PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Roman Sołtysiński (1956 - 2003)

Dnia 7 maja 2003 r. odszedł nagle z naszego grona nieodżałowany przyjaciel i wspaniały kolega - Roman Sołtysiński. Jest to bolesna strata nie tylko dla Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu, ale także dla całego naszego Towarzystwa, z którym był związany od 1972 r.

Zainteresowanie turystyką kwalifikowaną wykazał już w szkole, w której przyszło Mu później pracować zawodowo. Pod okiem wspaniałego opiekuna Koła PTTK nr 33 - Norberta Kufla, posiadającego jak się później okazało nader szczęśliwą rękę do "lepienia" przyszłych działaczy - stawiał pierwsze kroki, a następnie przewodniczył kołu. To tam jako pierwszy z absolwentów koła odbierał małą złotą Odznakę Turysty Pieszego. Kolejnym etapem na drodze Romka była przynależność do Koła PTTK nr 6 przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, którym opiekował się bardzo doświadczony pedagog i jednocześnie niezwykle aktywny działacz PTTK - Tadeusz Baczyński. Już na tym etapie wykazywał zdolności kierownicze i przywódcze, które potrafił wykorzystać do stworzenia bardzo mobilnego zespołu młodzieżowego, który w późniejszym czasie został wykorzystany w trzech komisjach Oddziału Miejskiego PTTK: młodzieżowej, pieszej oraz imprez na orientację. Za sprawą opiekuna został skierowany na kurs dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej III stopnia, który ukończył w 1975 r. W tym samym roku jako członek trzyosobowego zespołu z Technikum Mechaniczno-Elektrycznego reprezentował województwo toruńskie podczas finału centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Gdańsku. Zainicjowane między innymi przez Romka imprezy młodzieżowe, na przykład "Poznajmy się" czy "Sylwestrowe bale", cieszyły się dużym zainteresowaniem i wzięciem wśród młodzieży zrzeszonej w toruńskich kołach PTTK, znajdujących się w szkołach średnich. Po ukończeniu szkoły Roman podjął pracę zawodową w Zasadniczej Szkole Elektrycznej na stanowisku nauczyciela zawodu, równocześnie kontynuując naukę na Politechnice Warszawskiej, kierunek elektrotechnika.

zdjecie

Życiowa pasja Romka - turystyka kwalifikowana - nie pozwalała Jemu na spędzanie wolnego czasu przed telewizorem czy też z rodziną. Zawsze był w ruchu i zawsze coś organizował. W roku 1977 zafascynowały Go imprezy na orientację. Skrzyknął grupę starych przyjaciół i utworzył przy toruńskim oddziale PTTK Komisję Imprez na Orientację, która w bardzo krótkim czasie rozpoczęła organizację po 4 imprezy rocznie, a w niedługim czasie po 7-8 imprez. Roman Sołtysiński propagował marsze i biegi na orientację, promował zdobywanie odznak imprez na orientację, brał udział w szkoleniach oraz sam szkolił. Po jakimś czasie ośrodek toruński znany był w całym kraju z organizowanych imprez na orientację. Komisji szefował nieprzerwanie do roku 1992, kiedy uznał, że nadszedł czas młodszych kolegów na wykazanie się.

W roku 1977 Romek wraz z kilkoma kolegami rozpoczął nowy etap działalności oddziału nawiązujący do tradycji międzywojennych, mianowicie znakowania turystycznych szlaków pieszych. Pierwsze zostały uporządkowane szlaki na Pojezierzu Brodnickim, potem wokół Torunia. Przez ponad 25 lat był On jednym z najbardziej aktywnych znakarzy szlaków turystycznych, doprowadzając do utworzenia całej sieci szlaków. Na koniec roku 2002 oddział opiekował się 15 szlakami pieszymi o łącznej długości 676 km. Nikt nie jest w stanie ocenić ile wyrzeczeń, pracy i trudu kosztowało Go doprowadzenie szlaków do obecnego stanu. Od roku 1979 był członkiem Zarządu Oddziału, a ponadto od roku 1989 piastował stanowisko wiceprezesa do spraw programowych.

W trakcie swojego krótkiego życia zorganizował oraz współorganizował niezliczoną liczbę imprez i wycieczek turystyki kwalifikowanej, m.in.: ogólnopolskie zloty licealistów, rajdy "Topienie Marzanny" i zloty "Pieczonego Ziemniaka". Podczas zorganizowanych przez Oddział Miejski PTTK w Toruniu ogólnopolskich wysokokwalifikowanych rajdów pieszych w latach 1983, 1991 i 1997 był zawsze kierownikiem trasy 14-dniowej. Dysponował dużą wiedzą turystyczną zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.

W czasie wakacji natomiast chętnie przebywał z młodzieżą na obozach wędrowno-szkoleniowych w ramach Młodzieżowej Szkoły Turystyki. Od roku 1978 zorganizował łącznie ponad 50 obozów (?), podczas których szkolił młodzież na organizatorów turystyki.

Przez okres swojej działalności Romek zawsze służył pomocą i radą młodszym kolegom z oddziału; był dla nich wzorem do naśladowania.

Za aktywną pracę społeczną na rzecz Towarzystwa i lokalnej społeczności Roman Sołtysiński był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, między innymi przez prezydenta miasta Torunia, wojewodę województwa toruńskiego oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Otrzymał m.in.: w roku 1983 - złotą odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży", w roku 1988 - Złotą Honorową Odznakę PTTK, w roku 1992 - złotą odznakę "Zasłużony Działacz Turystyki" oraz w roku 1997 - Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za wieloletnią pracę społeczną w PTTK został odznaczony - Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1993 r., a za pracę zawodową - Złotym Krzyżem Zasługi w 2000 r. W swojej pracy zawodowej był ponadto 3-krotnie nagradzany nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w latach: 1981, 1989 i 1995.

W pracy społecznej legitymował się uprawnieniami: przodownika turystyki pieszej I stopnia, przodownika imprez na orientację, znakarza turystycznych szlaków nizinnych, społecznego opiekuna zabytków oraz strażnika ochrony przyrody.

Nieoczekiwanie odchodząc od nas pozostawił po Sobie wiele nie zapisanych kart w historii Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu, które miały być przez Niego wypełnione. Stało się jednak inaczej.

Roman Sołtysiński spoczął na cmentarzu parafialnym parafii św.św. Piotra i Pawła w Toruniu przy ul. Poznańskiej 150. Na Jego grobie znajduje się symbol, który złączył go na ponad 30 lat z Towarzystwem - odznaka popularna turysty pieszego./p>

Henryk Miłoszewski

prezes Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT