uczcić pamięć o pisarzu, Oddział im. Mieczysława Radwana Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprojektował przebieg turystycznego szlaku rowerowego koloru zielonego, który będzie prowadził przez miejscowości związane z pisarzem i jego rodziną.


Gombrowicz

Początek szlaku został usytuowany w miejscowości Brody na przystanku PKP (położonej pomiędzy Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim, zachowany fragment zabytkowej tamy na rzece Kamiennej przypomina o projektodawcy i budowniczym Staropolskiego Okręgu Przemysłowego - księdzu Stanisławie Staszicu). Dalej szlak będzie prowadził przez Krynki, Gębice (obok Sanktuarium Matki Bolesnej w Kałkowie-Godowie), Doły Biskupie - Witulin (dawna fabryka papieru drzewnego - własność rodziny Gombrowiczów - nazwana "Witulin", ponieważ miała być źródłem finansowania nauki Witolda w Warszawie), Prawęcin, Chocimów, Bukowie, Mychów i Świrna (miejscowości położone na trasie średniowiecznego traktu handlowego z Bodzentyna w kierunku Opatowa i Zawichostu), Ostrowiec Świętokrzyski - Denków (w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa brali ślub rodzice Witolda Gombrowicza, a na cmentarzu parafialnym jest kaplica rodziny Kotkowskich - dziadków ze strony matki pisarza), Bodzechów (siedziba i własność Kotkowskich, z których wywodziła się matka Witolda Gombrowicza, a jeszcze wcześniej Małachowskich. W portierni dawnej fabryki żelaza zarządzanej przez ojca pisarza znajduje się otwarte w czerwcu tego roku tymczasowe muzeum pisarza - pierwsze na świecie), Wszechświęte (w miejscowym kościele parafialnym jest metryka urodzenia i akt chrztu z 8 września 1904 r. pisarza), Małoszyce, Ćmielów, Mikułowice (w tej miejscowości urodził się dowódca Batalionów Chłopskich gen. Franciszek Kamiński), Wojciechowice (w pobliżu miejscowość Mierzanowice - ślady pobytu człowieka i cmentarzysko z okresu wczesnej epoki brązu), Bidziny, Przybysławice (na cmentarzu parafialnym są groby dziadków pisarza, ojca oraz brata pisarza - Janusza), Jakubowice (w tej miejscowości, położonej na trasie Sandomierz - Ożarów, dziadek pisarza - Onufry Gombrowicz - zakupił majątek po wygnaniu z Litwy za udział w powstaniu styczniowym). Szlak kończył się będzie na przystanku PKP.

Długość szlaku to prawie 88 km. Obecnie trwają prace przy malowaniu tegoż szlaku w terenie. Szlak jest finansowany przez Urząd Marszałkowski w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim i urzędy gmin, przez które przebiega szlak. Do zobaczenia na szlaku.

Zbigniew Pawlik
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT