PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Krasiczyn 2004"

Regulamin

Zamki, pałace i dwory są nieodłącznym elementem krajobrazu polskiego. W celu popularyzacji tychże zabytkowych obiektów reprezentacyjnych i mieszkalnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Krasiczynie organizuje V edycję konkursu fotograficznego "Krasiczyn 2004", która ma zasięg ogólnopolski. Konkurs ma za zadanie uchwycić stan istniejący, pokazać piękno i atmosferę tych zabytków.

zdjecie
 1. Organizator:
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Krasiczynie.
 2. Warunki konkursu:
  • Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
  • Technika prac dowolna.
  • Minimalny format zdjęć 20 x 30 cm.
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prac, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się dwa zestawy (do 3 zdjęć w każdym) wyraźnie oznaczone, które będą traktowane jako prace pojedyncze.
  • Udział w konkursie jest bezpłatny.
  • W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane.
  • Każdą pracę należy opisać na odwrocie:
   • numer kolejny pracy według karty zgłoszenia,
   • tytuł pracy i rok wykonania,
   • godło (wybrane hasło, pseudonim, oraz 4 dowolne cyfry).
  • Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, zawierającą kartę zgłoszenia według wzoru dołączonego do regulaminu.
  • Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.
  • Nadesłane zdjęcia zostaną zwrócone na wyraźną prośbę autora, tylko w przypadku przysłania koperty zwrotnej z adresem i naklejonym znaczkiem.
  • Prace należy przysyłać w sztywnym opakowaniu na adres:

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  Oddział w Krasiczynie
  37-741 Krasiczyn
  z dopiskiem: Konkurs fotograficzny "Krasiczyn 2004"

 3. Nagrody:
  • Grand Prix w wysokości 1500 zł.
  • Zastrzega się prawo do innego podziału nagrody.
  • Ponadto laureaci konkursu otrzymają medale Fotoklubu RP, dyplomy oraz nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów.
 4. Ocena prac:
  • Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
  • Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.
 5. Terminarz:
  • Ostateczny termin nadsyłania prac 31 grudnia 2004 r.
  • Obrady jury przewidziane są na dzień 15 stycznia 2005 r.
  • Zawiadomienie o werdykcie i terminie wernisażu nastąpi do 31 stycznia 2005 r.
  • Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Galerii ARP w zamku w Krasiczynie w dniach 12 lutego 31 marca 2005 r.
 6. Uwagi końcowe:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu, w kalendarzu ARP oraz w środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
  • Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.
 7. Patroni medialni:
 8. "Biuletyn Fotograficzny",
  "Życie Podkarpackie",
  Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK w Łodzi,
  Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców Warszawa

 9. Dane organizatora konkursu:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Krasiczynie
Zespół Zamkowo-Parkowy,
37-741 Krasiczyn
http://www.krasiczyn.com.pl
Komisarz wystawy: Hanna Fleszar
tel./fax: (16) 671 83 21 wew. 122
e-mail: Hanna Fleszar

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT