PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

II Ogólnopolski Indywidualny Rajd "Śladami kultury sakralnej naszych przodków"

zdjecie

Regulamin

 1. Cel rajdu:
 2. Celem jest zapoznanie uczestników rajdu z często pomijanymi i nie zauważonymi perełkami architektury, jak: kościoły drewniane, kapliczki przydrożne oraz krzyże pokutne, należące do szczególnej kategorii zabytków naszego kraju.

 3. Organizator:
  • Wojskowy Oddział PTTK Krosno Odrzańskie,
  • Klub Garnizonowy Krosno Odrzańskie.
 4. Termin i miejsce rajdu:
 5. Rajd rozpoczyna się 1 kwietnia 2004 r. i trwać będzie do 15 grudnia 2004 r.

  Rajd odbywać się będzie na obszarze całego kraju.

 6. Warunki uczestnictwa:
 7. W rajdzie mogą uczestniczyć miłośnicy wszystkich dyscyplin turystycznych, którzy ukończyli 10 lat oraz dokonali zgłoszenia, a także opłacili wymagany przez organizatora koszt wpisowego. Uczestnictwo w rajdzie jest indywidualne.

 8. Wpisowe:
 9. Koszt wpisowego za uczestnictwo w rajdzie wynosi 20 zł, które należy wpłacić na konto:

  Wojskowy Oddział PTTK
  66-600 Krosno Odrzańskie
  WBK S.A. I O. Krosno Odrzańskie
  76 1090 1551 00000000 55000 258
  z dopiskiem "ZABYTKI"

  W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma:

  • odznakę rajdu,
  • mapę województwa lubuskiego,
  • odcisk pieczęci rajdowej.

  Uczestnicy rajdu, którzy zdobędą największą liczbę punktów i zajmą miejsca od 1 do 5 otrzymają nagrody oraz dyplomy.

 10. Zgłoszenia:
 11. Każdy uczestnik rajdu po zapoznaniu się z regulaminem wypełnia czytelnie kartę zgłoszenia, zgodnie z podanymi punktami, oraz dokonuje wpłaty wpisowego na konto organizatora.

  Kartę zgłoszenia wraz z oryginałem dowodu wpłaty należy przesłać na adres:

  Wojskowy Oddział PTTK
  66-600 Krosno Odrzańskie
  ul. Poznańska nr 42 z dopiskiem "ZABYTKI"

  Z chwilą otrzymania karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty wpisowego, kierownictwo rajdu wyśle "Kartę rajdową" (wraz z otrzymanym dowodem wpłaty), która stanowi potwierdzenie przyjęcia na rajd.

  Zezwala się na kopiowanie czystej karty rajdowej.

 12. Punktacja:
 13. Uczestnik rajdu zdobywa punkty za zwiedzenie i udokumentowanie:

  • kościoła drewnianego - 20 pkt.,
  • krzyża pokutnego - 15 pkt.,
  • kapliczki przydrożnej - 10 pkt.

  O zajętym miejscu w rajdzie decydować będzie liczba odwiedzonych obiektów, zdobytych punktów oraz prawidłowo wypełnionej karty rajdowej.

 14. Obowiązki uczestnika rajdu:
 15. Każdy uczestnik rajdu dokonuje potwierdzenia zwiedzanego obiektu w karcie rajdowej oraz dokonuje odpowiedniego opisu:

  • kościoły drewniane - muszą być potwierdzone oryginalną pieczęcią parafii w miejscowości, w której się znajdują oraz należy umieścić zdjęcie lub widokówkę kościoła w miejscu wskazanym na karcie rajdowej;
  • krzyże pokutne - należy potwierdzić pieczęcią z miejscowości, w której się znajduje oraz dokonać opisu i umieszczenia zdjęcia w karcie rajdowej;
  • kapliczki przydrożne - należy potwierdzić pieczęcią z miejscowości, w której się znajdują oraz dokonać opisu i umieszczenia zdjęcia w karcie rajdowej.

  Inne potwierdzenia nie będą punktowane.

 16. Postanowienia końcowe:
 • Po zakończeniu rajdu każdy uczestnik musi przesłać do dnia 15 stycznia 2005 r. (liczy się data stempla pocztowego) kartę rajdową na adres:
 • Wojskowy Oddział PTTK
  66-600 Krosno Odrzańskie
  ul. Poznańska nr 42 z dopiskiem "ZABYTKI"

 • Inne karty niż przesłane przez organizatorów nie będą punktowane.
 • Podsumowanie rajdu odbędzie się do dnia 28 lutego 2005 r. Zwycięzcy rajdu powiadomieni zostaną indywidualnie, a wyniki opublikujemy w "Gościńcu PTTK".
 • Uczestniczy, którzy nie spełnią któregokolwiek z punktów regulaminu, tracą prawo do świadczeń, a wpisowe nie będzie podlegało zwrotowi.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom rajdu.
 • Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(0-prefiks-68) 383 50 45 wew. 23 54
Do zobaczenia na trasach turystycznych.

Danuta Cierpisz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT