PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

50 lat Tatrzańskiego Parku Narodowego


Przyłączamy się do tych wszystkich, których cieszy fakt, że od 50 lat wspaniała przyroda. Tatr jest chroniona w ramach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jego powstanie to wypełnienie moralnego testamentu twórców i działaczy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego ideowym i prawnym spadkobiercą jest nasze Towarzystwo. Do dzisiaj aktualne są dla nas przesłania Jana Gwalberta Pawlikowskiego.

Z szacunkiem odnosimy się do tych, którzy przyczynili się do powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z szacunkiem i sympatią do tych, którzy przez pół wieku swoją pracą, swoim talentem i konsekwencją wypełniają wielką misję tego parku.

Składamy im gorące podziękowania i przesyłamy pozdrowienia wyrastające ze wspólnego przekonania o wartości skarbu, który nazywa się Tatry. Cieszymy się z tego, że ludzie Parku wspaniale łączą jego funkcje ochronne i edukacyjne oraz mądrze udostępniają wędrowcom.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT