PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Spostrzeżenia z konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" 2004

Jako juror i organizator konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" na różnych szczeblach chciałbym podzielić się następującymi spostrzeżeniami:

  • Po 11 latach naszego konkursu stwierdzam, że prace które docierają na finał centralny - "przefiltrowane" wcześniej na etapie rejonowym i wojewódzkim - stają się coraz bardziej podobne do siebie niezależnie od kategorii wiekowej. Nawet uczestnicy ze szkół podstawowych, oczywiście nie wszyscy, prezentują prace według pewnego szablonu. Sięgają do Internetu i... ściągają całe fragmenty tekstów z fotografiami oraz zestawieniami tabelarycznymi. W pracach tych brakuje przeżycia, autentyzmu, emocji i pasji. Uważam, że należałoby dopisać aneks do regulaminu z informacją dla jurorów na ten temat. Myślę także, że rola opiekuna (znów nie dotyczy to większości opiekunów), powinna być nieco inna. Powinni oni próbować patrzeć na świat oczami dzieci. Wysłuchiwać ich, zaciekawiać i ... dać swobodę wypowiedzi, być może naiwnych i śmiesznych, ale własnych i autentycznych. Co roku część prac najmłodszych uczestników konkursu poraża tym, że pisane są "na zamówienie" osoby dorosłej, mającej inne doświadczenia życiowe i wiedzącej, jak ta praca powinna wyglądać, aby "zaistniała" w konkursie.
  • Ponieważ zainteresowanie konkursem od kilku lat jest różne w różnych województwach, słyszę postulaty, aby zmienić regulamin i zapewnić większą reprezentatywność aktywnych rejonów w finale centralnym. Zgadzam się z tym postulatem. Najlepiej byłoby, gdyby do etapu centralnego docierały wszystkie prace godne uwagi, zwłaszcza te twórcze i autentycznie własne. Może wystąpić wówczas konflikt między ocenami prac na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Byłaby to jednak wspaniała okazja do wymiany doświadczeń na temat oceniania prac na różnych szczeblach i możliwość dochodzenia do jednolitych kryteriów oraz zasad w całym konkursie.

Jerzy Kwaczyński

- juror i organizator konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT