PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Smutne i prawdziwe

W dniach 13-14 marca br. w Bielsku Białej odbyło się posiedzenie Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności Rady za rok 2003 oraz zapoznano się z, przedstawionym przez Zarząd Majątkiem, materiałem na temat dostępności do obiektów PTTK dla osób niepełnosprawnych. Wyrażono niepokój, że baza Towarzystwa tylko w minimalnym stopniu spełnia te warunki i uniemożliwia osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w imprezach górskich.

Jednocześnie członkowie Rady wyrazili przekonanie, że Zarząd Główny PTTK - tak przyjazny propagowaniu turystyki wśród osób niepełnosprawnych - zechce wpłynąć na poprawę tego stanu rzeczy, zwracając się z tym problemem do gestorów bazy.

Natomiast wyrażono ubolewanie nad tym, że nowo wydany katalog bazy noclegowej PTTK nie uwzględnia oznakowania ani informacji o dostępności osobom niepełnosprawnym do tych obiektów. Jest to tym bardziej smutne, że podano tam informację dotyczącą przyjmowania zwierząt domowych, co niewątpliwie jest też potrzebne. Mamy nadzieję, że w przyszłości nie zaistnieje już podobna sytuacja.

Maria Balcerzak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT